Inwestycje pisanie prac

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5

1.1. Rys historyczny
1.2. Inwestycje japonskie w Polsce.


Rozdzial II
Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11

2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w
zakresię obcego kapitalu
2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego
2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu
samochodowego w Polsce


...

więcej

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6

1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki
centralnie planowanej………7
1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w
Polsce 12
1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na
zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako
konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24


Rozdzial 2.
Wspólczesny marketing jako st...

więcej

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3

Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej………
9

1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9
1.2 Warunki przyrodnicze………10
1.3 Warunki ekonomiczne………17
1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17
1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24
1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników
statystycznych………26
1.4 Warunki prawne………28
1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35


Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej
………39

2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych (w tymniemieckich) w Polsce……….39
2...

więcej

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7

1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8
2. Struktura sektora MSP………12
3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w
Polsce………25

1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
26
2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój
...

więcej

Specjalne strefy ekonomiczne


Wprowadzenie………. 1

Rozdzial I
1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3

1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5
1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6
1.4 Zarządzanie strefa……….9
1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12
1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów
o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14
1.7...

więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s


Wstęp………3

Rozdzial 1
Koncepcja franchisingu

………4
1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising
1.2. Franchising – typy i formy

Rozdzial 2
Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia

franchisingowa………24
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych
uwarunkowan działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej

Rozdzial ...

więcej

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.


Wstęp
Rozdzial 1.
Cel, zakres i metody badawcze pracy

1.1. Cel pracy

1.2. Zakres pracy

1.3. Materialy zródlowe

1.4. Metody badawcze stosowane w pracy

1.5. Hipotezy robocze


Rozdzial 2.
Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000

2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw

2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw

2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich przedsiebiorstw

...

więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I

1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych.
2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja
3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe
4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica
5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica
6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital


Rozdzial II

1. Partnerstwo Dla Czlonkostwa
2. Cele
3. Zasady
4. Priorytety oraz cele pośrednie
5...

więcej

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001


Wstęp………5

Rozdzial I
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8
2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10
3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23
3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28
3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32
3.3. Ustawa o spólkach typu joint venture z 1991 roku………36
3.4. Nowelizacje po 1991 roku………40


Rozdzial II
Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski………42

1...

więcej

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.Wstęp………3

Rozdzial I.
Zarządzanie i jego funkcje………4

1.1. Charakterystyka zarządzania……….4
1.2. Funkcje zarządzania………7
1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13
1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16


Rozdzial II.
Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19

2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19
2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23
2.2. Tworzenie planów………28
2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30
2.2.2. Faza identyfikacji problemu………32
2.2.3. Analiza czynnikowa – analiza SWOT, analiza sektorowa………32
2.2.4. Wybór strategii działania ………35
2.3. Plan strategiczny malej firmy………36


Rozdzial III.
Organizacja zakladu pracy i jej ...

więcej

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.


Wstęp………3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w
gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5

1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw………
5
1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw
w gospodarce
narodowej………12
1.2.1. Produkt krajowy
brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12
1.2.2. Udział sektora
MSP w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych…...

więcej

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Teorie zasady zarządzania inwestycjami.
………5

1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje
inwestycji. ………5
1.2. Wybór kierunków inwestowania.
………9
1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji.
………13


Rozdzial 2.
Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16

2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A.
………16
2.1.1...

więcej

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2

II Profil i zakres działania firmy XYZ………4

1) Charakterystyka ogólna………4
2) Zamierzenia na przyszlosc………6

III Plan strategiczny………7

1) Wprowadzenie………7
2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9
3) Pozycja firmy na rynku………15
4) Wybór i wdrozenie strategii………17

IV .Plan marketingowy………19

1) Wprowadzenie………19
2) Rynek usług transportowych………20
3) Analiza konkurencji………22
4) Segment docelowy………26
5) Wybór rynku docelowego………28
6) Cele marketingowe………29
7) Strategia marketingowa………30
8) Strategia uslugi………31
9) Strategia cenowa………32
10) Strategia dystrybucji………34
11) Strategia promocji………35

V .Plan organizacyjny………38

1) Wprowadzenie………38
2) Organizacja pracy i zasoby l...

więcej

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapital i
fundusze………6
2. Kredyty bankowe………11
3. Kredyt handlowy………19
4. Zobowiazania………21


Rozdzial II
Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw

1. Leasing………24
2. Franchising………32
3. Faktoring i forfaiting………35
4. Akcje i obligacje………42


Rozdzial III
Metody finansowania przedsiebiorstw

1...

więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.


Wstęp……..2

Rozdzial I
Pojecie i ogólna charakterystyka inwestycji
zagranicznych…….3

1.1. Definicja i podzial inwestycji
zagranicznych……..3
1.2 Formy wlasnosci kapitału
firmy……..4
1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje
zagraniczne…….5


Rozdzial II
Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11

2.1 Zmiany zachodzace w
ustawodawstwie……..11
...

więcej