Tag: polska praca licencjacka

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego……….. 20 Rozdział II Zjawisko wojny informacyjnej i dezinformacji 2.1. Informacja jako broń i cel ataków……….. 25 2.2. Pojęcie wojny i walki informacyjnej……….. 30 2.3. Kampanie dezinformacyjne w konfliktach poniżej progu wojny……….. 34 2.4. Walka informacyjna jako instrument oddziaływania wybranych państw……….. 38 Rozdział III Wybrane przejawy wojny informacyjnej w kajowej przestrzeni informacyjnej 3.1. Polska…

Polska na rynku europejskich przewozów po akcesji do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Warunki funkcjonowania transportu międzynarodowego w Polsce 1.1 Rozwój logistyki w Polsce…………5 1.2 Istota transportu międzynarodowego…………9 1.3 Transport w łańcuchach logistycznych …………13 Rozdział II Cechy i zasady kształtowania się rynku infrastruktury transportowej w Polsce 2.1 Zasady funkcjonowania infrastruktury transportowej w Polsce …………19 2.2 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką …………25 2.3 Internetowe giełdy transportowe…………31 Rozdział III Polskie przedsiębiorstwa spedycyjne na rynku europejskim 3.1 Polskie regulacje prawne w transporcie…………35 3.2 Europejskie przepisy transportowe…………36 3.3 Skutki i efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dziedzinie infrastruktury transportowej…………37 Zakończenie…………49 Bibliografia…………50 Spis rysunków…………53 Spis tabel…………54

Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdział 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej po wstąpieniu do Sojuszu …………28 Rozdział 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36 3.1 Wojsko Polskie w Jugosławii …………39 3.2 Wojsko Polskie w Iraku …………45 3.3. Wojsko Polskie w Afganistanie………… 50 Zakończenie………… 58 Streszczenie………… 60 Bibliografia………… 61 Wykaz map………… 63 Wykaz schematów………… 63 Wykaz tabel………… 63 Źródła internetowe………… 64

Polska migracja zagraniczna po wejściu do Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota międzynarodowych migracji ludności………..5 1.1. Mobilność terytorialna (definicje, klasyfikacje, formy migracji i migrantów międzynarodowych) 1.2. Czynniki determinujące migrację 1.3. Skutki migracji Rozdział II. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a mobilność ludności………..20 2.1. Istota rynku wewnętrznego 2.2. Swoboda przepływu osób 2.3. Unormowania Schengen Rozdział III. Zjawisko polskiej migracji po 1 maja 2004 roku ………..33 3.1 Skala migracji 3.2. Przepływy pracowników jako dominująca forma emigracji 3.2.1. Status prawny pracowników i rodzin na obszarze Unii Europejskiej 3.2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa członkowskie 3.3. Główne kierunki polskiej migracji Zakończenie………..49 Bibliografia

Polska migracja zagraniczna po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Człowiek a prawo swobody przemieszczania według prawnych regulacji międzynarodowych 1.1. Historia praw człowieka 1.2. Istota praw człowieka 1.3. Swoboda przemieszczania się osób w regulacjach międzynarodowych 1.3.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1.3.2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 1.3.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1.4. Akty tekstów prawnych Rozdział II. Charakterystyka międzynarodowych migracji ludności 2.1. Podstawowe pojęcia i formy migracji międzynarodowych 2.2. Uwarunkowania współczesnych migracji 2.3. Następstwa migracji Rozdział III. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a mobilność ludności 3.1. Istota rynku wewnętrznego 3.2. Swoboda przepływu osób 3.3. Unormowania Schengen Rozdział IV. Charakter polskiej emigracji po wstąpieniu…

Polska w strefie Schengen.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne, obszary współpracy w ramach Schengen ………5 1.1. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne aspekty 1.2. System Informacyjny Schengen 1.3. Polityka wizowa oraz azylowa 1.4. Kształtowanie się polityki migracyjnej w ramach Schengen 1.5. Współpraca sądowa oraz policyjna w kwestiach karnych Rozdział II. Polska po wstąpieniu do strefy Schengen………25 2.1. Integracja Polski ze strefą Schengen 2.2. Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen 2.2.1. Konsekwencje ekonomiczne Schengen 2.2.2. Konsekwencje polityczne 2.3.3. Pozostałe konsekwencje Rozdział III. Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Polski przez obywateli krajów nie należących do grupy Schengen………31 3.1. Układ z Schengen a ochrona granic…

Polska w misjach pokojowych na terenie byłej Jugosławii.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Rozpad Jugosławii 1.1. Rys historyczny Jugosławii od powstania SHS do zakończenia II wojny światowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie byłej Jugosławii z udziałem Polski 2.2.1. UNPROFOR ………. 30 2.2.2. UNCRO………. 32 2.2.3. UNPREDEP………. 34 2.2.4. UNMIBH………. 36 2.2.5. UNTAES………. 38 2.2.6. UNMOP………. 40 2.2.7. UNPSG………. 42 2.2.8. UNMIK………. 44 Rozdział III. Misje pokojowe w ramach NATO 3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynależność Polski do NATO………. 46 3.2. Misje pokojowe…

Polska jako logistyczna platforma europejskich szlaków komunikacyjnych w transporcie samochodowym w relacji wschód – zachód

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Polska łącząca wschód i zachód europy- główne szlaki komunikacyjne. 1.1. Lokalizacja Polski w Europie (położenie geograficzne, sąsiedzi, zalety i wady)………..5 1.2. Szlaki komunikacyjne w transporcie samochodowym w relacji wschód-zachód ………..9 1.3. Główne centra logistyczne w Polsce (lokalizacja, zadania)………..15 Rozdział II. Charakterystyka transportu samochodowego w Polsce. 2.1. Znaczenie transportu samochodowego w Polsce………..24 2.2. Transport samochodowy- rys historyczny………..35 2.3. Infrastruktura transportu samochodowego w Polsce………..39 Rozdział III. Uwarunkowania i rozwój transportu drogowego. 3.1. Regulacje prawne w międzynarodowym transporcie drogowym………..54 3.2. Znaczenie transportu dla światowej gospodarki………..61 3.3. Ewolucja międzynarodowego transportu drogowego w Polsce………..68 Podsumowanie i wnioski………..71 Literatura………..74 Spis rysunków………..76 Spis…

Polska polityka przeciwdziałania terroryzmowi

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka terroryzmu 1.1 Historia terroryzmu 1.2 Rodzaje terroryzmu 1.3 Akty prawne regulujące zwalczanie terroryzmu obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej Rozdział II Poskie instytucje zwalczające terroryzm 2.1 Zwalczanie terroryzmu kryminalnego 2.2 Zwalczanie terroryzmu politycznego 2.3 Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego Zakończenie Bibliografia

Polska polityka bezpieczeństwa ekologicznego. Studium na przykładzie działalności Urzędu Gminy w XYZ.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Definicja pojęcia ekologicznego 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Miejsce bezpieczeństwa ekologicznego w systemie bezpieczeństwa narodowego 1.3. Podstawy prawne bezpieczeństwa ekologicznego. 1.4. Polityka bezpieczeństwa ekologicznego. Rozdział 2 Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Lokalizacja. 2.2. Gospodarka. 2.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Rozdział 3 Polityka bezpieczeństwa ekologicznego w gminie XYZ 3.1. Urząd Gminy w XYZ. 3.2. Projekt zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. 3.3. Efekty działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Podsumowanie Literatura.

Polska kultura w dobie transformacji społecznej – stagnacja czy zmiana

Przez administrator

1. Wprowadzenie ………..2 2. Przybliżenie pojęcia „kultura”……….. 3 3. Przemiany kultury polskiej w dobie transformacji 3.1. Zmiany w kulturze materialnej (cywilizacyjnej) ………..4 3.2. Zmiany w kulturze „instytucjonalnej” i duchowej……….. 6 3.2.1. Zmiany w polityce kulturalnej i ich konsekwencje……….. 6 3.2.2. Dylematy twórcze artystów okresu transformacji ………..8 3.3. Przemiany w kulturze społecznej ………..9 3.3.1. Transformacja ekonomiczno-gospodarcza i jej odbicie w kulturze społecznej ………..9 3.3.2. Kryzys lub ewolucja tradycyjnych wartości ………..10 3.3.3. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego ………..12 3.3.4. Globalizacja oraz kultura masowa ………..15 3.3.5. Zmiany w języku polskim w i po okresie transformacji……….. 17 3.3.6. Kultura polityczna nowej epoki i jej przełożenie na…

Polska w strukturach Unii Europejskiej w latach 2004-2014

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Unia Europejska jako specyficzny aktor stosunków międzynarodowych 1.1 Pojęcie, istota i etapy międzynarodowej integracji gospodarczej ……….. 5 1.2 Istota Unii Europejskiej ……….. 7 1.3 Specyfika Unii Europejskiej ……….. 11 Rozdział II 10 lat Polski w Unii Europejskiej 2.1Polityczny wymiar członkostwa Polski w UE ……….. 14 2.2 Gospodarczy wymiar członkostwa Polski w UE ……….. 18 Rozdział III Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 3.1Korzyści i szanse związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej ……….. 24 3.2 Koszty i zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej ……….. 31 Zakończenie………..37 Bibliografia………..40 Spis tabel i ilustracji………..43

Polska w procesie integracji europejskiej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Rozwój Unii Europejskiej i jej założenia 1.1. Geneza integracji europejskiej……… 6 1.2. Przebieg integracji europejskiej do 2004 r………. 10 1.3. Działania integracyjne UE po 2004 roku………. 11 1.4. Cele i założenia Unii Europejskiej……… 12 Rozdział 2 Przebieg i płaszczyzny integracji Polski z Unią 2.1. Droga Polski do UE ………17 2.2. Zmiany w polskich przepisach prawnych spowodowane integracją……… 22 2.3. Programy Operacyjne jako odpowiedź na wyzwania UE……… 24 2.4. Środki finansowe UE 2004- 2006, 2007 – 2013 ………31 Rozdział 3 Analiza wpływu integracji europejskiej na Polskę 3.1. Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę ………34 3.2. Wpływ integracji europejskiej…

Polska wobec zjawiska globalizacji – korzyści i straty w latach 2001-2015

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty procesu globalizacji 1.1. Pojęcie globalizacji w świetle literatury przedmiotu………8 1.2. Geneza i ewolucja procesów globalnych………13 1.3. Zakres i wymiary zjawiska globalizacji………16 1.4. Postawy wobec globalizacji………20 1.5. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji………22 Rozdział 2 Polska wobec procesu globalizacji 2.1. Wpływ procesów globalnych na gospodarkę Polski w latach 2001-2015………27 2.2. Kulturowo-społeczne konsekwencje procesu globalizacji w Polsce………32 2.3. Wpływ globalizacji na politykę bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku………36 Rozdział 3 Analiza skutków wpływu globalizacji na Polskę w XXI wieku 3.1. Bilans zysków i strat procesu globalizacji w aspekcie gospodarczym dla Polski w latach 2001-2015………43 3.2. Bilans zysków…

Polska w strefie Schengen

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne, obszary współpracy w ramach Schengen 1.1. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne aspekty………5 1.2. System Informacyjny Schengen ………11 1.3. Polityka wizowa oraz azylowa………15 1.4. Kształtowanie się polityki migracyjnej w ramach Schengen………17 1.5. Współpraca sądowa oraz policyjna w kwestiach karnych………21 Rozdział II Polska po wstąpieniu do strefy Schengen 2.1. Integracja Polski ze strefą Schengen ………25 2.2. Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen………26 2.2.1. Konsekwencje ekonomiczne Schengen………26 2.2.2. Konsekwencje polityczne………27 2.3.3. Pozostałe konsekwencje………28 Rozdział III Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Polski przez obywateli krajów nie należących do grupy Schengen………31 3.1. Układ z Schengen a ochrona…

Polska w unii walutowej

Przez administrator

Streszczenie……….2 Wstęp……….4 Rozdział I Droga Unii Europejskiej do Unii Walutowej. 1. Proces tworzenia Unii Walutowej……….5 2. Europejski system walutowy jako element stworzenia Europejskiego Systemu Walutowego……….6 3. Kryteria konwergencji……….8 4. Czlonkostwo w Unii Walutowej……….11 5. Rola Europejskiego Systemu Walutowego……….14 Rozdział II Sytuacja Polski na tle przyszlego czlonkostwa w Unii Walutowej. 1. Powody przystapienia Polski do strefy euro i jego konsekwencje……….18 2. Wejscie Polski do strefy euro i jego przyszlosc……….21 3. Czlonkostwo w Unii Walutowej szansa na poprawe potencjalu konkurencyjnego polskich firm……….26 4. Wpływ przystapienia Polski do strefy euro na miedzynarodowa konkurencyjnosc……….30 5. Wejscie Polski do strefy euro a umiedzynarodowienie firm……….31 6.…

Polska jako logistyczna platforma europejskich szlaków komunikacyjnych w transporcie samochodowym w relacji wschód &211; zachód

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Polska laczaca wschód i zachód europy- glówne szlaki komunikacyjne. 1.1. Lokalizacja Polski w Europie (polozenie geograficzne, sasiedzi, zalety i wady)………..5 1.2. Szlaki komunikacyjne w transporcie samochodowym w relacji wschód-zachód ………..9 1.3. Glówne centra logistyczne w Polsce (lokalizacja, zadania)………..15 Rozdział II. Charakterystyka transportu samochodowego w Polsce. 2.1. Znaczenie transportu samochodowego w Polsce………..24 2.2. Transport samochodowy- rys historyczny………..35 2.3. Infrastruktura transportu samochodowego w Polsce………..39 Rozdział III. Uwarunkowania i rozwój transportu drogowego. 3.1. Regulacje prawne w miedzynarodowym transporcie drogowym………..54 3.2. Znaczenie transportu dla swiatowej gospodarki………..61 3.3. Ewolucja miedzynarodowego transportu drogowego w Polsce………..68 Podsumowanie i wnioski………..71 Literatura………..74 Spis rysunków………..76 Spis…

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Rozpad Jugoslawii 1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem Polski 2.2.1. UNPROFOR ………. 30 2.2.2. UNCRO………. 32 2.2.3. UNPREDEP………. 34 2.2.4. UNMIBH………. 36 2.2.5. UNTAES………. 38 2.2.6. UNMOP………. 40 2.2.7. UNPSG………. 42 2.2.8. UNMIK………. 44 Rozdział III. Misje pokojowe w ramach NATO 3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynaleznosc Polski do NATO………. 46 3.2. Misje pokojowe…

Polska emigracja polityczna do USA w latach 1980-1989.

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I. Typologia polskiej emigracji politycznej 1.1. Pojęcie emigracji i migracji……… 4 1.2. Typologia emigracji i migracji……… 6 1.3. Pierwsi polscy osadnicy w Stanach Zjednoczonych……… 11 Rozdział II. Rekonstrukcja procesów i trendów migracyjnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej 2.1 Imigracja do Stanów Zjednoczonych – rys historyczny ………16 2.2. Emigracja polska po roku 1918 do lat 70-tych XX wieku – rys historyczny……… 22 2.3. Polska imigracja polityczna – szczególna odmiana imigracji ………29 Rozdział III. Polityczna emigracja Polski w latach 1980 – 1989 3.1. Przyczyny i skutki emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych ………32 3.2. Sytuacja w kraju w latach osiemdziesiatych…

Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Podstawowe wskazniki gospodarcze. 1.1. Pojęcie wskazników gospodarczych…………5 1.2. Wielkosc wskazników gospodarczych w Polsce…………10 Rozdział II. Charakterystyka gospodarki Polski. 2.1. Wielkosc produkcji …………15 2.2. Bilans budżetu państwa i obroty z zagranica…………16 2.3. Stan bezrobocia…………20 2.4. Poziom inflacji…………37 Rozdział III. Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej. 3.1. Wzrost konkurencyjnosci gospodarki…………43 3.2. Funkcjonowanie systemu finansowego…………45 3.3. Sytuacja rynku energetycznego…………50 3.4. Analiza zmian w handlu…………52 Zakończenie…………56 Bibliografia…………57 Spis rysunków…………60 Spis wykresów…………60 Spis tabel…………60

Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko terroryzmu w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i rodzaje dzialan terrorystycznych 1.2 Geneza terroryzmu 1.3 Wspólczesne organizacje terrorystyczne 1.4 Geografia współczesnego terroryzmu 1.5 Charakterystyczne cechy, przyczyny i przejawy współczesnego terroryzmu Rozdział II Terroryzm morski u progu XXI wieku 2.1 Pojęcie i charakterystyczne cechy terroryzmu morskiego 2.2 Przyczyny terroryzmu morskiego 2.3 Skala wspólczesnych zagrozen terroryzmem morskim. Rozdział III Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego 3.1 Stan zagrozenia terrorystycznego dla polskich statków i obywateli korzystajacych z transportu morskiego 3.2 Polski system prawny wobec zjawiska terroryzmu morskiego 3.3 Rola i zadanie poszczególnych instytucji w Polsce w zwalczaniu terroryzmu morskiego i zakres…

Polska administracja celna.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Administracja celna posród organów państwa 1.1. Administracja publiczna………..4 1.1.1. Pojęcie administracji i jej podzial………..5 1.1.2. Pojęcie administracji publicznej i jej cechy……….. 6 1.1.3. Struktura administracji publicznej w Polsce ………..7 1.2 Administracja celna ………..13 1.2.1. Pojęcie i charakterystyka cla i celnictwa………..13 1.2.2 Rys historyczny celnictwa………..14 1.3 Umocowanie prawne administracji celnej i celnictwa………..17 1.3.1. Prawo miedzynarodowe ………..17 1.3.2. Prawo Unii Europejskiej……….. 18 1.3.3. Prawo polskie………..19 Rozdział II. Organizacja administracji celnej 2.1. Szczebel centralny ………..20 2.1.1 Minister wlasciwy do spraw finansów………..20 2.1.2 Szef Sluzby Celnej………..22 2.2 Szczebel terenowy………..25 2.2.1 Pojęcie terenowych organów administracji niezespolonej………..25 2.2.2 Izby celne………..26 2.2.3. Urzedy celne…

Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdział 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdział 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36 3.1 Wojsko Polskie w Jugoslawii …………39 3.2 Wojsko Polskie w Iraku …………45 3.3. Wojsko Polskie w Afganistanie………… 50 Zakończenie………… 58 Streszczenie………… 60 Bibliografia………… 61 Wykaz map………… 63 Wykaz schematów………… 63 Wykaz tabel………… 63 Źródła internetowe………… 64