Płynność finansowa praca licencjacka

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.


Wstęp………..5

Rozdział I
Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7
1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7
1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14
1.2. Finansowanie obce………..18
1.2.1. Kredyty ………..19
1.2.2. Obligacje……….. 21
1.2.3. Factoring……….. 23
1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26

Rozdział II
Leasing

2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28
2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28
2.1.2. Historia umowy leasingowej w Polsce……….. 32
2.1.3. Istota i pojęcie leasingu ………..39
2.1.3. Zalety i wady leasingu ………..42
2.2...

więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdzial II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3. Wpływ podatków na wynik finansowy…………63


Rozdzial III.
Podatki obciazaja...

więcej

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Wstęp

Rozdzial 1
Finansowanie działalności gospodarczej

1.1. Istota finansowania działalności
1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego
1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego
1.4. Koszt kapitału
1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych
1.6. Dostep do kapitału obcego
1.7. Struktura kapitału a wartość firmy


Rozdzial 2
Kredyt bankowy jako źródło finansowania

2.1. Istota kredytu
2.2. Przebieg postępowania kredytowego
2.3. Umowa kredytowa
2.4. Rodzaje kredytów bankowych
2.5. Formy zabezpieczen kredytów
2.6. Czynniki wpływajace na cene kredytu
2.7 Ocena kredytu jako źródła finansowania


Rozdzial 3
Leasing i faktoring jak alternatywne źródła fin...

więcej

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.


Wstęp………… 2

Rozdzial I
Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej

1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4
1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6
1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15
1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17


Rozdzial II
Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw

2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21
2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24
2.3. Wpływ środków finansowych na rozwój przedsiebiorstw………… 25


Rozdzial III
Charakterystyka wlasnych zródel finansowania działalności gospodarczej

3.1. Rola finansowania z kapitalów wlasnych………… 29
3.2...

więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.


Wstęp ……….. 4
Rozdzial 1.
Finansowanie przedsiębiorstwa

1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6
1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10
1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12
1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19
1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26
1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29
1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32


Rozdzial 2.
Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw

2.1. Kredyt bankowy ……….. 37
2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39
2.1.2...

więcej

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.Wstęp………4
Rozdzial I
Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci

1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5
1.2. Istota franchisingu……..8
1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10

Rozdzial II
Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu

2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18
2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20
2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22

Rozdzial III
Franchising na przykładzie sieci sklepów XYZ

3.1. Charakterystyka sieci sklepów XYZ……..25
3.2. Zalozenia systemu franczyzy XYZ……..26
3.3. Analiza budżetu sieci……..28
3.4. Podsumowanie……..32

Zakończenie……..33
Bibliografia……..34
Spis rysun...

więcej

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Spólki XYZ S.A.

1. Przedmiot działalności Spólki……….5
2. Struktura akcjonariatu……….5
3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6
4. Strategia rozwoju……….6


Rozdzial II
Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A.

1. Produkty……….8
2. Sprzedaz i marketing……….9
3. Eksport……….10
4. Analiza SWOT……….10


Rozdzial III
Analiza finansowa Spólki XYZ S.A. w latach 2006-2008.

1. Analiza struktury bilansu i rachunku wyników za lata 2006-2008……….14


Rozdzial IV
Analiza ryzyka działalności Spólki XYZ S.A.

1. Ryzyko gospodarcze……….24
2. Ryzyko finansowe……….25
3. Pozostale ryzyka……….27

Zakończenie i wnioski koncowe……….29
Bibliografia……….33

więcej

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.


Wstęp

Rozdzial 1.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych
1.2 Zachowanie gospodarstw domowych
1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego
1.3.1 Pojecie i struktura budżetu
1.3.2 Analiza budżetu
1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE


Rozdzial 2.
Zakres metodyczny badan

2.1 Cel badan
2.2 Metody badan zastosowane w pracy


Rozdzial 3.
Badania wlasne

3.1 Ocena funkcjonowania gosp. Domowych w Polsce
3.1.1 Dochody gosp. Domowych w 2009 roku wg. GUS
3.1.2 Wydatki gosp. Domowych w 2009 roku wg. GUS
3.1.3 Wyposazenie gosp. Domowych w dobra trwalego uzytkowania w 2009 roku wg. GUS
3.2 Ocena zachowan rynkowych badanych gosp. Domowych


Pods...

więcej

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie.

1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5
1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16
1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25
1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30
1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33


Rozdzial 2.
Tworzenie informacji o wyniku finansowym netto w rachunku zysków i strat.

2.1. Rachunek zysków i strat- podstawowy element w kreowaniu wyniku finansowego……….38
2.2...

więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA


Wstęp

Rozdzial I
Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania
1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy
1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst

2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw
2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji
2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji przedsiebiorstw


Rozdzial III
Analiza emisji obligacji PGNIG SA w latach 2010 – 2012

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa PGNIG SA i jego zródel finansowania
3.2 Emisje obligacji w PGNIG SA w latach 2010-2012
3...

więcej

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat


Wykaz skrótów………. 5

Wstęp ……….6

Rozdzial 1.
Dywidendy i polityka ich wyplat

1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10
1.2. Rodzaje dywidend ……….13
1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15
1.4. Modele wyplat dywidend ……….16


Rozdzial 2.
Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki

2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20
2.2. Inwestycje i finansowanie dostepne dla spólki………. 21
2.3. Efekt klienteli i wartość informacyjna dywidend ……….22
2.4. Wpływ polityki dywidend na wartość spólki………. 26


Rozdzial 3.
Opodatkowanie dywidend

3.1. Ogólne zasady opodatkowania wyplat dywidend ……….29
3.2...

więcej

Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp……… 7

Rozdział 1.
Płynność finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie płynności finansowej……… 9
1.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa………10
1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansowa……… 16

Rozdział 2
Sprawozdawczość finansowa, jako źródło informacji o płynności finansowej

2.1. Bilans, jako podstawowe źródło informacji o poziomie płynności finansowej……… 20
2.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych……… 26
2.3. Rachunek przepływów Pieniężnach, jako podstawa dynamicznej analizy płynności finansowej……… 29

Rozdział 3.
Miary płynności finansowej

3.1...

więcej

Płynność finansowa i zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie.

Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie.

1.1. Pojecie i charakterystyka środków pienieznych i ich przeplywów ……….. 6
1.2. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ……….. 9
1.3. Analiza rachunku przeplywów pienieznych ……….. 16
1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przeplywów pienieznych……… 16
1.3.2. Analiza wskaznikowa cash flow ……….. 20
1.4. Powody utrzymywania plynnosci finansowej ……….. 27


Rozdzial 2
Kapital obrotowy i jego znaczenie.

2.1. Pojecie, charakterystyka i znaczenie kapitału obrotowego ……….. 30
2.2. Potrzeby kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie – krazenie kapitału obrotowego ……….. 35
2.3...

więcej

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej w Grupie Kapitalowej Zywiec S.A

Streszczenie………….4

Wstęp ………….5

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie plynnosci finansowej

1.1 Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa ………….7
1.2 Miejsce plynnosci finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………. 10
1.3 Przeslanki utrzymywania plynnosci finansowej i skutki jej utraty ………….13


Rozdzial 2.
Wskazniki statyczne i dynamiczne w ocenie plynnosci finansowej

2.1 Statyczne wskazniki plynnosci finansowej ………….19
2.2 Wykorzystanie informacji o przeplywach gotówki do oceny plynnosci finansowej firmy za pomoca wskazników dynamicznych ………….22
2.3 Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej…………. 28


Rozdzial 3.
Analiza plynnosci finansowej w grupie kapitalowej „Zywiec”...

więcej

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji firmy XYZ.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Źródła analizy finansowej

1.1. Istota i zakres analizy finansowej……….. 3
1.2. Bilans jako podstawowe źródłosprawozdawczosci finansowej……….. 8
1.3. Rachunek zysków i strat……….. 11


Rozdzial II.
Istota i znaczenie plynnosci finansowej

2.1. Pojecie i znaczenie plynnosci finansowej ………..15
2.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa ………..16
2.3. Statyczne i dynamiczne metody analizy plynnosci finansowej……….. 19


Rozdzial III
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji firmy

3.1. Wstępna analiza bilansu……….. 24
3.2. Analiza wskaznikowa ………..26
3.2.1. Analiza rentownosci……….. 26
3.2.2. Analiza zadłużenia ………..33
3.2.3...

więcej