Tag: instrumenty

Wsparcie promocji marki przez instrumenty marketingu internetowego w branży FMCG

Przez administrator

Wstęp…………9 Rozdział 1 Promocja marki w branży FMCG 1.1. Specyfika marketingu i rynku produktów FMCG ………..14 1.2. Kreowanie wizerunku marki……….. 15 1.3. Pojęcie marketingu internetowego ………..17 1.4. Istota kampanii internetowych ………..19 1.5. Funkcje reklamy w sieci……….. 20 1.6. Monitoring internetowych działań marketingowych ………..22 Rozdział 2 Marketing internetowy i jego instrumenty…

Instrumenty promocji w sprzedaży usług biur podróży na przykładzie miasta Białystok

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Promocja – istota i znaczenie 1.1. Promocja – definicje, cele, rola 1.2. Funkcje promocji 1.3. Promocja jako element komunikacji marketingowej 1.4. Rodzaje promocji 1.4.1. Reklama 1.4.2. Sprzedaż osobista 1.4.3. Promocja sprzedaży 1.4.4 Sponsoring 1.4.5. Public Relations – PR Rozdział II Zachowanie konsumentów na rynku 2.1. Znaczenie segmentacji…

Lean Management – istota, zasady, instrumenty

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Lean management 1.1 Definicje i nazewnictwo ………..4 1.2 Historia ………..7 1.3 Koncepcja Kaizen……….. 10 1.3.1 Definicje ………..10 1.3.2 Zasady ………..12 1.4 Koncepcja Lean Management……….. 13 1.4.1 Istota i cele ………..13 1.4.2 Zasady……….. 16 Rozdział 2 Instrumenty lean management – wybrane techniki 2.1 Klasyfikacja instrumentów ………..19 2.2…

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej…

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska 1.1. Założenia polityki ekologicznej 1.2. Narzędzia polityki ekologicznej 1.3. Istota i rodzaje instrumentów ekonomicznych Rozdział 2 Rola instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska w Unii Europejskiej 2.1. Polityka unijna w zakresie ochrony środowiska 2.2. Narzędzia wpływu na zachowanie społeczeństwa wobec środowiska stosowane…

Prawa człowieka i obywatela w Polsce oraz instrumenty ich ochrony

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prawa człowieka, a prawa obywatela 1.1. Pojęcie „praw człowieka” i „praw obywatela” 1.2. Prawa jednostki I, II i III generacji 1.3. Kwestia tzw. praw negatywnych (do nieingerencji w wolności) 1.4. Wertykalne i horyzontalne oddziaływanie ochrony praw jednostki Rozdział II Ujęcie praw jednostki w konstytucji RP z 2…

Instrumenty rynku kapitałowego

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitałowego 1.1. Podstawowe przekroje podziału rynku kapitałowego .5 1.2. Rynek kapitałowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dłużne instrumenty rynku kapitałowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek…

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27 2.…

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu giełdowego

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podział rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pieniężnego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitałowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagające funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy…

Wspomaganie zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych. Instytucje i instrumenty rynku pracy

Przez administrator

Skróty……… 2 Wstęp……… 3 Rozdział 1. Definicja niepełnosprawności 1.1. Pojęcie niepełnosprawności……… 4 1.2. Niepełnosprawność w świetle przepisów prawa……… 5 1.3. Rodzaje niepełnosprawności i możliwości zawodowe osób z poszczególnymi upośledzeniami sprawności………. 8 1.3.1. Niepełnosprawność motoryczna (ruchowa)………. 8 1.3.2. Niepełnosprawność narządów wewnętrznych………. 11 1.3.3. Niepełnosprawność narządów wzroku (ślepota,niedowidzenie)………. 12 1.3.4. Głuchota………. 14…

Instrumenty controlingu operacyjnego w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1. Istota i zakres controllingu. Geneza i pojęcie controllingu………….5 Funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie………….8 Istota controllingu operacyjnego………….13 Zakres i zastosowanie modeli controllingu operacyjnego………….16 Rozdział 2. Organizacja controllingu operacyjnego. Decentralizacja jako niezbędny element controllingu………….21 Struktura organizacyjna a organizacja controllingu………….23 Ośrodki odpowiedzialności w controllingu………….27 System raportowania wyników w controllingu…

Instrumenty zapewniające jakość i bezpieczeństwo w transporcie (GPS, konwencja AETR, umowa ADR) na przykładzie wybranej firmy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Instrumenty zapewniające jakość i bezpieczeństwo w transporcie – rozważania teoretyczne 1.1. Istota transportu 1.2. Główne rodzaje transportu 1.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych 1.4. Prawne uwarunkowania działalności transportowej 1.5. Bezpieczeństwo w transporcie 1.5.1. Umowa ADR 1.5.2. Konwencja AETR 1.5.3. GPS Rozdział 2 System nawigacji satelitarnej, konwencja AETR oraz umowa…

Płynność finansowa i zarządzanie kapitałem obrotowym jako instrumenty zarządzania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Płynność finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1.1. Pojęcie płynności finansowej. 1.2. Czynniki wpływające na płynność finansową. 1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową. 1.4. Dynamiczne metody badania płynności. Rozdział 2 Charakterystyka funkcjonowania firmy XYZ 2.1. Historia firmy 2.2. Struktura organizacyjna misja, i sposób funkcjonowania biznesowego przedsiębiorstwa…

Fundusze europejskie jako instrument polityki regionalnej UE w Polsce

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Pojęcie i cechy charakterystyczne rozwoju regionalnego w świetle literatury przedmiotu. 1. Pojęcie rozwoju regionalnego. 1.1. Pojęcie, istota i cele polityki regionalnej. 1.2. Uwarunkowania rozwoju regionalnego. 1.3. Instrumenty rozwoju regionalnego. 1.4. Instytucje rozwoju regionalnego. Rozdział II Polityka regionalna UE 2. Polityka regionalna UE 2.1 Polityka regionalna UE –…

Wybrane instrumenty finansowe rynku kapitałowego

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział 1 Rynek kapitałowy w strukturze rynków finansowych 1.1. Geneza rynku kapitałowego………5 1.2. Rola i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego……… 8 1.3. Stan i perspektywy współczesnego rynku kapitałowego………. 11 Rozdział 2 Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych 2.1. Instrumenty pochodne……… 15 2.1.1 Swapy ………16 2.1.2 Kontrakty Futures ………18 2.1.3 Kontrakty Forwards…………

Cele,zasady i instrumenty WPZIB

Przez administrator

1. Wstęp……….3 2. Cele WPZIB……….4 3. Organy WPZIB……….6 4. Instrumenty działania WPZIB……….9 Podsumowanie……….14 Bibliografia……….15

Systemy motywowania pracowników na przykładzie sądu okręgowego w Warszawie

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Motywowanie elementem zarządzania. 1.1. Istota i pojęcie motywacji……….. 8 1.2. Podstawowe teorie i koncepcje motywacji……….. 11 1.2.1. Nowoczesne koncepcje motywacji……….. 17 1.3. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi……….. 21 1.3.1. Kodeks pracy a polityka kadrowa ……….26 1.4. Motywacyjne systemy zarządzania……….. 32 Rozdział 2 Instrumenty kształtujące skuteczność motywacji 2.1.…

Instrumenty marketingu internetowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing internetowy – podstawy teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia marketingu internetowego 1.2. Wady i zalety stosowania marketingu internetowego 1.3. Rola Internetu w działalności współczesnych przedsiębiorstw Rozdział II Rynek internetowy w Polsce 2.1. Charakterystyka polskiego rynku e-commerce 2.2. Zachowania nabywców w Internecie 2.3. Prawne aspekty działalności w…

Instrumenty analizy finansowej wykorzystywane do oceny kondycji towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Uniqa Towarzystwa Ubezpiczeniowego S.A.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka towarzystw ubezpieczeniowych oraz przedmiotu ich działalności. 1.1. Istota ubezpieczenia. 1.1.1. Produkty ubezpieczeniowe jako specyficzne rodzaje usług. 1.1.2. Istota i klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych. 1.1.3. Składka ubezpieczeniowa i jej elementy. 1.2. Regulacje ubezpieczeniowe. 1.2.1. Formy organizacyjno-prawne instytucji ubezpieczeniowych. 1.2.2. Umowa ubezpieczenia i jej charakter. 1.3. Geneza zakładów ubezpieczeń.…

Instrumenty controllingu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Rolimpex S.A

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Controlling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Geneza i rozwój koncepcji controllingu………. 7 1.2. Pojęcie controllingu………. 8 1.3. Podstawowe rodzaje controllingu………. 13 1.4. Zadania i funkcje controllingu ……….18 1.5. Istota procesu zarządzania ……….21 1.6. Funkcje zarządzania ……….23 1.7. Kontrola w procesie zarządzania………. 27 Rozdział II Controlling strategiczny 2.1.…

Instrumenty bankowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Banki i system bankowy w Polsce 1.1. Historia bankowości polskiej 1.2. Rodzaje banków 1.3. System bankowy – pojęcie, funkcje, modele 1.4. Ogólna charakterystyka PEKAO S.A. Rozdział II Instrumenty mające charakter czynnych czynności bankowych 2.1. Finansowanie bieżące 2.1.1. Limit debetowy 2.1.2. Kredyt w rachunku bieżącym 2.1.3. Kredyt zaliczka…

WPZIB Cele,zasady i instrumenty

Przez administrator

1. Wstęp……….3 2. Cele WPZIB……….4 3. Organy WPZIB……….6 4. Instrumenty działania WPZIB……….9 Podsumowanie……….14 Bibliografia……….15

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej. 1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6 1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10 1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17 1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006,…

Instrumenty rynku kapitalowego

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek…

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy…