Tag: marketing praca magisterska

Marketing terytorialny i akademicki jako czynniki rozwoju uczelni wyzszej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..8 Rozdzial 1 Marketing terytorialny i marketing akademicki 1.1 Pojecie marketingu ………..10 1.2 Charakterystyka marketing terytorialnego……….. 13 1.3 Charakterystyka marketingu akademickiego……….. 17 Rozdzial 2 Stosowanie marketingu w praktyce 2.1 Marketing terytorialny i promocja Lodzi ………..18 2.2 Marketing akademicki i promocja Uniwersytetu Lódzkiego……….. 25 2.3 Marketing Wydzialu Zarzadzania UL i jego…

Marketing w sporcie – 'Kreowanie wizerunku firmy na przykładach wybranych przedsiębiorstw sportowych’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka problemu badawczego 1.1. Uzasadnienie wyboru problematyki 1.2. Przegląd literatury przedmiotu 1.2.1. Definicje wizerunku 1.2.2. Cel i funkcje wizerunku firmy 1.2.3. Wizerunek, a tożsamość firmy 1.2.4. Rodzaje wizerunku firmy 1.2.5. Proces kształtowania wizerunku 1.3. Założenia teoretyczne i terminologiczne Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań 2.2. Pytania…

Marketing wielopoziomowy jako koncepcja prowadzenia biznesu 1/5 (2)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie współczesnego marketingu w kreowaniu rynku 1.1. Definicja, cele i funkcje marketingu 1.2. Ewolucja orientacji marketingowych 1.3. Złożoność segmentacji i pozycjonowania rynku 1.4. Komponenty systemu marketingu 1.5. Kierunki rozwoju marketingu Rozdział II Istota marketingu wielopoziomowego 2.1. Współczesne rozumienie marketingu wielopoziomowego 2.2. Marketing wielopoziomowy w ujęciu historycznym 2.3.…

Zarządzanie strategią marketingową przedsiębiorstwa na przykładzie Education FirstPolska 5/5 (662)

Przez administrator

Rozdział 1 Uzasadnienie podjęcia tematu 1.1. Cele i hipotezy badawcze………..10 1.3.Metodyka badań………..11 1.3.1.Dobór obiektu do badań………..11 1.3.2.Metoda badań………..11 1.3.3.Metoda prezentacji wyników………..11 1.4. Zakres pracy………..11 Rozdział 2 2.1 Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie 2.2.Definicja i rodzaje strategii marketingowych………..13 2.3. Kanały dystrybucji usług………..28 2.3.1. Pojęcie kanału marketingowego oraz dystrybucji………..28 2.3.2. Wprowadzenie do procesu…

Informacja w marketingu bezpośrednim jako klucz do skutecznej komunikacji między firmą i klientami, na przykładzie karkonoskiego biura kapitałowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 1. Niematerialne zasoby organizacji 2. Analiza pojęcia „Informacja” …………15 2.1. Cechy informacji………… 15 2.2. Rodzaje informacji …………18 2.3 . Właściwości informacji………… 22 3. Systemy informacyjne…………. 23 3.1. System informacyjny w przedsiębiorstwie …………23 3.2. Podstawowe rodzaje systemów informacyjnych………… 25 3.3. System informacyjny a system zarządzania………… 32 Podsumowanie………… 34…

Marketing terytorialny na przykładzie miasta Katowice 4.5/5 (14)

Przez administrator

Wstęp……3 Rozdział I Charakterystyka marketingu terytorialnego 1. Pojęcie i istota marketingu terytorialnego……5 2. Narzędzia marketingu terytorialnego – marketing-mix……8 3. Strategiczny oraz operacyjny wymiar marketingu terytorialnego……13 4. Zadania dla marketingu terytorialnego……16 Rozdział II Rola promocji miasta 1. Promocja miasta oraz jej cele……19 2. Schemat metody promocji miasta……22 3. Instrumenty i narzędzia…

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej…

Wykorzystanie reklamy w działania marketingowych na przykładzie wybranej firmy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Reklama jako narzędzie promocji 1.1. Promocja jako element marketingu mix 1.2. Pojęcie reklamy 1.3. Funkcje i cele reklamy 1.4. Rodzaje reklamy 1.5. Oddziaływanie reklamy na postawy konsumentów i poziom sprzedaży Rozdział II Reklama w działaniach promocyjnych koncernów samochodowych 2.1. Stan branży motoryzacyjnej w Polsce 2.2. Otoczenie konkurencyjne…

Reklama internetowa jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 5 Rozdział I Marketing – aspekty teoretyczne 1.1 Geneza marketingu ……….. 7 1.2 Cele marketingu ……….. 9 1.3 Strategia marketingowa i marketing mix – pojęcie i sposób działania ……….. 10 1.4 Promocja jako narzędzie komunikacji marketingowej ……….. 15 1.5 Proces komunikacji marketingowej ……….. 18 Rozdział II Reklama jako…

Marketing w liniach lotniczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Marketing 1.1.Historia marketingu ……….5 1.2.Pojęcie i cele marketingu………. 7 1.3.Produkty, usługi, zarządzanie marketingiem………. 11 Rozdział II Działalność linii lotniczych 2.1. Początki lotnictwa i pierwsze samoloty……….. 13 2.2. Kierunki rozwoju usług lotniczych w Polsce………. 15 2.3. Marketing w liniach lotniczych ……….23 Rozdział III Zastosowanie marketingu w liniach lotniczych…

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Główne problemy teoretyczne i praktyczne pracy 1.1 Marketing i zarządzanie………… 6 1.2 Pojęcie i definicje przedsiębiorstwa turystycznego …………20 1.3 Rola outsourcingu w funkcjonowaniu turystycznego przedsiębiorstwa………… 33 1.4 Zarządzanie jakością usług turystycznych …………37 Rozdział 2 Założenia Metodologiczne i Organizacja Badań Własnych 2.1 Przedmiot i cel badań oraz problemy…

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28 Rozdział III…

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym……..7 1.1 Geneza i istota marketingu…….7 1.2 Specyfikacja marketingu usług…….9 1.3 Koncepcje marketingu-mix…….13 Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej……..20 2.1 Organizacja służb marketingowych banku…….20 2.2 Produkt jako centralny element marketingu-mix……..25 2.3 Polityka cenowa……..30 2.4 Dystrybucja…….33 2.5 Promocja i…

Oddziaływane marketingu na ważniejsze sfery funkcjonowania firmy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Pojęcie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie 1. Charakterystyka marketingu 2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa 3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy Rozdział II. Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy 1. Decyzje marketingowe związane z polityk± produktu 2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych 3. Kształtowanie…

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7…

Produkt artystyczny jako w koncepcjach działania marketingowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Wprowadzenie do tematyki marketingu………4 Rozdział I. Istota marketingu. 1.1.Geneza marketingu………5 1.2.Pojęcia marketingu………6 1.3.Ogólne zasady marketingu………10 Rozdział II. Produkt marketingu. 2.1. Pojęcie produktu i jego struktura………14 2.2. Cykl życia produktu………15 2.3. Rodzaje marketingu ze względu na formę produktu………18 – dobra konsumpcyjne – dobra produkcyjne – usługi Rozdział III. Proukt artystyczny.…

Plan marketingowy zakładów piwowarskich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Metodyka Tworzenia Planu Marketingowego 1. Istota strategii marketingowych………2 2. Istota i zakres planu marketingowego………8 3. Wytyczne do sporz±dzenia planu marketingowego………12 4. Elementy planu marketingowego………15 5. Korzy¶ci z planowania marketingowego………20 Rozdział II Charakterystyka Zakładów Piwowarskich xyz 1. Ważniejsze fakty z historii firmy………23 2. Działalno¶ć Zakładów Piwowarskich xyz do…

Wpływ marketingu bezpośredniego na kształtowanie lojalności nabywców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Marketing bezpośredni jako jeden z instrumentów marketingu -mix 1. Marketing bezpośredni – istota i znaczenie 2. Elementy marketingu bezpośredniego 2.1. Produkt (usługa) 2.2. Cena 2.3.Dystrybucja 2.4. Promocja 3. Warunki zewnętrzne funkcjonowania marketingu bezpośredniego 3.1.Okoliczności sprzyjające (szansa) 3.2. Bariery utrudniające rozwój (zagrożenia) Rozdział II. Wybrane narzędzia marketingu bezpośredniego…

Marketing usług na przykładzie Zakładu Energetycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Znaczenie instrumentów marketingu w usługach 1.1 Definicje i charakterystyka usług………… 6 1.2. Koncepcje marketingu – mix …………14 1.2.1. Marketing-mix – koncepcja czteroelementowa………… 15 1.2.2. Marketing-mix – inne koncepcje………… 17 1.3. Współzależność instrumentów występujących w marketingu-mix …………22 1.4. Miejsce i funkcje poszczególnych elementów marketingu-mix w marketingowej strategii firmy…

Procesy dostosowawcze w działalności marketingowej XYZ w obliczu jednolitego rynku Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I. Geneza i kształtowanie jednolitego rynku Unii Europejskiej 1. Aktualna sytuacja ekonomiczno – rynkowa w Europie……….. 6 2. Ogólna charakterystyka rynku Unii Europejskiej……….. 9 3. Charakterystyka rynku chemikalii w Unii Europejskiej ………..23 Rozdział II. Korzyści i perspektywy wynikające z integracji w ramach Unii Europejskiej dla XYZ jako…

Strategia marketingowa na podstawie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Pojęcie i znaczenie marketingu. 1.1. Orientacja marketingowa………4 1.2. Strategia marketingowa w zarządzaniu firmą………8 1.3. Miejsce strategii marketingowej w działalności przedsiębiorstwa………16 1.4. Rodzaj strategii marketingowej i kryteria jej wyboru………19 1.5. Etapy formułowania strategii marketingowej oraz narzędzia ją wspomagające………26 Rozdział II PPH Premgal jako podmiot działań marketingowych. 2.1. Profil…