Tag: Prace licencjackie przykłady

Arteterapia – wychowanie przez kulturę. Sztuka w terapii uzależnień 4.42/5 (12)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1 Czym jest arteterapia? 1.1. Teoretyczne ujęcie arteterapii………. 5 1.2. Rola i funkcje arteterapii………. 7 1.3. Metody i techniki wykorzystywane w arteterapii………. 10 1.4. Efektywność arteterapii- przegląd badań………. 21 1.5. Wychowawcza rola sztuki………. 24 Rozdział 2 Wychowanie a terapia 2.1. Ujęcie definicyjne wychowania………. 26 2.2. Funkcje wychowania……….…

Program profilaktyczno-wychowawczy „Kolory życia” 4.58/5 (73)

Przez administrator

Etap I a) Cel działania: b) Metody i formy działania: c) Treści działania: d) Czas działania: e) Miejsce działania: Etap II a) Cel działania: b) Metody i formy działania: c) Treści działania: Etap III a) Cel działania: b) Metody i formy działania: c) Treści działania: d) Czas działania: e) Miejsca…

Człowiek przedsiębiorczy i jego rozwój zawodowy. 4.6/5 (10)

Przez administrator

Wstęp……….. 2 1.Wszechstronna definicja przedsiębiorczości……….. 3 1.1 Cechy osoby przedsiębiorczej……….. 4 1.2 Umiejętności i zachowania wspomagające rozwój zawodowy i przedsiębiorczość ………..5 1.3 Doświadczenia w zakresie kształtowania własnej przedsiębiorczości………..6 2. Skuteczna komunikacja i przeszkody w komunikacji interpersonalnej………..6 3. Współdziałanie w zespole………..10 Zakończenie………..13 Bibliografia Oceń

Udział polskiej policji w kontyngentach pokojowych po 1990 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia polskiej policji, współpraca międzynarodowa polskiej policji, regulacje prawne 1.1.Polska Policja po 1990 roku 1.2.Współpraca międzynarodowa polskiej Policji po 1990 1.3.Polskie regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych 1.4.Międzynarodowe regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych Rozdział 2 Misje pokojowe polskiej policji 2.1.Misje pod auspicjami…

Lifelong learning jako forma samodoskonalenia osób dorosłych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota lifelong learning 1.1.Charakterystyka pojęć związanych z uczeniem się przez całe życie 1.2. Różne formy uczenia się jako metody wspierania rozwoju 1.3. Dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka Rozdział II Istota samodoskonalenia 2.1. Pojęcie i metody samodoskonalenia 2.2. Obraz siebie w procesie rozwoju osobistego 2.3. Pojęcie i…

Problemy i wyzwania logistyki dystrybucji na przykładzie Eurocash Dystrybucja Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia związane z logistyką……….5 1.2. Historia rozwoju logistyki na świecie i w Polsce……….7 1.3. Pojęcie i rodzaje systemów logistycznych w przedsiębiorstwie……….9 1.4. Zadania i funkcje logistyki w przedsiębiorstwie ………. 21 1.5. Logistyczny łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie……….22 Rozdział II…

Zarządzanie strategią marketingową przedsiębiorstwa na przykładzie Education FirstPolska 5/5 (662)

Przez administrator

Rozdział 1 Uzasadnienie podjęcia tematu 1.1. Cele i hipotezy badawcze………..10 1.3.Metodyka badań………..11 1.3.1.Dobór obiektu do badań………..11 1.3.2.Metoda badań………..11 1.3.3.Metoda prezentacji wyników………..11 1.4. Zakres pracy………..11 Rozdział 2 2.1 Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie 2.2.Definicja i rodzaje strategii marketingowych………..13 2.3. Kanały dystrybucji usług………..28 2.3.1. Pojęcie kanału marketingowego oraz dystrybucji………..28 2.3.2. Wprowadzenie do procesu…

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach na przykładzie województwa łódzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………. 4 Rozdział I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstępne 1.1.Definicja oraz formy międzynarodowych przepływów kapitałowych …………. 6 1.2.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii …………. 11 1.3.Determinanty decyzji inwestycyjnych i lokalizacyjnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – teorie przepływu kapitału …………. 12 1.4.Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych …………. 15 1.5.Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji…

Organizacja procesu spedycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Istota oraz przedmiot spedycji 1.1. Pojęcie spedycji………… 3 1.2. Powstanie oraz rozwój spedycji …………7 1.3. Kierunek rozwoju współczesnej spedycji………… 8 Rozdział 2 Planowanie i organizowanie procesu spedycyjnego 2.1. Pojęcie procesów logistycznych …………10 2.2. Charakterystyka procesu spedycyjnego………… 14 2.3. Organizacja procesu spedycyjnego …………16 Rozdział 3 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa…

Pozycja ustrojowa oraz kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ewolucja urzędu prezydenta w polskim porządku ustrojowym 1.1. Głowa państwa w latach 1918-1939 1.2. Urząd prezydenta na uchodźstwie 1.3. Głowa państwa a Polska Rzeczpospolita Ludowa 1.4. Restytucja urzędu prezydenta w dobie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997 Rozdział II Głowa państwa jako organ dualistycznej ezgekutywy 2.1. Pozycja ustrojowa…

Mediacje i negocjacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów na rynku ubezpieczeń Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Mediacje i negocjacje jako forma alternatywnego rozwiązywania sporów 1. Istota mediacji i negocjacji 2. Proces negocjacji 3. Zasady postępowania mediacyjnego Rozdział II Krajowy rynek ubezpieczeń 1. Istota ubezpieczeń 2. Likwidacja szkód 3. Nadzór ubezpieczeń i Rzecznik Finansowy Rozdział III Negocjacje z klientami w procesie likwidacji szkód 1.…

Uwarunkowania narkomanii wśród nieletnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Geneza i rozwój zjawiska narkomanii 1.1. Narkomania jako problem, charakterystyka zjawiska i podstawowe zagadnienia……….. 5 1.2. Geneza narkomanii w ujęciu historycznym………. 8 1.3. Klasyfikacja środków odurzających ……….10 1.4. Rodzaje uzależnień ……….13 1.5. Regulacje prawne w zakresie narkomanii w Polsce- Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii ……….15 1.6. Uwarunkowania…

Prozdrowotne zachowania pielęgniarki oddziału zabiegowego w profilaktyce chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Budowa i typowe schorzenia kręgosłupa 1.1. Odmiany bólu kręgosłupa i ich pochodzenie ………..4 1.2. Objawy choroby zwyrodnieniowej ………..10 1.3. Leczenie i opieka pielęgniarska w przypadku zwyrodnień kręgosłupa ………..12 1.4. Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej ………..18 1.5. Zachowania zdrowotne……….. 20 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel i zakres…

Dwunastu gniewnych ludzi – krytyka czy propaganda amerykańskiego sądownictwa? O filmie Sydneya Lumeta w kontekście problemu perswazyjności przekazu audiowizualnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział 1 Ogólne informacje o wymiarze sprawiedliwości w USA. Rola ławy przysięgłych 1.1. Zasiadanie w ławie przysięgłych obowiązkiem obywateli USA ………..3 1.2. Wezwanie do pełnienia funkcji ławnika……….. 5 1.3. Typy i cele ławy przysięgłych………… 7 1.4. Jury nullification- uniewinnienie osoby uznanej za winną………… 10 Rozdział 2 Wymiar sprawiedliwości…

Zjawisko narkomanii wśród osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota zjawiska narkomanii 1.1. Początki i rozwój zjawiska narkomanii………. 4 1.2. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii………. 6 1.2.1. Przyczyny zjawiska narkomanii ……….7 1.2.2. Typy i rodzaje narkotyków ……….10 1.3. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii ……….13 1.3.1. Sposoby przeciwdziałania zjawisku narkomanii ……….14 1.3.2. Odpowiedzialność karna w świetle posiadania i stosowania narkotyków…

Analiza przyczynowa jako ocena efektywności gospodarowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w latach 2004 – 2006 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Istota i przedmiot analizy ekonomicznej 1.1. Efektywność gospodarowania………..7 1.2. Analiza ekonomiczna……….. 8 Rozdział II Metody badań 2.1.Analiza porównawcza……….. 16 2.2.Analiza przyczynowa wyniku finansowego 24 Rozdział III Zakres i zasady analizy przyczynowej metoda czteroczynnikową 3.1.Czynniki ilościowe……….. 33 3.2.Czynniki jakościowe……….. 35 Rozdział IV Wyniki badań SPZOZ 4.1.Podstawowe informacje…

Bariery w dostępie do informacji i jej wyszukiwaniu u studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział 1 Bariery informacyjne – zagadnienia teoretyczne i przegląd badań 1.1. Bariery informacyjne – najważniejsze zagadnienia ………..9 1.1.1. Jakość informacji – pojęcie, atrybuty i metody oceny ………..9 1.1.2. Ekologia informacji i pojęcia pośrednie ………..10 1.2. Bariery informacyjne a potrzeby informacyjne……….. 14 1.3. Bariery informacyjne – badania ………..15 1.3.1.…

Rola i znaczenie pośredników w kanale dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział 1 Logistyka dystrybucji 1.1. Definicja dystrybucji…………..5 1.2. Kanał dystrybucji i jego znaczenie…………..10 1.3. Klasyfikacja kanałów dystrybucji…………..14 1.4. Funkcje logistyki dystrybucji…………..21 1.5. Zarządzanie logistyką dystrybucji…………..24 Rozdział 2 Pośrednicy w kanale dystrybucji 2.1. Miejsce pośredników w strukturze kanału dystrybucji…………..30 2.2. Charakterystyka pośredników…………..35 2.3. Wpływ pośredników na efektywność dystrybucji…………..40 Rozdział 3…

Innowacyjny model dystrybucji odzieży na przykładzie własnej działalności gospodarczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział 1 Innowacje 1.1. Pojęcie innowacji 1.2. Rodzaje i źródła innowacji………….. 8 1.3. Innowacja jak czynnik rozwoju przedsiębiorstwa………….. 15 1.3.1Ryzyko innowacji …………..19 Rozdział 2 Problematyka wdrażania innowacji 2.2. Bariery i instrumenty wspierające wdrażanie innowacji …………..26 2.3. Innowacja a cykl życia produktu i technologii …………..29 2.4. Aspekt wdrażania innowacji w…

Samotne macierzyństwo. Etiologia i fenomenologia zjawiska we współczesnej rzeczywistości społecznej 4.43/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka samotnego rodzicielstwa w literaturze. 1.1. Tendencje przemian rodziny. 1.2. Pojęcie samotnego macierzyństwa. 1.2.1. Zależność między macierzyństwem a ojcostwem. 1.3. Przyczyny zjawiska samotnego macierzyństwa. 1.3.1 Matki niezamężne. 1.3.2. Rozwody. 1.3.3. Wdowieństwo. 1.3.4. Czasowa nieobecność ojca. Rozdział II Sytuacja dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej 2.1. Profil dziecka wychowywanego…

Rola zarządzania kryzysowego w procesie redukcji zagrożenia terroryzmem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Kwestia bezpieczeństwa narodowego. Rola państwa w procesie bezpieczeństwa narodowego. 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego 1.2. Rola państwa w kwestii bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2 Pojęcie terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 2.1. Pojęcie terroryzmu 2.2. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Rozdział 3 Zarządzanie kryzysowe. Sposoby, metody i techniki, które ograniczają…

Porównanie kosztów budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wykonywanych metodą przewiertów sterowanych i metodą wykopów otwartych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 2. Cel i zakres pracy 3. Charakterystyka metod budowy gazociągów ś/c 3.1. Metoda wykopów otwartych 3.2. Metody bezwykopowe 3.2.1. Przewiert sterowany 3.2.2. Przecisk pneumatyczny 3.3. Porównanie podstawowych parametrów technicznych poszczególnych metod 4. Wpływ procesów budowlanych na środowisko przy budowie gazociągu ś/c 4.1. Metoda wykopu otwartego 4.2. Metoda przewiertu…