Tag: polskim

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi na polskim rynku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Czym jest niepełnosprawność? 1.1 Definicja niepełnosprawności 1.2 Klasyfikacja niepełnosprawności 1.3 Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności 1.4 Symbole schorzeń 1.5 Niepełnosprawność a funkcjonowanie w społeczeństwie 1.6 Podsumowanie rozdziału Rozdział 2 Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami, problemy i wyzwania 2.1 Bariery w zatrudnieniu 2.2 Formy zatrudniania 2.3 Znaczenie pracy w…

Produkty bankowości inwestycyjnej i ich wykorzystanie na polskim rynku usług finansowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Analiza produktów oferowanych w ramach segmentu bankowości inwestycyjnej przez banki komercyjne oraz ocena ich zakresu i skali na polskim rynku produktów bankowych 1.porównanie działalności banków inwestycyjnych i komercyjnych ………..7 1.1. Doradztwo finansowe banków dla przedsiębiorstw……….. 8 1.2. Instytucjonalne i organizacyjne aspekty bankowości inwestycyjnej……….. 11 1.2.1. Aspekty prawne…

Zapis w prawie rzymskim i polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Zapis w ujęciu historycznym 1.1 Geneza zapisu……… 8 1.2 Zapis w prawie rzymskim……… 9 1.3. Formy zapisu w prawie rzymskim……… 10 1.3.1 Forma legatu ………10 1.3.2 Forma fideikomisu ………14 1.4. Początki instytucji zapisu w prawie polskim……… 18 Rozdział 2 Zapis w prawie spadkowym – rozważania ogólne 2.1…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie bankowości Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I System bankowy w Polsce 1.1. Pojęcie i istota systemu bankowego 1.2. Organizacja systemu bankowego w Polsce 1.3. Prezentacja systemu bankowego w Polsce Rozdział II System gwarantowania depozytów bankowych na świecie 2.1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania gwarancji depozytów 2.2. Charakterystyka systemów 2.3. Prezentacja wybranych systemów gwarancyjnych Rozdział III Bankowy…

Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I System podatkowy w Polsce 1.1. Podatki bezpośrednie………. 8 1.1.1. PIT………. 8 1.1.2. CIT ……….12 1.1.3. Podatki obciążające majątek………. 13 1.1.4. Inne podatki ……….14 1.1.5. Składka na ubezpieczenie społeczne………. 15 1.2. Podatki pośrednie………. 17 1.2.1. VAT ……….17 1.2.2. Podatek akcyzowy ……….20 1.2.3. Cło ……….21 Rozdział II Podatek VAT…

Administracja w Królestwie Polskim 1815-1915 4.11/5 (9)

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Powstanie Księstwa Warszawskiego 1.1. Powstanie Księstwa Warszawskiego………… 6 1.2.Administracja centralna………… 9 1.3.Administracja Terytorialna…………. 14 Rozdział II Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym. 2.1. U początku królestwa polskiego…………. 19 2.2.Administracja Centralna…………. 22 2.3.Administracja Terytorialna…………. 25 Rozdział III Królestwo Polskie w okresie międzypowstaniowym. 3.1. Sytuacja polityczna po klęsce powstania listopadowego………….…

Ściganie przestępstwa gwałtu w prawie polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przestępstwo zgwałcenia z perspektywy kryminologicznej 1. Przestępstwo zgwałcenia – istota……….. 6 2. Przyczyny i motywy zgwałcenia ………..11 3. Rodzaje zgwałceń……….. 17 4. Konsekwencje zgwałcenia z perspektywy ofiary……….. 19 Rozdział II Zgwałcenie jako typ przestępstwa 2.1. Historyczne ujęcie prawa dotyczącego zgwałcenia……….. 25 2.2. Przestępstwo zgwałcenia w obowiązującym Kodeksie…

Kredyt konsumencki w polskim prawie bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Pojecie kredytu konsumenckiego 1.1 Definicja kredytu konsumenckiego 1.2 Strony kredytu konsumenckiego 1.2.1 Bank jako strona umowy kredytu konsumenckiego 1.2.2 Konsument jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy 1.3 Procedura udzielania kredytu konsumenckiego 1.4 Ocena ryzyka i zdolnosci kredytowej Rozdzial II Zawarcie umowy kredytu konsumenckiego 2.1 Formularz informacyjny 2.2…

Pozycja prawna niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w polskim procesie karnym. 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Stan psychiczny a odpowiedzialność karna 1. Poczytalność – podmiotowy warunek odpowiedzialności karnej sprawcy 2. Pojęcie niepoczytalności i jej przyczyny 3. Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę 4. Wprawienie się w stan odurzenia lub upojenia a niepoczytalność 5. Psychopatia a niepoczytalność Rozdział II Niepoczytalność a system środków zabezpieczających 1.…

Ułaskawienie w polskim procesiWcześniactwo – zarys teoretycznye karnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp > 1. Definicja retinopatii wcześniaczej 2. Etiopatogeneza retinopatii wcześniaczej 3. Obraz kliniczny 4. Zapobieganie 5. Leczenie Wstęp Rozdział 1 Podstawy wiedzy o polskim procesie karnym 1.1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego 1.2. Pojęcie, struktura i czynności procesowe procesu karnego 1.3. Zasady procesu karnego – zarys 1.4. Prawidłowość czynności…

Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim i europejskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Dostęp do informacji w prawie polskim – zagadnienia ogólne………9 1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP……..9 1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej……..20 1.3. Informacje wyłączone z udostępniania……..31 1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych……..31 1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej……..36 1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu………38 Rozdział II Dostęp…

Miejsce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Miejsce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym 1.1. Dzieje spółdzielczości kredytowej………7 1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20 1.3. Struktura organizacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31 1.4. Podstawy prawne działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni w oparciu o prawo…

Karta płatnicza, historia i rozwój na Polskim rynku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I Powstanie i rozwój kart płatniczych 1.1 Historia narodzin i rozwoju plastikowego pieniądza na świecie…….. 5 1.2 Historia kart płatniczych w Polsce…….. 7 1.3 Budowa kart płatniczych…….. 9 1.4 Systemy kart płatniczych i ich istota ……..13 Rozdział II Podział kart płatniczych i główne systemy kart płatniczych 2.1…

Zwalczanie alkoholizmu w prawie polskim XX wieku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Pojęcie i istota alkoholizmu 1.1. Historia alkoholu i alkoholizmu ………..5 1.2. Pojęcie alkoholu i istota alkoholizmu ………..8 1.3. Skutki spożycia alkoholu (psychologiczne, fizjologiczne, społeczne)……….. 12 1.4. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia……….. 22 1.5. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu – ujęcie ogólne……….. 25 Rozdział II.…

Ochrona rodzicielstwa w polskim prawie pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział I. Ochrona stosunku pracy 1. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy………….5 1.1. Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy………….8 1.2. Dopuszczalne zwolnienia pracownicy………….9 2. Umowy terminowe z kobietami w ciąży………….12 3. Zakaz dokonywania zmian warunków płacy………….13 Rozdział II. Ochrona zdrowia ciężarnej pracownicy 1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach…