Tag: ochrony

Komunikacja wewnętrzna w agencji ochrony osób i mienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………….7 Rozdział I Proces komunikacji społecznej – ujęcie selektywne 1.1. Pojęcie komunikacji społecznej………….10 1.1.2. Komunikacja werbalna………….12 1.1.3. Komunikacja niewerbalna………….12 1.2. Komunikacja w organizacji………….13 1.2.1. Komunikacja wewnętrzna ………….17 1.2.1.1. Komunikacja pionowa………….18 1.2.1.2. Komunikacja pozioma………….19 Rozdział II Agencja ochrony osób i mienia – wybrane aspekty 2.1. Akty prawne charakteryzujące agencję ochrony…

Rola i zadania administracji publicznej w odniesieniu do ochrony zdrowia publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Administracja publiczna i jej kompetencje 1.1. Pojęcie administracji publicznej w Polsce i jej struktura …………5 1.2. Struktura administracji publicznej w Polsce …………9 1.3. Kompetencje organów administracji publicznej …………18 1.4. Zadania administracji publicznej …………24 Rozdział 2 Zadania jednostek terytorialnych w zakresie ochrony zdrowia 2.1. Zadania gminy w…

Stosowane elektroniczne narzędzia systemów bankowych w procesie ochrony lokat pieniężnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Istota komputerowych systemów bankowych 1.1. Definicja i charakterystyka bankowości elektronicznej…………4 1.2. Rozwój bankowości elektronicznej na świecie…………6 1.3. Klasyfikacja elektronicznych systemów bankowych…………10 1.3.1. Rodzaje klientów…………11 1.3.2. Forma łączności…………12 1.3.3. Tryb dostępu…………16 1.3.4. Poziom dostępu…………17 1.3.5. Typ modelu…………18 Rozdział II Zagrożenia obrotu bankowego w Polsce 2.1. Typologia kart płatniczych…………21…

Stosowane elektroniczne narzędzia systemów bankowych w procesie ochrony lokat pieniężnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Istota komputerowych systemów bankowych 1.1. Definicja i charakterystyka bankowości elektronicznej…………4 1.2. Rozwój bankowości elektronicznej na świecie…………6 1.3. Klasyfikacja elektronicznych systemów bankowych…………10 1.3.1. Rodzaje klientów…………11 1.3.2. Forma łączności…………12 1.3.3. Tryb dostępu…………16 1.3.4. Poziom dostępu…………17 1.3.5. Typ modelu…………18 Rozdział II Zagrożenia obrotu bankowego w Polsce 2.1. Typologia kart płatniczych…………21…

Celowość ochrony infrastruktury krytycznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….1 Rozdział I Ochrona infrastruktury krytycznej i pojęcia pokrewne 1.1. Bezpieczeństwo …………3 1.2. Sytuacja kryzysowa i zarządzanie kryzysowe………… 7 1.3. Infrastruktura krytyczna i pojęcie obiektu …………10 1.4. Ochrona obiektu, ochrona obowiązkowa i szczególna………… 13 1.5. Planowanie działań ochronnych …………16 1.6. Organizacja ochrony obiektów …………20 1.7. Dokumentacja działań ochronnych …………23 1.8.…

Skuteczność działań służb ochrony lotniska w zwalczaniu przemytu narkotykowego na przykładzie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 003 Rozdział 1 Metodologia badań własnych. 1.1 Przedmiot i cel badań……… 005 1.2 Problemy badawcze i hipotezy……… 007 1.3 Zmienne i wskaźniki……… 011 1.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze……… 013 1.5 Teren badań……… 017 Rozdział 2 Bezpieczeństwo portu lotniczego. Teoretyczne podstawy badań 2.1 Podstawy założeń bezpieczeństwa lotniska……… 019 2.2…

Prawo ochrony środowiska w świetle zrównoważonego rozwoju Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Definicje ogólne 1.1 Prawo ochrony środowiska – definicje i miejsce w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym 1.2 Pojęcie, cele i zasady zrównoważonego rozwoju Rozdział 2 Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1 Przegląd ustawy Prawo ochrony środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju 2.2 Zasada zrównoważonego rozwoju…

Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I Prawna ochrona przyrody jako zadanie państwa 1.1 Geneza i rozwój prawnej ochrony przyrody……….. 4 1.2 Pojęcie i cele ochrony przyrody……….. 7 1.3 Źródła prawa ochrony przyrody……….. 11 1.4 Administracja ochrony przyrody ………..15 1.5 Pojęcie i rodzaje form ochrony przyrody ………..19 Rozdział II Pojęcie, cechy i cele…

Prawe aspekt ochrony lasów w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Lasy jako przedmiot regulacji prawnej 1.1. Geneza i rozwój aktów prawnych dotyczących lasów i leśnictwa 1.2. Prawne pojęcie lasu 1.3. Pojęcie i źródła prawa leśnego 1.4. Lasy i leśnictwo w aktach prawa UE Rozdział II Instrumenty prawne służące ochronie lasów 2.1. Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka…

Wybrane problemy ochrony środowiska w Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział 1 Problemy ochrony środowiska w Unii Europejskiej. 1.1. Podstawowe problemy ochrony środowiska w Unii Europejskiej…………10 1.2. Ogólne zasady polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska…………11 Rozdział 2 Analiza wybranych problemów ochrony środowiska Unii Europejskiej. 2.1. Postawienie problemu ochrony środowiska Unii Europejskiej, w tym na peryferyjnych terenach przygranicznych…………19 2.2. Analiza…

Skuteczność stosowania poszczególnych instrumentów ekonomicznych w praktyce ochrony środowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp……….. 4 2. Umocowanie prawne instrumentów ekonomicznych w zarządzaniu środowiskiem……….. 7 3. Instrumenty społeczne, takie jak edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem………… 16 4. Rodzaje instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska ………..17 4.1 Opłaty ekologiczne ………..21 4.2 Kary ekologiczne ………..33 4.3 Podatki ekologiczne……….. 34 4.4 Subwencje ………..39 4.5 Rynki uprawnień ………..42…

Konstrukcja prawna stosunku ochrony gwarantowania depozytów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I Strony stosunku ochrony gwarantowania depozytów 1. Uwagi wstępne ……… 4 2. Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego……… 5 3. Podmioty objęte systemem gwarantowania depozytów……… 8 4. Podmioty objęte ochroną gwarancyjną……… 10 5. Podmioty wyłączone z ochrony gwarancyjnej ……… 11 6. Uwagi końcowe ……… 12 Rozdział II Przedmiot…

Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 11 Rozdział 1 1.1. Wprowadzenie…….. 11 1.2. Cel pracy…….. 12 1.3. Materiał i metody badawcze…….. 12 1.4. Zakres pracy…….. 12 Rozdział 2 Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa. 2.1. Źródła wymagań wobec przedsiębiorstw korzystających ze środowiska…….. 14 2.2. Przedsięwzięcia inwestycyjne a obowiązki podmiotów gospodarczych związane z ochroną…

Organizacja ochrony informacji niejawnych w obiektach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. 1.1. Podstawowe definicje i kategorie bezpieczeństwa. 1.2. System bezpieczeństwa państwa. 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Rozdział 2 Rola i znaczenie ochrony informacji niejawnych. 2.1. Klasyfikacja informacji niejawnych. 2.2. Źródła prawa standaryzujące ochronę informacji. 2.3. System ochrony informacji niejawnych. Rozdział 3 Znaczenie informacji dla obronności. 3.1. Zabezpieczenie…

Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy jako współadministratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe związane z procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle RODO Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ochrona danych osobowych przed 25.05.2018. 1.1.Podstawy prawne zagadnienia związanego z ochroną danych osobowych. 1.2. Źródła prawa.: Dyrektywa 95/46/WE Parlementu Europejskiego i Rady Europy WE, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Rozdział II Ochrona danych osobowych po 25.05.2018 2.1.Geneza powstania RODO. 2.2. Charakterystyka RODO. 2.3. Charakterystyka…

Kontrola granic jako element systemu ochrony bezpieczeństwa granicy państwowej w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział I Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej > 1.1.Pojęcie granicy państwowej…………. 5 1.2. Zarys historyczny powstawania różnych rodzajów granic…………. 6 1.3. Rodzaje granic państwowych…………. 9 1.4. Przepustowość granic państwowych ………….11 1.5. Istota granicy RP…………. 14 Rozdział II System oraz ograny odpowiedzialne za ochronę granicy państwowej RP > 2.1 System koordynujący…

Zadania i rola policji w ujęciu ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w zakresie ochrony zdrowia, życia i mienia obywateli 4.64/5 (14)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Zadania Policji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa obywateli 1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego………. 6 1.2 Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych ……….13 1.3 Wykrywanie i zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym a także ściganie ich sprawców………. 15 1.4 Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych ……….17 Rozdział…

Metody i środki ochrony systemów operacyjnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp……….4 2. Klasyfikacje zagrożeń bezpieczeństwa……….6 2.1. Metody ataków……….7 2.2. Podstawowe usługi zabezpieczające systemy ……….7 3. Ochrona stacji roboczej……….9 3.1. Monitorowanie stacji roboczej ……….9 3.2. Śledzenie przebiegu zdarzeń. ……….9 3.3. System śledzenia zdarzeń……….10 3.4. Wykrywanie naruszenia systemu ……….10 4. Bezpieczeństwo systemu UNIX……….12 4.1. Bezpieczeństwo systemu plików lokalnych……….12 4.2. Prawa dostępu…

Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narażonych na działanie niskiego i średniego napięcia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp………..4 2. Cel i zakres pracy……….. 6 3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7 3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej 3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9 3.3. Zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami……….. 11 3.4. Narzędzia wspomagające dobór…

Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z cywilnymi organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Ochrona porządku publicznego. 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego…….5 1.2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego…….6 Rozdział II Działalność Żandarmerii Wojskowej. 2.1. Żandarmeria Wojskowa w Polsce – rys historyczny…….10 2.2. Struktura organizacyjna Żandarmerii Wojskowej…….17 2.3. Obowiązki i uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej…….19 Rozdział III Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z cywilnymi…

Europejskie standardy ochrony prawa człowieka do życia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Główne zagadnienia związane z ochroną praw człowieka…………5 1.1. Istota i pojęcie praw człowieka do życia 1.2. Historia praw człowieka od starożytności do 1945 roku 1.3. Główne akty prawne gwarantujące prawo do życia obowiązujące w Unii Europejskiej Rozdział II. Europejskie instytucje nadzorujące przestrzeganie prawa człowieka…………30 2.1. Rada Europy…

Kontrola graniczna osób jako element systemu ochrony państwowej Polski i zewnętrznej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Wschodnie granica Polski jako granica zewnętrzna UE 1.1. Istota granicy państwowej 1.2. Granice państw członkowskich układu Schengen jako granica zewnętrzna i wewnętrzna 1.3. Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej Rozdział II. Straż graniczna jako ochrona granicy państwowej i zewnętrznej UE 2.1. Charakterystyka Straży Granicznej 2.2. Zadania Straży Granicznej…