prace magisterskie budżet gminy

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1. Struktura organizacyjna oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ………22
2...

więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej

1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6
2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7
3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10
4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13
5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17


Rozdzial II
Samorzad gminny

1. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa …………20
2. Zadania i zakres działania gminy …………23
2.1 Zadania wlasne …………24
2.2 Zadania zlecone …………25
3. Organy gminy i ich kompetencje …………26
3.1 Rada gminy …………26
3.2 Wójt(burmistrz prezydent)………… 30
4...

więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 9

Rozdzial I
Pojecie samorządu lokalnego

1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11
1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12
1.3. Role i zadania gminy ……….14
1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 ……….24
2.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……….25
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………. 28
2.1.3. Fundusz Spójnosci ……….30
2.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013………. 33
2.2.1...

więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Administracja samorzadowa w Polsce.

1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6
2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8
3. Organy stanowiace oraz wykonawcze samorządu ………. 11


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego.

1. Struktura organizacyjna gminy………. 16
2. Zadania wlasne i zlecone gminy………. 18
3. Gospodarka finansowa gminy………. 21
4. Rodzaje zródel dochodów gminy………. 24


Rozdzial III.
Formy wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013.

1. Fundusze strukturalne………. 25
1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ………. 25
1.2. Fundusz Spójnosci (Kohezji)………. 27
1.3...

więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Wstęp

Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
3.Źródła dochodów gminy
4.Glówne kierunki wydawania srodków


Rozdzial II.
Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy

1.Cele Unii i srodki ich realizacji
2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
4.Kryteria przyznania pomocy z funduszy europejskich


Rozdzial III.
Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na finansowanie zadan gminy XYZ i XYZ

1...

więcej

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15

1.1. Historia gminy
1.2. Ogólna charakterystyka gminy
1.3. Budżet gminy
1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka
1.5. Infrastruktura techniczna
1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne
1.7. Oswiata i kultura
1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne

Rozdzial 2.
Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………...

więcej

Możliwościrozwoju turystyki w gminie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka jako element rozwoju spolecznosci lokalnej.

1.1. Funkcje wspólczesnej turystyki………5
1.2. Samorzad lokalny jako kreator rozwoju turystyki………10
1.3. Efekty spoleczno-ekonomiczne dla spolecznosci lokalnej z rozwoju turystyki………12


Rozdzial 2.
Atrakcyjność turystyczna gminy XYZ.

2.1. Zarys historii gminy XYZ………14
2.2. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza………17
2.3. Waloryzacja turystyczna………19
2.4. Zagospodarowanie turystyczne………35
2.5. Organizacje turystyczne i rekreacyjne dzialajace na terenie gminy XYZ………44


Rozdzial 3.
Rozwój turystyki w gminie XYZ.

3.1. Zadania Gminy XYZ w aspekcie turystyki………48
3.2...

więcej

Wybrane formy rekreacji ruchowej na przykładzie działalności miejskiego osrodka sportu i rekreacji w XYZWstęp …………2

Rozdzial I
Rekreacja………… 6

1.1 Historia rekreacji na swiecie …………6
1.2 Historia rekreacji w Polsce …………10
1.3. Historia rekreacji w XYZ………… 23


Rozdzial II
Charakterystyka gminy XYZ …………35

Rozdzial III
Formy organizacji ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Polsce

3.1 Zaklad budżetowy …………38
3.2 Jednostki budżetowe………… 39
3.3. Spólki z o.o…………. 39


Rozdzial IV
Charakterystyka miejskiego osrodka sportu i rekreacji………… 41

4.1 Struktura organizacyjna …………43
4.2 Statut …………44
4.3. Regulamin………… 46
4.4. Infrastruktura …………47
4.4.1. Basen …………47
4.4.2. Lodowisko …………50
4.4.3. Boisko………… 52
4.4.4. Korty …………54


Podsumowania i wnioski………… 56
Zakończenie …………57
Bibliografia ...

więcej

Walory turystyczne, rekreacyjne i ekologiczne na obszarze Wyzyny Czestochowskiej.


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka srodowiska naturalnego
Wyzyny Czestochowskiej

1.1. Polozenie geograficzne
1.2. Morfologia
1.3. Hydrografia
1.4. Klimat
1.5. Budowa geologiczna.
1.6. Jakość wód powierzchniowych
1.7. Jakość wód podziemnych
1.8. Zasoby srodowiska naturalnego
1.8.1. Flora
1.8.2. Fauna
1.8.3. Parki krajobrazowe
1.8.4. Rezerwaty
1.8.5.Pomniki przyrody
1.8.6. Zielen miejska
1.8.7. Inne walory

Rozdzial II
Działalność antrpogeniczna na obszarze Wyzyny Czestochowskiej

2.1. Zarys dziejów
2.2. Funkcjonalnosc gmin
2.3. Dostepnosc komunikacyjna
2.3.1. Komunikacja wewnetrzna
2.3.2. Komunikacja dalekobiezna

Rozdzial III
Aktualne warunki przestrzennego wykorzystania ob...

więcej

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w PolsceWstęp…………5

Rozdzial 1.
Polityka oswiatowa.

1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7
1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9
1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12
1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16

Rozdzial 2.
Samorzad terytorialny w Polsce.

2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27
2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33
2.4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego – jej organy i zakres działania …………39

Rozdzial 3.
Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego.

3.1...

więcej

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Polityka regionalna UE.

1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7
1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13
1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17
1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013.

2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24
2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26
2.3 Fundusz Spójnosci………… 31


Rozdzial III
Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007 – 2013

3.1 Program Infrastruktura i Srodowisko. 34
3.2 Program Kapital Ludzki………… 40
3.3 Program Innowacyjna Gospodarka………… 49
3.4 Program Rozwój Polski Wschodniej………… 86
3...

więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.Wstęp
1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial
2.2. Planowanie rozwoju gminy
2.3. Źródła finansowania inwestycji
2.4. Zadania gminy i jej kompetencje
2.5. Istota zarządzania finansami w gminach

3. Charakterystyka gminy XYZ


3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy XYZ
3.2. Ludnosc i jej charakterystyka
3.3. Bezrobocie i lokalny rynek pracy
3.4. Wyposazenie gminy w infrastrukture techniczna
3.5. Struktura gospodarki gminy

4...

więcej

Podatek rolny jako dochód gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2007 – 2009 Metody ustalania i ewidencjonowania.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i rola samorządu terytorialnego ………..5
1.2. Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa……….. 6
1.3. Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 13
1.4. Źródła dochodów gminy……….. 20
1.5. Sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia gminna……….. 24

Rozdzial II
Systematyka podatków samorzadowych

2.1. Historia, pojecie, elementy konstrukcji podatku, zasady podatkowe oraz funkcje podatków ………..25
2.2. Systematyka podatków ………..29
2.3. Podatek rolny jako dochód jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia techniki podatkowej….. 32

Rozdzial III
Chara...

więcej

Uwarunkowania i skutki wprowadzenia podatku VAT w gospodarstwie rolnym


Wstęp

Rozdzial 1
Rola i znaczenie podatków dla funkcjonowania panstw i jednostek samorządu terytorialnego

1.1. Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym
1.2. Rola i miejsce podatków w systemie budżetowym.
1.3. Konstrukcja podatku rolnego
1.4. Dochody wlasne gmin
1.5. Podatek rolny w dochodach wlasnych gmin


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa

2.1. Pojecie i cechy podatku
2.2. Podatki w czasach starozytnych
2.3. Podatki obciazajace gospodarstwa rolne w Polsce
2.3.1.Ogólna charakterystyka systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce
2.3.2. Obciazenie podatkowe rolnictwa
2.4. Opodatkowanie dochodu rolniczego
2.4.1...

więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania
Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™

więcej