Tag: Praca magisterska stres

Wpływ siedzącego trybu życia na doległiwości bólowe kręgosłupa

Przez administrator

Wstęp …………..2 Streszczenie …………..4 Summary………….. 5 Słowa kluczowe………….. 6 Rozdział 1 Stan wiedzy i analiza literatury z zakresu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób pracujących w pozycji siedzącej …………..7 Rozdział 2 Materiał i metodyka badań 2.1. Wprowadzenie …………..27 2.2. Cel i przedmiot badań …………..27 2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze………….. 28…

Psychologiczne i etyczne uwarunkowania reklamy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Historia reklamy – tradycyjne i współczesne formy reklamy w Polsce i na Świecie 1.1. Trzy ery reklamy od starożytności do współczesności – Świat……….10 1.2. Od wieku XVIII do współczesności – ewolucja polskiej reklamy……….21 Rozdział 2 Etyka i prawo wobec reklamy 2.1. Pojęcie reklamy……….28 2.2. Unormowania prawne –…

Innowacyjne środki promocji i ich wdrażanie w działalności firmy Play

Przez administrator

Wstęp…………7 Rozdział I Marketingowe znaczenie innowacji 1.1. Współczesne podejście naukowe do pojęcia innowacji………… 9 1.2. Rozwój innowacji a działalność marketingowa przedsiębiorstwa …………17 1.3. Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa …………22 1.4. Wpływ innowacji na zachowania klientów …………26 Rozdział II Promocja jako komunikacja rynkowa i jej znaczenie w rozwoju działalności firmy 2.1.…

Ocena wiedzy mieszkańców Warmii i Mazur na temat alergicznego nieżytu nosa

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział 1 Alergiczny nieżyt nosa 1.1. Podstawy kliniczne alergicznego nieżytu nosa ……… 6 1.2. Epidemiologia, powikłania oraz aspekty ekonomiczne alergicznego nieżytu nosa. ……… 8 1.3. Patofizjologia alergicznego nieżytu nosa ……… 10 Rozdział 2 Diagnostyka kliniczna 2.1. Badania podmiotowe i przedmiotowe w chorobach alergicznych i autoimmunologicznych ……… 13 2.2.…

Analiza i ocena logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Geneza Cel Teza Struktura pracy Rozdział I Analiza przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych w branży medycznej 1.1 Harmonogramowanie zadań 1.2 Kwalifikacje pracowników 1.3 Szkolenia i ich rola 1.4 Jakość produktów 1.5 Outsourcing 1.6 Wsparcie informatyczne 1.7 Wsparcie rozwoju zrównoważonego Rozdział II Analiza przedsiębiorstwa XYZ S.A. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.2 Struktura organizacyjna 2.3…

Obrzęk płuc pochodzenia kardiogennego. Postepowanie przedszpitalne w praktyce podstawowych zespołów ratownictwa medycznego

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne i epidemiologia niewydolności serca 1.1.Epidemiologia HF………… 4 1.2. Definicja HF………… 5 Rozdział 2 Patofizjologia, objawy kliniczne i różnicowanie ostrego obrzęku płuc 2.1. Patofizjologia………… 8 2.2. Objawy kliniczne i różnicowanie …………10 Rozdział 3 Postepowanie przedszpitalne w praktyce podstawowych zespołów ratownictwa medycznego 3.1. Badanie podmiotowe………… 12 3.2.…

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ratownika medycznego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1. Definicja oceny ryzyka zawodowego 1.2. Ocena ryzyka zawodowego w aktach prawnych 1.3. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.3.1. Wstępna analiza zagrożeń – PHA (Preliminary Hazard Analysis) 1.3.2. Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 1.3.3. Wskaźnik ryzyka – Metoda RISK SCORE 1.3.4.…

Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych

Przez administrator

Streszczenie…………3 Wstęp………… 5 Rozdział I Specyfika zarządzania firmą rodzinną 1.1 Pojęcie i cechy firmy rodzinnej. Charakterystyka firm rodzinnych …………8 1.2 Zalety i wady firm rodzinnych………… 14 1.3 Społeczne i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej………… 16 1.4 Etapy rozwoju firm rodzinnych. Bariery rozwoju …………18 1.5 Specyfika zarządzania firmą rodzinną. Zarządzanie strategiczne …………22…

Zjawisko przestępczości zorganizowanej

Przez administrator

Streszczenie…………4 Summary…………5 Wstęp…………6 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1 Definicja przestępczości zorganizowanej…………7 1.2 Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej…………11 1.3 Charakterystyka przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do wybranych grup przestępczych…………13 1.4 Przestępczość zorganizowana w Polsce…………18 Rozdział 2 Charakterystyka wybranych zachowań przestępnych. 2.1 Przemyt i handel narkotykami…………20 2.2 Nielegany obrót wyrobami tytoniowym…………22 2.3 Handel ludźmi…………23…

Uwarunkowania hydrologiczne fitocenoz źródliskowych rzek Przymorza

Przez administrator

1. Wstęp……….4 2. Charakterystyka terenu badań 2.1. Położenie badanych obiektów……… 6 2.2. Geomorfologia i geologia……… 13 2.3. Warunki hydrogeologiczne……… 13 2.4. Mikroklimat źródlisk……… 14 3. Materiały i metody. 3.1. Metody badań warunków hydrologicznych……… 15 3.2. Metody badań szaty roślinnej……… 17 3.3. Metody analiz statystycznych……… 19 3.4. Terminologia……… 19 4. Wyniki…

Bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy. Wybrane problemy.

Przez administrator

Wstęp ………..2 Streszczenie ……….. 7 Rozdział 1 Bezpieczeństwo kulturowe ukrainy. podstawy instytucjonalne i prawne 1.1. Pojęcie kultury i bezpieczeństwa kulturowego ………..9 1.2. Kultura i bezpieczeństwo kulturowe w świetle obowiązujących przepisów ……….. 13 1.3. Struktura organizacyjna organów odpowiedzialnych za politykę kulturową i bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy ………..19 Rozdział 2 Determinanty i wyzwania…

Analiza zastosowania wybranych zamienników czynnika ziębniczego R22 w okrętowej instalacji chłodniczej.

Przez administrator

Cel pracy ……….5 Wstęp ………6 1.Zjawisko i istota chłodzenia……… 8 1.1Termodynamiczne podstawy obiegów lewo bieżnych ………9 1.2 Rzeczywisty obieg chłodniczy ………12 2.Względy ochrony środowiska 2.1 Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI……… 15 2.2 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego……… 17 2.3 Niszczenie warstwy ozonowej……… 17 2.4 Regulacje prawne ………19 3.Czynnik chłodniczy ………21 3.1…

Analiza formalno-finansowych aspektów dokumentacji wynagrodzeń kadrowych w wybranej jednostce budżetowej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Formalno – prawne aspekty realizacji wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowopłacowej 1.1 Istota i funkcje wynagrodzeń……….. 7 1.2 Zasady różnicowania wynagrodzeń ………..10 1.3 Elementy dokumentacji kadrowo-płacowej……….. 12 1.3.1 Teczki akt osobowych jako środek prowadzenia i kompletowania dokumentacji ………..13 1.3.2 Sporządzanie stosownych umów ………..15 1.3.3 Sposoby ewidencji czasu pracy i…

Samotne ojcostwo w narracji samotnych ojców

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1 Zagadnienie rodziny niepełnej i samotnego ojcostwa w literaturze przedmiotu i badań 1.1. Model rodziny współczesnej …………9 1.2. Definicja rodziny niepełnej………… 13 1.3. Przyczyny niepełnego rodzicielstwa …………17 1.4. Pojęcie ojcostwa …………20 1.5.Samotne ojcostwo w świetle dotychczasowych badań …………22 Rozdział 2 Założenia metodologiczne badań własnych 2.1 Cel i przedmiot…

Optymalizacja kosztów transportu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu 1.1. Transport i jego charakterystyka 1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych Rozdział 2 Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu 2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych 2.2. Wybrane możliwe kierunki optymalizacji kosztów działalności transportowej Rozdział 3…

Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego u nauczycieli

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Problematyka wypalenia zawodowego 1.1. Termin wypalenia zawodowego 1.2. Koncepcje wypalenia zawodowego 1.3. Symptomy oraz przebieg wypalenia zawodowego 1.4. Podłoże oraz następstwa wypalenia zawodowego 1.4.1. Stres jako jeden z czynników wypalenia zawodowego 1.4.2. Inne czynniki warunkujące wystąpienie wypalenia zawodowego oraz jego następstwa. Rozdział 2 Osobowość a wypalenie zawodowe…

Wpływ aktywności fizycznej na poziom stresu

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Problematyka i przyczyny stresu 1.1 Problematyka stresu w literaturze…………. 6 1.1.1. Koncepcje stresu w literaturze………… 6 1.1.2. Definicja stresu………… 7 1.2. Źródła i przyczyny stresu…………. 11 1.2.1. Charakterystyka źródeł stresu…………. 13 1.2.2. Fizyczne źródła stresu…………. 14 1.2.3. Chronobiologiczne źródła stresu…………. 15 1.2.4. Psychologiczne źródła stresu…………. 16…

Osobowość klienta – próba korelacji z wybieranymi zabiegami

Przez administrator

I. Wstęp II. Cel pracy III. Część teoretyczna 1. Co to jest osobowość? 2. Pomiar cech: analiza czynnikowa 3. Wymiary osobowości IV. Część eksperymentalna – Materiał i metoda 1. Badana grupa 2. Wykonywane zabiegi w salonie kosmetycznym Natura 3. Ankieta V. Rezultaty badań 1. Opracowanie wyników ankiety 2. Wyniki VI.…

Współczesny kryzys migracyjny jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Bezpieczeństwo państwa 1. Istota i znaczenie bezpieczeństwa …………6 2. System bezpieczeństwa państwa………… 9 3. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa………… 15 Rozdział II Migracje ludności 1. Rys historyczny …………19 2. Przyczyny i rodzaje migracji………… 24 3. Skala zjawiska w Polsce …………30 4. Formy ochrony cudzoziemców w Polsce………… 35 Rozdział…

Zjawisko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dysleksja rozwojowa i ryzyko dysleksji 1.1. Dysleksja rozwojowa- charakterystyka zaburzenia 1.2. Przyczyny dysleksji 1.3. Objawy i oznaki dysleksji 1.4. Klasyfikacja, typy dysleksji 1.5. Diagnoza dysleksji rozwojowej 1.6. Dziecko dyslektyczne w szkole Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Przedmiot i cele badań 2.2. Problemy badawcze 2.3. Metody,…

Ocena kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Przez administrator

Streszczenie……….2 Wstęp………. 4 Rozdział 1 Rola i znaczenie kapitału intelektualnego 1.1. Pojęcie kapitału intelektualnego………. 5 1.2. Składowe kapitału intelektualnego………. 8 1.3. Istota kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie ……….13 Rozdział 2 Ocena kapitału intelektualnego 2.1. Zasadność dokonywanie pomiarów ……….17 2.2. Typologia ocen kapitału intelektualnego………. 19 2.3. Metody oceny kapitału intelektualnego ……….21 2.4.…

Metody zmniejszenia procesu starzenia przechowywanych pojazdów (samochodów)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Metody przechowywania pojazdów 1.1. Całodobowe przechowywanie pojazdów 1.2. Przechowywanie floty pojazdów 1.3. Przechowywanie części zamiennych i wyposażenia Rozdział 2 Metody zmniejszenia procesu starzenia pojazdów 2.1. Metoda nieosuszona 2.2. Metody barierowe 2.3. Metody osuszone Rozdział 3 Budowa systemu utrzymania pojazdów 3.1. Klasyfikacja rodzajów obsługiwania 3.2. Harmonogram obsług 3.3.…

Opracowanie procedury oznaczania zawartości jądrowego DNA u wybranych gatunków z rodzaju Trigonella L. z wykorzystaniem cytometrii przepływowej

Przez administrator

Wstęp ……….. 6 Rozdział I Przegląd literatury 1. Terminologia i nazewnictwo……….. 8 1.1. Genom roślinny……….. 9 1.2. Wielkość genomu w ujęciu ekologicznym i środowiskowym……….. 9 1.3. Zmienność wielkości genomu w ujęciu molekularnym……….. 11 1.4. Wielkość genomu w ujęciu ewolucyjnym ……….. 13 2. Cytometria przepływowa……….. 14 2.1. Materiał do badań……….. 15…

Projekt instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie

Przez administrator

I. Wstęp II. Cel i zakres III. Część literaturowa 1. Podział odnawialnych źródeł energii 2. Energia słoneczna 3. Ogniwa, moduły oraz systemy fotowoltaiczne 3.1 Efekt fotowoltaiczny 3.2 Połączenia ogniw fotowoltaicznych 3.3 Budowa systemu fotowoltaicznego 4. Wpływ warunków geograficznych na pracę instalacji fotowoltaicznej 5. Społeczny odbiór energetyki fotowoltaicznej IV. Część projektowa…

Dziecko krótkowidzące z daltonizmem w szkole. Studium przypadku

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Krótkowzroczność i daltonizm – analiza literatury. 1.1. Krótkowzroczność……….7 1.2. Daltonizm……….9 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań……….14v 2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….14 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….14 Rozdział III Analiza badań własnych 3.1. Adam……….15 3.2. Uszkodzenie wzroku……….16 3.3. Postrzeganie własnej osoby i sytuacja…