Tag: Korupcja w praca magisterska

Korupcja w sporcie

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Geneza i pojęcie korupcji i korupcji sportowej 1. Geneza korupcji i korupcji w sporcie ………. 6 2. Rodzaje korupcji ………. 11 Rozdział II Ustawowe znamiona przestępstwa łapownictwa 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa ………. 14 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) ……….16 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa ………. 18 4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa ………. 19 5. Zagrożenie karą i tryb ścigania ………. 21 Rozdział III Przyczyny korupcji w sporcie 1. Korupcja jako efekt komercjalizacji sportu ………. 24 2. Korupcja jako forma patologii ………. 26 Rozdział IV Rozmiary korupcji sportowej 1. Korupcja sportowa w świetle…

Korupcja w Polsce

Przez administrator

Wst?p………….5 Rozdzia? 1. Podstawowe poj?cia………….7 1.1. Poj?cie korupcji 1.1.1.Potoczne i s?ownikowe poj?cie 1.1.2. Poj?cie korupcji w polskim Kodeksie Karnym 1.1.3. Poj?cie korupcji w mi?dzynarodowych aktach prawnych 1.2 Poj?cie faworytyzmu 1.3 Poj?cie nepotyzmu i kumoterstwa 1.4 Poj?cie „handlu wp?ywami” 1.5 Poj?cie „lobbingu politycznego” 1.6 Poj?cie korupcji systemowej (uk?adowej) Rozdzia? 2. Rodzaje korupcji………….17 2.1. Korupcja czynna i korupcja bierna 2.2. Korupcja polityczna. 2.3. Korupcja gospodarcza 2.4. Korupcja urz?dnicza 2.5. Wertykalne poziomy korupcji 2.6. Inne rodzaje korupcji Rozdzia? 3. ?r?d?a korupcji………….30 3.1. Niedomagania strukturalne i polityczne 3.2. Ch?? zysku 3.3. Wp?yw kultury na powstanie zjawiska korupcji 3.4. Wsp?praca ze ?wiatem przest?pczym 3.5. Czynniki…