Inwestycje pobierz prace

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.


Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa……….1

1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1
1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10
1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10
1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17


Rozdzial II
Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23

2.1. Pojecie i cele zarządzania……….23
2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24
2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28
2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania……….29
2.3.2. Koncepcja strategii……….30
2.3.3. Proces zarządzania strategicznego……….31


Rozdzial III
Problemy zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach………...

więcej

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.


Wstęp………1

Rozdzial 1
Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3

1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3
1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4
1.2.1. Planowanie………7
1.2.2. Organizowanie………8
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8
1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8
1.2.5. Kontrola………9
1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10
1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10
1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18
1.3.3. Przedsiębiorstwa gieldowe i pozagieldowe……….26
1.3.4. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia rodzaju ich działalnosci………28
1.3.5...

więcej

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3

Rozdzial 1
Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce

1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6
1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10
1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14
1.4. Bariery rozwoju MSP…….22


Rozdzial 2
Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Stan finansowy MSP……..27
2.2 Sposoby finansowania MSP…….29
2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36


Rozdzial 3
MSP a bezrobocie w Polsce

3.1 Obraz rynku pracy w Polsce…….38
3.2. Praca w szarej strefie na polskim rynku……..41
3.3. Zatrudnienie w sektorze MSP…….44


Rozdzial 4
Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP

4.1. Polska w okresie przedakcesyjnym…….49
...

więcej

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej


Wstęp

Rozdzial I.
Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie
1.2. Klasyfikacja spólek
1.2.1. Spólki cywilne i handlowe
1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane
1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego
1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne
1.2.5. Spólki jednoosobowe
1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami

Rozdzial II.
Spólka komandytowa jako rodzaj spółki osobowej

2.1. Elementy konstrukcyjne osobowych spółek handlowych
2.2. Geneza spółki komandytowej
2.3. Charakter prawny spółki komandytowej

Rozdzial III.
Procedura zalozycielska spółki komandytowej

3.1...

więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw


Wstęp………4

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6

1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6
1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7
1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7
1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8
1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8
1.6. Podstawy prawne …….. 10

Rozdzial II.
Wlasna dzialalnosc …….. 11

2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11
2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13
2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15
2.4. Podstawy prawne …….. 15

Rozdzial III.
Spólka jawna …….. 16

3.1...

więcej

Zakladanie i zarzadzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.


Rozdzial I
Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4

1.1. Ujecie teoretyczne organizacji.
1.2. Podsystemy organizacji.
1.2.1 Cele organizacji.
1.2.2 Struktura formalna organizacji.
1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji.
1.2.4. Podsystem techniczny organizacji.
1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji.
1.3. Charakterystyka zarządzania
1.3.1 Funkcje zarządzania.
1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków.


Rozdzial II
Uruchamianie działalności gospodarczej…………..38

2...

więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003


Wstęp………3

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania.

1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5
1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9
1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12
1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17
1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18
1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20
1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22
1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24
1.4.5...

więcej

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa
1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej
1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdzial II.
Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw

2.1 Formulowanie biznes planu
2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i srednich przedsiębiorstwach


Rozdzial III.
Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

3.1 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw
3.2 Wsparcie dla małych i srednich przedsiebiorstw
3.2...

więcej

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie


Uwagi wstepne………3

Rozdzial I.
Formy naplywu kapitału zagranicznego

1.1. Źródła finansowania inwestycji………4
1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4
1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5


Rozdzial II.
Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie

1.1. Umowy miedzynarodowe………8
1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8
1.3. Transfer zysków………8
1.4. Klimat inwestycyjny………9
1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12


Rozdzial III.
Udział inwestycji zagranicznych w sektorze prywatnym na litwie

1.1. Formowanie sektora prywatnego na litwie………14
1.2. Rola importu i eksportu w zmianie inwestycji zagranicznych kraju………15
1.3...

więcej

Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej


Wstęp………2

Rozdzial I.
Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej.

1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4
1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5
1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6
1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8
1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8
1.4.2 Powiadomienie Okregowego Inspektora Pracy………9
1.4.3 Nadanie numeru statystycznego REGON………9
1.4.4 Otwarcie konta bankowego………10
1.4.5 Zatrudnianie pracowników………11
1.4.6 Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)………11
1.4.7 Wybrane formy opodatkowania działalności gospodarczej………12
1.4...

więcej

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.


Wstęp

Rozdzial I.
Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora

1.1 Czynniki makroekonomiczne
1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego


Rozdzial II.
Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce

2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia
2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych
2.3 Badanie strategii konkurencji firm turystycznych


Rozdzial III.
Prognozy wzrostu sektora usług turystycznych, przyczyny i nastepstwa tego wzrostu

3.1 Prognoza wzrostu sektora
3.2 Przyczyny wzrostu
3.3 konsekwencje wzrostu


Podsumowanie i wnioski koncowe
Biblografia
Spis tabel i rysunków oraz schematów

więcej

Ograniczenia i zagrozenia swobody działalności gospodarczej.


Wstęp……….6

Rozdzial 1.
Pojecie działalności gospodarczej.

1.1. Pojecie prawa gospodarczego……….9
1.2. Regulacja działalności gospodarczej……….10
1.3. Definicja działalności gospodarczej……….12
1.4. Rodzaje działalności gospodarczej w ujęciu ustawowym……….15
1.5. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza……….23

Rozdzial 2.
Podmiot działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2.1. Przedsiebiorcy polscy……….27
2.1.1.Osoba fizyczna……….31
2.1.2.Osoba prawna……….32
2.1.3. Jednostka organizacyjna nie bedaca osoba prawna……….34
2.1.4. Wspólnicy spółki cywilnej……….34
2.2. Przedsiebiorcy zagraniczni……….35
2.2.1. Oddzialy………...

więcej

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Struktura firmy XYZ

1.1 Schemat organizacyjny firmy XYZ
1.2 Wydzial utrzymania ruchu
1.3 Komunikacja wewnatrz i na zewnatrz spólki
1.4 Działania marketingowe i rozwój firmy


Rozdzial II.
Wydzial utrzymania ruchu

2.1 Cele i zadania Wydzialu Utrzymania Ruchu
2.2 Zarządzanie personelem
2.3 Szkolenia techniczne oraz doskonalenie relacji interpersonalnych
2.4 Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz rejestrowanie prac
2.5 Komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS MAXIMO
2.6 Planowanie przegladów i konserwacji


Rozdzial III.
Prognozowanie utrzymania ruchu

3.1 Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu
3.2 koszty i ich planowanie w dziale utrzymania ruchu
3...

więcej

Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp 5

Rozdzial I.
Cele i zakres analizy finansowej

1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ……….7
1.2. Rodzaje analizy finansowej ……….12
1.2.1. Analizy finansowe w przedsiębiorstwie………. 12
1.2.2. Analiza wstepna pozioma………. 14
1.2.3. Analiza wstepna pionowa ……….17
1.3. Źródła analizy finansowej ……….18


Rozdzial II.
Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych

2.1. Charakterystyka ogólna ……….29
2.2. Wskazniki rentownosci ……….31
2.3. Wskazniki plynnosci finansowej………. 34
2.4. Wskazniki zadluzenia………. 38
2.5. Wskazniki efektywnosci………. 39


Rozdzial III.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka firmy……….43
3.2...

więcej

Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych

1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5
1.2. Teorie BIZ ………9
1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9
1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11
1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13
1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15

Rozdzial II.
Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ………19
2.2. Naplyw BIZ do Polski ………26

Rozdzial III.
Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

3.1...

więcej