Tag: masowych

Bezpieczeństwo i organizacja imprez masowych na podstawie meczów piłki nożnej w latach 2012-2016

Przez administrator

Wstęp ……….3 1. Problematyka badań w świetle analizy i literatury 1.1. Definicja i cechy imprez masowych………. 5 1.2 klasyfikacja imprez masowych ……….7 1.3 organizacja imprez masowych w polskim prawie………. 10 2. Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań ……….16 2.2. Problemy badawcze i hipotezy ……….16 2.3. Zmienne i wskaźniki ……….18…

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa 1.1. Bezpieczeństwo jako naczelna potrzeba człowieka…………. 5 1.2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo…………. 7 Rozdział II Bezpieczeństwo imprez masowych 2.1. Definicja imprezy masowej i pojęć pokrewnych…………. 9 2.2. Obowiązki organizatora imprezy masowej…………. 10 2.3. Analiza ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych…………. 11 Rozdział III Zabezpieczenie…

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Bezpieczeństwo imprez masowych jako element bezpieczeństwa państwa 1.1. Pojęcie i charakterystyka imprezy masowej……….. 4 1.2. Szczególne rodzaje imprez masowych ………..5 1.3. Normatywne podstawy organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych……….. 7 1.4. Ewolucja regulacji prawnych w zakresie organizacji i bezpieczeństwa……….. 10 Rozdział 2 Organizacja imprezy masowej 2.1. Zezwolenie na…

Logistyka Policji w trakcie zabezpieczenia imprez masowych

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Prezentacja logistyki w organizacjach 1.1. Pojęcie i istota logistyki ………..5 1.2. Rodzaje logistyki i różnice między nimi ………..9 1.3. Logistyka w Policji ………..13 Rozdział II Charakterystyka imprez masowych 2.1 Rodzaje imprez masowych ………..17 2.2 Zadania organizatora imprez masowych ………..21 2.3. Zagrożenia wynikające z organizacji imprez masowych ………..25…

Organizacja imprez masowych

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Bezpieczeństwo imprezy masowej 1.1. Pojęcie, istota i zakres bezpieczeństwa ………..4 1.2. Rodzaje bezpieczeństwa ………..6 1.3. Zagrożenie bezpieczeństwa……….. 12 1.4. Prawne regulacje związane z bezpieczeństwem imprez masowych……….. 15 Rozdział II Projekt imprezy masowej 2.1. Charakter planowanej imprezy……….. 21 2.2. Reguły i regulamin imprezy……….. 27 2.3. Dokumentacja dla potrzeb…

Pomiar widm masowych czasteczek wieloatomowych: piradyzyna, progi pojawiania sie jonów fragmentacyjnych.

Przez administrator

1. Cel pracy. 2. Wstep. 2.1 Spektrometria mas. 2.2 Jonizacja i fragmentacja jonów. 2.3 Charakterystyka badanej czasteczki. 3. Pomiary i analiza. 3.1 Widmo masowe. 3.1.1 Analiza widma. 3.1.2 Izotopy 3.1.3 Identyfikacja jonów 3.2 Kalibracja energii elektronów. 3.3 Energie pojawiania jonów. 3.3.1 Jon macierzysty i izotopowy piradyzyny. 3.3.2 Jony fragmentacji o…

Służby specjalne a problem masowych migracji

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wpływ masowych migracji na bezpieczeństwo RP 1.1 Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 1.2 Zdefiniowanie problemu migracji 1.3 Determinanty występowania migracji oraz jej rodzaje 1.4 Wnioski Rozdział 2 Służby Specjalne RP i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa 2.1 Służby Specjalne RP – cele oraz zadania 2.2. Akty…

Prawno-organizacyjne aspekty zabezpieczenia imprez masowych przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym w Polsce

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Współczesny wymiar zagrożeń terrorystycznych. 1.1. Pojęcie terroryzmu w świetle literatury przedmiotu…………5 1.2. Źródła i klasyfikacja terroryzmu…………9 1.3. Terroryzm islamski jako zagrożenie dla państw zachodnich…………13 Rozdział 2 Krajowy system antyterrorystyczny. 2.1. Metody i formy przeciwdziałania zagrożeń terrorystycznych…………19 2.2. Prawne podstawy funkcjonowania sytemu antyterrorystycznego RP…………23 2.2. Struktura i podmioty…

Udział Policji w zabezpieczeniu imprez masowych.

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział 1.Organizacja i zadania Policji 1.1.Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania Policji……… 3 1.2. Struktura i rodzaje służb policyjnych ………5 1.3. Zakres uprawnień Policji ………12 Rozdział 2.Charakterystyka imprez masowych 2.1. Analiza porównawcza zgromadzenia i imprezy masowej……… 17 2.2. Zadania organizatora imprez masowych i służb porządkowych……… 21 2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych…………

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne ujęcie tematu pracy 1.1. Źródła i przyczyny problemu 1.2. Szczegółowa charakterystyka problemu 1.3. Istota i charakter kampanii społecznych 1.3.1. Definicje kampanii społecznych 1.3.2. Cele, funkcje i zadania kampanii społecznych 1.3.3. Uczestnicy kampanii społecznych (nadawcy i odbiorcy) 1.3.4. Miejsce kampanii społecznych w systemie komunikacji społecznej 1.3.5. Rodzaje…

Bezpieczeństwo imprez masowych o charakterze sportowym w Bydgoszczy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Status prawny bezpieczeństwa imprez masowych z wyszczególnieniem imprez sportowych 1.1. Zagadnienie w świetle literatury 1.2. Wymogi formalne i organizacyjne niezbędne do przeprowadzenia imprezy masowej 1.3. Nadzów i ochrona bezpieczeństwa publicznego przez służby porządkowe i policję na imprezach sportowych Rozdział II.Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa imprez sportowych w Bydgoszczy 2.1. Bezpieczeństwo…

Agresywne zachowania uczestników masowych imprez sportowych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Agresja i jej etymologia 1.1. Agresja jako instynkt w ujęciu biologicznym. 1.2. Agresja jako mechanizm obronny 1.3. Agresja jako sposób zachowania ukształtowany przez środowisko lub jako wyuczony sposób zachowania 1.4. Agresja jako nabyty popęd Rozdział II Agresja w sporcie na podstawie dyscypliny sportowej czyli gry w koszykówkę…

Atrakcyjnosć imprez masowych jako realne zagrożenie wystąpienia działań terrorystycznych

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I 1.1. Istota imprezy masowej 1.2. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ……….9 1.2.1. Regulacje prawne poprzedzające ustawę………. 11 1.2.2. Charakterystyka ogólna ustawy ……….13 1.2.3. Zakres podmiotowy ustawy ……….16 1.2.4. Zakres przedmiotowy ustawy………. 19 1.3. Atrakcyjność imprezy masowej- charakterystyka ……….21 1.4. Podsumowanie i wnioski…

Aspekty prawne bezpieczeństwa imprez masowych

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pojęcie imprezy masowej 1.1 Charakterystyka imprezy masowej………. 7 1.2 Podział imprez masowych ze względu na ich charakter………. 9 1.3 Charakterystyka podstawowych pojęć ……….14 Rozdział II Organizacja i podstawy prawne imprezy masowej 2.1 Zadania i obowiązki organizatora imprez masowych………. 16 2.1.1 Procedura ubiegania się o zezwolenie ……….18 2.1.2…

Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie miasta Rzeszowa w latach 2013-2015

Przez administrator

Rozdział 1 Organizacja imprez masowych 1.1.Podmioty występujące w charakterze organizatora imprez masowych………… 2 1.2. Obowiązki organizatora w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej…………4 1.3. Obowiązki i zakazy dotyczące uczestników imprezy masowej…………7 1.4. Odpowiedzialność organizatora za szkody…………8 Rozdział 2 Procedura wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych 2.1. Organ wydający zezwolenie…………12 2.2.…

Ochrona i organizacja imprez masowych w aspekcie ochrony osób i mienia

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Bezpieczeństwo, zagrożenie, ryzyko 1.1. Pojęcie obrony i ochrony 1.2. Ogólna charakterystyka ochrony osób i mienia 1.3. Prywatne i państwowe jednostki ochroniarskie 1.4. Formy ochrony osób i mienia 1.5. Organizacja ochrony osób i mienia 1.5.1. Wymogi kwalifikacyjne pracownika ochrony 1.5.2. Koncesja z zakresu ochrony osób i mienia 1.5.2.1.…

Charakterystyka prawnych form działania administracji zastosowanych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 2010.09.04).

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Formy prawne działania organów administracji publicznej 1.1 Akt normatywny 1.2 Decyzja administracyjna 1.3 Postanowienie administracyjne 1.4 Ugoda administracyjna 1.5 Zaświadczenie 1.6 Czynność materialno-techniczna (wezwanie, doręczenie, protokoły, adnotacje, wpisy do rejestrów i ewidencji) 1.7 Działania społeczno-organizatorskie 1.8 Umowa publiczno-prawna 1. 9 Działania bezpośrednio-zobowiązujące 1.10 Przyrzeczenie administracyjno-prawne 1.11 Porozumienie…

Bezpieczeństwo imprez masowych

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia. 1.1. Pojęcia związane z ochroną obiektów imprez masowych……..4 1.2. Podstawowe zadania i wymogi stawiane przed organizatorem……..9 1.3. Rodzaje odpowiednich służb i podmiotów……..13 Rozdział 2 Zagrożenia. 2.1. Rodzaje zagrożeń……..17 2.2. Sposoby zapobiegania zagrożeniom……..20 2.3. Zwalczanie zagrożeń i ich skutków……..23 Rozdział 3 Wymogi i zadania dotyczące bezpieczeństwa…

Problematyka imprez masowych w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Teoretyczne zagadnienia bezpieczeństwa publicznego 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa………5 1.2 Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego………13 1.3 Pojęcie porządku publicznego………20 1.4 Zwalczanie zagrożeń………24 Rozdział II Organizowanie imprez masowych 2.1 Pojęcie imprezy masowej………30 2.2 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej………33 2.3 Kontrola imprezy masowej………42 Rozdział III Zasady realizowania imprezy masowej. 3.1. Obowiązki organizatora…

Bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Charakterystyka imprez masowych. 1.1. Rodzaje i charakterystyka imprez masowych i podobnych……….6 1.1.1. Impreza zwykła……….6 1.1.2. Impreza masowa ………….7 1.1.3. Zgromadzenie publiczne……….9 1.2. Prawne podstawy organizacji imprez masowych w Polsce……….10 1.3. Podstawy prawne wolności zgromadzeń w Polsce i ich ograniczania……….11 Rozdział 2 Problematyka organizacji imprez masowych w Polsce.…

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania…