Tag: Prace magisterskie na temat Bezrobocie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6 1.1. Charakterystyka bezrobocia………6 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11 2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15 2.1. Istota posrednictwa pracy ………15 2.2. Modele posrednictwa pracy ………18 2.3. Formy posrednictwa pracy…
Przeczytaj więcej

Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego.

Wstęp……. 5 Rozdzial I Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota powiatu…….7 1.2. Ogólne zadania powiatu…….8 1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10 Rozdzial II Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy. 2.1 Pojecie bezrobocia…….14 2.2. Rodzaje bezrobocia…….17 2.3. Przyczyny bezrobocia…….19 2.4. Skutki bezrobocia…….21 2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22 Rozdzial III Metody i srodki zwalczania…
Przeczytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy 1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7 1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10 1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11 1.2. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach.

Streszczenie………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje. 1.1. Pojecie rynku pracy………..6 1.2. Bezrobocie………..7 1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12 1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15 1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18 1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19 Rozdzial II System aktywizacji zawodowej kobiet. 2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21 2.2.…
Przeczytaj więcej

Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia 1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5 1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11 1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20 Rozdzial II Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25 2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40 2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44 Rozdzial III Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ.

Wstęp………..4 Rozdzial I Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce 1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6 1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11 1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16 Rozdzial II Instrumenty rynku pracy 2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22 2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013.

Wstęp Rozdzial 1. Bezrobocie – aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy 1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia Rozdzial 2. Polityka państwa na rynku pracy 2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia 2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy Rozdzial 3.…
Przeczytaj więcej

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace

Wstęp 1.Podstawa prawna 2.Pojecie wynagrodzenia 3.Równe traktowanie i dyskryminacja 4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika 5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy 6.Gwarancje proceduralne 7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji Podsumowanie. Bibliografia.

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje.

Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy bezrobocia. 1.1. Definicja i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia 1.3. Przyczyny bezrobocia 1.4. Rynek pracy a bezrobocie Rozdział 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010 2.1. Problem bezrobocia w Polsce. 2.2 Bezrobocie Rejestrowane. 2.3. Struktura bezrobocia. 2.3.1. Bezrobocie według wieku. 2.3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 2.3.3. Struktura…
Przeczytaj więcej

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka bezrobocia. 1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Instrumenty rynku pracy. 1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy. 1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce. Rozdzial II. Bezrobocie w powiecie olawskim. 2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie. 2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim. 2.4. Czynne formy…
Przeczytaj więcej

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18 1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20 1.2.5. Prace…
Przeczytaj więcej

Wpływ funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie województwa podlaskiego.

Wstęp Rozdzial I Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna 1.1. Pojecie i istota bezrobocia. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Przyczyny bezrobocia- ujecie teoretyczne. 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 1.5. Ewolucja struktury bezrobocia w Polsce. Rozdzial II Sytuacja na rynku pracy w województwie Podlaskim 2.1. Ogólna charakterystyka województwa 2.2. Struktura rynku pracy województwa 2.3. Zmiany poziomu i stopy…
Przeczytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej

Wstęp………… 5 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej. 1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7 2. Przyczyny bezrobocia………… 14 3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18 4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23 Rozdzial II. Instrumenty i formy walki z bezrobociem 1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29 1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29 1.2. Fundusze celowe………… 34…
Przeczytaj więcej

Migracje Polaków do Niemiec

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy. 1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5 1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8 1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12 1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15 1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18 1.6 Skutki bezrobocia………..19 Rozdzial 2 Czynniki i motywy sklaniajace polaków…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie a samoocena osób bezrobotnych.

1. Charakterystyka bezrobocia 2. Społeczne nastawienie wobec bezrobocia 3. Samoocena

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie jako problem spoleczny. 1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia. 1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia. 1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja. 1.4.Kategorie bezrobocia. 1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem. Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan. 2.2.Hipotezy badawcze. 2.3. Metody i techniki badan socjologicznych. 2.3.1. Technika ankiety. 2.4.Organizacja…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i ubóstwo.

Wstęp………4 Rozdzial I Problem bezrobocia w świetle literatury 1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6 1.2 Mierniki bezrobocia ………9 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10 1.4 Struktura statystyczna ………14 1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16 Rozdzial II Społeczne skutki bezrobocia 2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22 2.2 Granice i metody prawne ………25 2.3 Strefa ubóstwa w Polsce…
Przeczytaj więcej

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku.

Wstęp Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku 2.1. Miasto i gmina Bialystok 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem 2.2. Powiat bialostocki 2.1. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy 1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5 1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20 Rozdzial II. Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego 2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33 2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39 2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach………..…
Przeczytaj więcej

Migracje Polaków po przystapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp 1. Migracje Polaków przed 1 maja 2004. roku 2. Migracje Polaków po 1 maja 2004. roku 3. Kierunki migracji Polaków. Zakończenie

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.

Wstęp. Rozdzial I. Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu 1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej 1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego 1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego 1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego 1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym Rozdzial II. Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim 2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie…
Przeczytaj więcej

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Bezrobocie, istota i cechy ogólne 1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7 1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9 1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15 Rozdzial 2. Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym 2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie…
Przeczytaj więcej

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011

Wstęp………5 Rozdzial I Zjawisko bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7 1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12 1.3. Skutki bezrobocia ………16 1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21 Rozdzial II Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27 2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27 2.1.2. Szkolenia…………
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013

Wstęp ……….3 Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4 1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19 Rozdzial II Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013 2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25 2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30 2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa……….…
Przeczytaj więcej

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu.

Wstęp…………6 Rozdzial 1 Istota bezrobocia 1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9 1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19 1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26 1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31 Rozdzial 2 Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy 2.1 Fundusz Pracy…………38 2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43 2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46 Rozdzial 3 Aktywne narzedzia walki z bezrobociem 3.1 Posrednictwo pracy…
Przeczytaj więcej

Prawa pracy na rynku pracy w Polsce

Wstęp. Rozdzial I. Uwarunkowania prawne kobiet na rynku pracy 1. Międzynarodowe regulacje prawne w świetle Unii Europejskiej 2. Konstytucja RP wobec praw kobiet 3. Kodeks pracy Rozdzial II. Pozycja kobiet w Polsce na rynku pracy 1. Rola kobiet w pracy 2. Czynniki wpływajace na prace zawodowa kobiety 3. Aktywnosc zawodowa kobiet 4. Pozycja kobiet –…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy Rozdzial II 2.1 Bariery zatrudnienia 2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji Rozdzial III Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ 3.1 Charakterystyka gminy XYZ 3.2 Analiza bezrobocia kobiet w…
Przeczytaj więcej

Kobieta na polskim rynku pracy.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie 1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5 1.1.1. Stereotypy plci …….8 1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10 1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11 1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12 1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15 1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16 1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17…
Przeczytaj więcej

Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce

Wstęp……….7 Rozdzial I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10 2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14 3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20 4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24 5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30 Rozdzial II Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. Rozdzial II Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013.…
Przeczytaj więcej

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Swiebodzin.

Wstęp. Rozdzial I Niepelnosprawni na polskim rynku pracy. 1.1.Czym jest niepelnosprawnosc ? 1.2. Niepelnosprawni a ich potencjal i możliwości na rynku pracy. 1.3. Charakterystyka rynku pracy dla osób niepelnosprawnych. 1.4. Niepelnosprawni w Polsce. Rozdzial II Gmina Swiebodzin. 2.1. Polozenie geograficzne. 2.2. Warunki administracyjne. 2.3. Rynek pracy województwa lubuskiego skierowany na osoby niepelnosprawne 2.4. Działalność Powiatowego…
Przeczytaj więcej

Dyskryminacja kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce

Wstęp. Rozdzial I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1.1 Sytuacja rynku pracy w kontekscie gospodarki neoliberalnej 1.2. Problemy wykluczenia i dyskryminacji na rynku pracy – ze szczególnym uwzglednieniem plci 1.3. Stereotypy plciowe, a problem dyskryminacji w zatrudnieniu Rozdzial II. Regulacje prawne, a praktyka rzeczywistosci 2.1 Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczace równego traktowania w zatrudnieniu…
Przeczytaj więcej

Projekt Standardowej Procedury Operacyjnej dla Restauracji

Wstęp………4 1.1 Wprowadzenie – istota pracy 1.2 Analiza unormowan i literatury przedmiotu pracy……… 4 1.3 Uklad pracy ………5 1.4 Podstawowe okreslenia skróty i symbole……… 5 2. Charakterystyka uwarunkowan funkcjonowania restauracji 2.1 Cel i zadania restauracji ………8 2.2 Model kontekstowy restauracji ………9 2.2.1 Diagram kontekstowy restauracji ………9 2.2.2 Charakterystyka obiektów otoczenia (aktorów) restauracji……… 10 2.3 Model…
Przeczytaj więcej

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez Powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku

Wstęp Rozdzial I. Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II. Obszar oddzialywania PUP w Bialymstoku 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem Rozdzial III. Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego 3.1. Zakres działania Powiatowego…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w powiecie lipskim w latach 2005-2011

Wstęp Rozdzial 1 Bezrobocie jako kategoria spoleczno – ekonomiczne 1.1. Pojecie bezrobocia 1.2. Przyczyny bezrobocia – ujecie teoretyczne 1.2.1. Ujecie klasyczne 1.2.2. Ujecie keynesowskie 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Mierniki bezrobocia 1.4.1. Bezrobocie rejestrowane 1.4.2. Bezrobocie wedlug BAEL 1.5. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia Rozdzial 2 Bezrobocie oraz polityka rynku pracy w Polsce 2.1. Stan i…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie w powiecie tczewskim.

Wstęp…………3 Rozdzial I pojecie bezrobocia w świetle literatury. 1. Pojecie bezrobocia…………5 1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11 2. Formy bezrobocia…………14 3. Skutki bezrobocia…………19 Rozdzial II Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem. 1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25 2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29 3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36 Rozdzial III. Charakterystyka rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia

Wstęp Rozdzial I. Rynek pracy. (teoria) 1.1 Wspólczesne aspekty rynku pracy. (aktywnosc, praca, zatrudnienie, bezrobocie) 1.2 Czynniki wpływajace na sytuacje kobiet na rynku pracy. (dostep do zatrudnienia, wynagrodzenia, wiek, wyksztalcenie) 1.3 Pojecie zatrudnienia elastycznego na polskim rynku pracy. 1.4 Korzysci i ograniczenia zwiazane z wykorzystaniem elastycznych form pracy. Rozdzial II. Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce…
Przeczytaj więcej

Metody przeciwdziałania bezrobociu.

Rozdzial I: Bezrobocie. Geneza i jego rodzaje. Pojecie bezrobocia Geneza bezrobocia Rodzaje bezrobocia Rozdzial II: Czynniki wpływajace na naturalna stope bezrobocia. System informacji o wolnych miejscach pracy Wielkosc zasilku dla bezrobotnych Mobilnosc sily roboczej Rozdzial III: Analiza i ocena bezrobocia w Powiecie Kolobrzeskim. Stopa bezrobocia w Powiecie Kolobrzeskim Metody zwalczania bezrobocia Najskuteczniejsze metody w przeciwdzialaniu…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie wśród mlodziezy, jako jedna z glównych kwestii polityki Unii Europejskiej

Wprowadzenia Rozdzial 1 Bezrbocie, jako kwestia spoleczna – jego rodzaje oraz skutki 1.1. Rynek pracy, jako miejsce powstania zjawiska bezrobocie 1.2.Zarys definiowanego pojecia bezrobocia 1.3.Bezrobocie jako kwestia spolecznа 1.4.Rodzaje oraz skutki bezrobocia Rozdzial II Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej oraz walka z tym zjawiskiem 2.1.Bezrobocie w Europie 2.2.Cztery okresy czasowe polskiego bezrobocia XX-XXI wieku…
Przeczytaj więcej

Wlyw emigracji zarobkowej na stan bezrobocia na Litwie

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Pojecie bezrobocia w ujęciu teoretytcznym 1.1 Pojecie i istota rynku pracy………. 5 1.1.1 Kryteria klasyfikacji pracy ……….6 1.1.2 Wyjasnienie pojecia rynku pracy ……….7 1.1.3 Analiza podstawowych elementów rynku pracy ……….9 1.2 Teoretyczne podstawy bezrobocia ……….11 1.2.1 Zatrudnienie i jego problemy ……….11 1.2.2 Bezrobocie i jego przyczyny ……….13 1.3 Ekonomiczne i społeczne…
Przeczytaj więcej

Rozwój lokalnych rynków pracy na przykładzie rynku pracy powiatu wielunskiego w latach 2007-2012.

Wstęp………..2 Rozdzial 1 Bezrobocie w Polsce w przekroju terytorialnym 1.1 Bezrobocie jako podstawowy problem wspólczesnej gospodarki………..4 1.2 Powiatowy Urzad Pracy jako podstawowy podmiot lokalnego rynku pracy………..6 1.3 Zmiany w poziomie i strukturze w Polsce w województwach w latach 2007-2012………..11 Rozdzial 2 Rynek pracy w Polsce a wydatki wzgledem budżetu w przekroju 2007-2012 2.1 Charakterystyka sytuacji…
Przeczytaj więcej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich efektywnosc na przykładzie powiatu ZYX

Wstęp……….7 Rozdzial 1. Problem bezrobocia……….8 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Polityka bezrobocia ……….31 2.1 Instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie XYZ……….64 3.1 Charakterystyka Powiatu i…
Przeczytaj więcej

Determinanty bezrobocia w latach 2003-2012 w Polsce – analiza statystyczna

Wstęp. Rozdzial 1. Bezrobocie jako zjawisko ekonomiczno-społeczne. 1.1. Definicja bezrobocia………. 5 1.2 Geneza bezrobocia……….. 7 1.3 Rodzaje bezrobocia………. 9 1.4 Wspólczesne teorie bezrobocia……….. 11 Rozdzial 2. Czynniki kształtujące wielkosc bezrobocia i metody jego pomiaru. 2.1. Determinanty bezrobocia……….. 13 2.2. Metody pomiaru i źródła informacji o wielkosci bezrobocia……….. 15 2.3. Róznice pomiedzy stopa bezrobocia rejestrowanego a…
Przeczytaj więcej

Aktywne formy zwalczania bezrobocia

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne. 1. Pojecie i istota bezrobocia……….. 8 2. Przyczyny bezrobocia……….. 11 3. Rodzaje bezrobocia………..13 4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17 Rozdzial II Ewolucja polskiej polityki rynku pracy. 1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20 2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia………..25 3. Polityka rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku.

Wstęp Rozdzial I Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki. 1.1.Istota przeplywu sily roboczej. 1.1.1.Pojecie migracji. 1.1.2.Rodzaje migracji. 1.1.3.Nowe formy migracji. 1.2.Zjawisko migracji w Europie. 1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej. 1.2.2.Teoria push and pull – wymiar ekonomiczny przeplywu sily roboczej. 1.2.3.Europa jako konsolidowanie się rynków pracy. 1.3.Kierunki migracji. 1.4.Indywidualna motywacja emigrantów…
Przeczytaj więcej

Nierówności kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim

Wstęp ………3 Rozdzial I. Charakterystyka rynku pracy i bezrobocia 1.1. Istota rynku pracy ………5 1.2. Segmentacja rynku pracy……… 8 1.3. Pojecie i rodzaje bezrobocia ………11 1.4. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy ………18 Rozdzial II Sytuacja kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim 2.1. Województwo pomorskie na tle kraju……… 24 2.2. Rynek pracy…
Przeczytaj więcej

Poszukiwanie pracy przez mlode kobiety w Krakowie

Wstęp. Rozdzial 1. Istota poszukiwania pracy 1.1. Podejmowanie decyzji zawodowych 1.2. Dokumenty aplikacyjne 1.3. Metody poszukiwania pracy 1.4. Autoprezentacja 1.5. Rekrutacja pracowników 1.6. Umowy o prace Rozdzial 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce 2.1. Kobiety w społeczenstwie 2.2. Przejawy dyskryminacja kobiet 2.3. Rozmiar i struktura bezrobocia kobiet i ludzi młodych rejestrowanego w Polsce…
Przeczytaj więcej

Narzedzia i kierunki aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy

Wstęp ………..2 Rozdzial I Identyfikacja i istota narzedzi rynkowych aktywizujacych rynek pracy 1.1 Rynek pracy – charakterystyka ……….. 4 1.2 Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia ……….. 10 1.3 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce ……….. 13 1.4 Instrumenty rynku pracy i ich skutecznosc ……….. 15 Rozdzial II Podzial i ewolucja wybranych narzedzi aktywizujacych potencjal…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie w mieście Wroclaw w latach 2010-2012

Wstęp ……..2 Rozdzial I Teoretyczne aspekty bezrobocia 1.1. Istota i rodzaje bezrobocia ……..4 1.2. Przyczyny bezrobocia…….. 11 Rozdzial II Charakterystyka miasta Wroclawia 2.1. Wroclaw jako stolica Dolnego slaska ……..19 2.2. Uwarunkowania demograficzne i zatrudnienie ……..20 Rozdzial III Analiza w poziomie i strukturze bezrobocia we Wroclawiu 3.1. Zmiany w poziomie bezrobocia ……..27 3.2. Zmiany w strukturze…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie a możliwości zatrudnienia w powiecie pajeczanskim w latach 2008-2010

Wstęp………4 Rozdzial 1 Bezrobocie jako problem spoleczno – ekonomiczny. 1.1. Istota bezrobocia i rodzaje bezrobocia………6 1.2. Przyczyny bezrobocia………10 1.3. Skutki bezrobocia………13 1.4. Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej………16 Rozdzial 2 Pojecie rynku i jego spoleczna funkcja. 2.1. Rynek i jego problematyka społeczne jako odniesienie do teorii rynku. ………23 2.2. Czlowiek w plaszczyznie rynku pracy………26…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w województwie dolnoslaskim

Wstęp ……….7 Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia ……….8 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia ……….16 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia………. 26 Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 Instytucje rynku pracy ……….31 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 35 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 60 Rozdzial 3.…
Przeczytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000 – 2013 oraz metody jego zwalczania

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka bezrobocia 1.1 Pojecie i definicja bezrobocia……….. 7 1.2 Pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 8 1.3 Przyczyny bezrobocia………. 10 1.4 Rodzaje bezrobocia……….. 11 1.5 Skutki bezrobocia……….. 13 1.5.1 Psychologiczne skutki bezrobocia……….13 1.5.2 Społeczne skutki bezrobocia ……….14 1.5.3 Ekonomiczne skutki bezrobocia ……….15 Rozdzial 2 Struktura bezrobocia wedlug róznych kryteriów 2.1 Charakterystyka Polski i…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i zmiany na rynku pracy w mieście XYZ

Wstęp………. 3 Rozdzial I Rynek pracy w systemie gospodarki narodowej. 1.1 Pojecie, istota i rodzaje rynku pracy ……….5 1.2 Segmenty rynku pracy ……….13 1.3 Polityka rynku pracy ……….17 Rozdzial II Istota bezrobocia. 2.1. Pojecie bezrobocia………. 22 2.2. Przyczyny i skutki bezrobocia ……….27 2.3. Rodzaje bezrobocia………. 32 Rozdzial III Charakterystyka rynku pracy i terenu działania pup…
Przeczytaj więcej

Zwalczanie bezrobocia w powiecie XXX

Wstęp. Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Zwalczanie bezrobocia 2.1 Instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie swidnickim 3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu…
Przeczytaj więcej

Ocena szkolen organizowanych dla bezrobotnych na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ

Wstęp……… 3 Rozdzial I Bezrobocie jako zjawisko społeczne……….5 1.1. Pojecie i typologia bezrobocia……….5 1.2. Bezrobocie jako sytuacja trudna stwarzajaca dla jednostki zagrozenie……….8 1.3. Społeczne i psychologiczne konsekwencje bezrobocia ……….14 1.4. Wsparcie społeczne dla osób bezrobotnych……….20 Rozdzial II Mechanizmy zwalczania bezrobocia……….23 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….23 2.2. Formy aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez…
Przeczytaj więcej

Polski i niemiecki rynek pracy

Wprowadzenie 1. Instytucje rynku pracy w Polsce. 2. Instytucje pracy w Niemczech i ich dzialanie Podsumowanie Bibliografia

Bezrobocie jako element patologii społecznej.

Wstęp ……….3 Rozdzial I 1.1.Spoleczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. 1.2. Mierniki bezrobocia ……….12 1.3. Rodzaje bezrobocia………. 15 1.4. Formy bezrobocia………. 19 Rozdzial II Stan i dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1990-2000. 2.1. Elementy rynku pracy………. 21 2.2. Kryzys na rynku pracy ……….27 2.3. Rozwój bezrobocia w Polsce w 2010r………. 29 Rozdzial III Społeczne skutki bezrobocia 3.1.…
Przeczytaj więcej

Kierunki aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy

Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 Instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie swidnickim 3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu…
Przeczytaj więcej

Metody wsparcia bezrobotnych w gminie x

Wstęp. Rozdzial I. Teoretyczne podstawy rynku pracy 1.1 Definicje i pojecia zwiazane z rynkiem pracy 1.2 Rodzaje bezrobocia 1.3 Metody wsparcia bezrobotnych 1.3.1 Staz i przygotowanie zawodowe 1.3.2 Wsparcie działalności gospodarczej 1.3.3 Szkolenia bezrobotnych Rozdzial II. Działania Urzędu Pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia 2.1 Programy realizowane przez PUP wspólfinansowane przez Unie Europejska 2.1.1 Program ‚Pogoda…
Przeczytaj więcej

Ekonomiczna analiza stopy bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 – 2012

1. Wstęp……..3 2. Podstawy teoretyczne, definicje, czynniki wpływajace na zjawisko bezrobocia……..3 3. Popyt i podaz na rynku pracy w województwie kujawsko‐pomorskim ……..5 4. Teoretyczne tezy modelu, determinanty bezrobocia w województwie ……..7 5. Zestawienie zmiennych objasniajacych ……..11 6. Model tendencji rozwojowej ……..14 7. Metoda analizy macierzy wspólczynników korelacji…….. 18 8. Estymacja ……..19 8.1 Interpretacja parametrów strukturalnych……..…
Przeczytaj więcej

Przestrzenne zróznicowanie poziomu i struktury bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2004-2010

Wstęp Rozdzial 1. Pojecie i typy bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia 1.2. Typy bezrobocia Rozdzial 2. Bezrobocie w województwie pomorskim 2.1. Stopa bezrobocia 2.2. Wykształcenie bezrobotnych 2.3. Bezrobotni dlugoterminowo 2.4. Wiek bezrobotnych 2.5. Bezrobotni zamieszkali na wsi 2.6. Bezrobocie wśród kobiet 2.7. Bezrobotni niepelnosprawni Rozdzial 3. Formy przeciwdziałania bezrobociu 3.1. Programy aktywizujace 3.2. Ograniczenie bezrobocia w…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w powiacie xyz w latach 2009-2011

Wstęp………. 7 Rozdzial 1.Problem bezrobocia………. 8 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Polityka bezrobocia 2.1 Instytucje rynku pracy………. 31 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie XXX………. 64 3.1 Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Rozwój i przemiany na Wielkopolskim rynku pracy w latach 2005-2010

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka województwa wielkopolskiego 1. Polozenie geograficzno-przyrodnicze 1.1. Spoleczenstwo 1.1.1. Demografia 1.1.2. Jakość zycia 1.2. Gospodarka 1.2.1. Bezrobocie 1.2.2. Rynek pracy 1.2.3. Specjalizacje sektorowe 1.2.3.1. Uslugi rynkowe 1.2.3.2. Przemysl i Budownictwo 1.2.3.3. Rolnictwo Rozdzial II Przemiany na wielkopolskim rynku prac 2. Osoby mlode na rynku pracy 2.1 Struktura bezrobocia osób wchodzacych na…
Przeczytaj więcej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatu Swidnickiego w latach 2009-2011

Wstęp Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie Swidnickim 3.1 Charakterystyka Powiatu i…
Przeczytaj więcej

Przemiany na rynku pracy w Polsce na tle procesów integracji z Unia Europejska po 2004 roku

Streszczenie ………..2 Wstęp ………..4 Rozdzial I Miedzynarodowa mobilnosc ludzi w Unii Europejskiej. 1. Mobilnosc terytorialna (definicje, klasyfikacje, formy migracji i migrantów miedzynarodowych) ………..6 2. Uwarunkowania terytorialnej mobilnosci ludzi ………..12 3. Aspekt ekonomiczny migracji zagranicznych ………..16 4. Masowosc migracji miedzynarodowych w XX i na poczatku XXI wieku ………..20 5. Nowe formy migracji miedzynarodowych – migracje pracowników…
Przeczytaj więcej

Mobilnosc polskiej wysoko wykwalifikowanej sily roboczej po 2002 roku na przykładzie absolwentów wyzszych uczelni

Wstęp………..5 Rozdzial I Teoretyczne podstawy miedzynarodowych przeplywów wysoko wykwalifikowanej sily roboczej 1. Podstawowe pojecia i klasyfikacje w zakresię migracji miedzynarodowych ………..7 1.1. Pojecie migracji w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych ………..8 1.2. Podstawowa klasyfikacja migracji ………..10 1.3. Motywy i bariery migracji na przykładzie modelu ‚push pull’ ………..12 2. Problemy metodologiczne badan nad zjawiskiem migracji ………..14 3.…
Przeczytaj więcej

System bezrobocia w Polsce

Wstęp……….2 Rozdzial I Bezrobocie jako nierozerwalny element gospodarki rynkowej……….4 1. Pojecie, istota i mierniki bezrobocia……….6 2. Znaczenie bezrobocia……….8 3. Przyczyny i skutki bezrobocia……….13 4. Analiza sytuacji bezrobocia w Polsce……….22 Rozdzial II Bezrobocie jako system……….29 1. System bezrobocia społecznego wedlug Floriana Znanieckiego……….29 2. Krag spoleczny osoby bezrobotnej……….32 Rozdzial III Skutki jakie niesię ze soba bezrobocie……….34 1.…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i sposób zapobiegania bezrobociu w powiecie XYZ

Wstęp ……….4 Rozdzial I Istota bezrobocia i jego podstawowe cechy 1.1. Definicje i pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 7 1.2. Rodzaje bezrobocia……….. 12 Rozdzial II Bezrobocie jako problem spoleczny – wybrane aspekty 2.1.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia………. 19 Rozdzial III Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia w Polsce 3.1. Bezrobotni wedlug wieku ……….23 3.2. Struktura bezrobotnych wedlug…
Przeczytaj więcej

Migracje zagraniczne Polaków po 1 maja 2004r.

Wstęp……….. 1 Rozdzial I Migracja i jej problemy w ujęciu teoretycznym 1.1 Definicje i klasyfikacja migracji……….. 2 1.2 Problematyka migracji przed akcesja do Unii Europejskiej……….. 14 1.3 Stan badan nad migracja po przystapieniu do UE……….. 17 1.4 Emigracja zarobkowa wspólczesnie……….. 19 Rozdzial II Problemy wspólczesnych migrantów 2.1 Przyczyny migracji europejskiej……….. 29 2.2 Portret współczesnego migranta…
Przeczytaj więcej

Ochrona zdrowia mlodocianych.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Sytuacja prawna pracownika mlodocianego 1. Pojecie mlodocianego……….. 5 2. Ogólne warunki nawiazania i rozwiazania stosunku pracy z mlodocianym……….. 9 3. Prawo do wynagrodzenia……….. 14 Rozdzial II. Rodzaje umów o prace nawiazanych z mlodocianymi 1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego……….. 18 1.1. Nauka zawodu……….. 20 1.2. Przyuczenie do wykonywania okreslonej pracy……….…
Przeczytaj więcej

Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej oraz jej znaczenie dla aktywizacji rynku pracy, przyklad Polski.

Wstęp Rozdzial I. Unijna polityka zatrudnienia. 1.1 Geneza i ewolucja polityki zatrudnienia UE. 1.2 Podstawy instytucjonalne unijnej polityki zatrudnienia. 1.3 Cele i instrumenty polityki zatrudnienia. 1.4 Europejska Strategia Zatrudnienia. Rozdzial II. Polski rynek pracy w okresie przedakcesyjnym. 2.1 Diagnoza sytuacji na polskim rynku pracy na przelomie XX i XXI w. 2.2 Polska polityka zatrudnienia. 2.3…
Przeczytaj więcej

Analiza bezrobocia na przykładzie powiatu zielonogórskiego w latach 2008-2010. Sposoby przeciwdziałania .

Wstęp Rozdzial 1 Praca i rynek pracy w świetle literatury przedmiotu 1.1. Praca jako sfera aktywnosci czlowieka 1.2. Przemiany w sferze pracy we wspólczesnym swiecie 1.3. Wspólczesny rynek pracy a oczekiwania wobec mlodego polaka 1.4 Polityka rynku pracy Rozdzial 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce 2.1 Pojecie, istota i mierniki bezrobocia 2.2 Dynamika wzrostu gospodarczego a…
Przeczytaj więcej

Sylwetka polskiego bezrobotnego na przykładzie Urzędu Pracy w Warszawie

Wstęp Rozdzial 1. Problem bezrobocia w świetle dostepnej literatury 1. Próba zdefiniowania pojęć 2. Bezrobotny w ujęciu wspólczesnych teorii socjologicznych 3. Styl zycia osób bezrobotnych 4. Status spoleczny osoby bezrobotnej 5. Czynniki warunkujace bezrobocie 6. Psychologiczne koszty zwiazane z dlugotrwalym brakiem zatrudnienia 7. Modele pomocy bezrobotnemu Rozdzial 2. Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie wśród młodych kobiet na terenie miasta XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I Ogólny zarys zjawiska bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i osoby bezrobotnej………..6 1.2. Rodzaje bezrobocia……….12 1.3. Charakterystyka bezrobocia w Polsce……….15 1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia………..18 1.5. Społeczne „ja” osoby bezrobotnej………..21 Rozdzial II Kobieta na rynku pracy 2.1. Kształtowanie się roli kobiety na rynku pracy……….25 2.2. Rynek pracy a problem nierównosci……….29 2.3. Czy istnieje równosc…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 2005-2010.

Wstęp……….3 Rozdzial I Istota bezrobocia i skutki zjawiska 1.1.Pojecie osoby bezrobotnej……….4 1.2.Rodzaje bezrobocia……….10 1.3.Grupy podwyzszonego ryzyka na rynku pracy……….16 1.3.1.Kobiety na rynku pracy……….16 1.3.2.Osoby zamieszkale w regionach najslabiej rozwinietych……….18 1.3.3.Niepelnosprawni……….19 1.3.4.Osoby mlode do lat 24……….20 1.4.Pomoc publiczna w ramach ograniczania bezrobocia……….21 1.5.Skutki bezrobocia……….25 Rozdzial II Skala i struktura bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w larach…
Przeczytaj więcej

Elastyczny rynek pracy i bezpieczenstwo socjalne – realizacja koncepcji flexicurity w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowyh Unii Europejskiej i Polski 1. Europejska Strategia Zatrudnienia………5 2. Krajowy Program Reform………9 3. Krajowa Strategia Zatrudnienia………11 4. Flexicurity – elastycznosc i bezpieczenstwo na rynku pracy………14 Rozdzial II. Elastyczny rynek pracy w Polsce 1. Elastyczne formy zatrudnienia………23 2. Inne elastyczne formy elastycznego zatrudnienia………36…
Przeczytaj więcej

Swoboda przeplywu osób (zatrudnienia) w Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Podstawy prawne Rozdzial II. Zakres podmiotowy Rozdzial III. Zakres przedmiotowy 1. Prawo wyjazdu 2. Prawo wjazdu 3. Prawo pobytu 4. Prawo do równego traktowania w zakresię zatrudnienia 5. Prawo do równego traktowania w zakresię swiadczen socjalnych 6. Prawo do ksztalcenia 7. Prawo pozostania po zakonczeniu zatrudnienia Rozdzial IV. Wyłączenie i ograniczenia dotyczace…
Przeczytaj więcej

Skuteczne formy ograniczania bezrobocia w Polsce.

Wstęp……….2 Rozdzial I Bezrobocie jako nierozerwalny element gospodarki rynkowej 1.1. Pojecie, istota bezrobocia……….4 1.2. Mierzenie i mierniki bezrobocia……….7 1.3. Rodzaje bezrobocia……….13 1.4. Przyczyny bezrobocia……….16 Rozdzial II Skutki i konsekwencje bezrobocia. 2.1. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….22 2.2. Funkcjonowanie rodziny, a bezrobocie……….28 2.3. Bezrobocie, a patologie społeczne……….35 2.4. Problemy etyczne przy zwalnianiu pracowników……….40 2.5. Praca jako…
Przeczytaj więcej

Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka zjawiska bezrobocia. 1. Wstępne zagadnienia – definicje bezrobocia………..4 2. Typy bezrobocia………..7 3. Przyczyny wystepowania zjawiska bezrobocia ………..10 4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia………..12 5. Sposoby walki z bezrobociem………..15 6. Sposoby wspomagania bezrobotnych w powiecie XYZ………..19 Rozdzial II. Wielkosc i struktura bezrobocia na swiecie, w Polsce i w województwie swietokrzyskim. 1. Wielkosc…
Przeczytaj więcej

Psychologiczne skutki bezrobocia na przykładzie wybranej grupy.

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Pojecie bezrobocia………. 5 1.2 Czynniki kształtujące bezrobocie………. 8 1.3 Typy bezrobocia………. 12 1.4 Spoleczny obraz bezrobocia ………. 18 Rozdzial 2 Codziennosc bez pracy 2.1 Kwestia pieniezna – zasilki, prace dorywcze, źródła pomocy……….21 2.2 Skrajne ubóstwo ………. 25 2.3 Zly konsument………. 32 Rozdzial 3 Skutki bezrobocia 3.1. Psychologiczne skutki bezrobocia……….…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i sposoby zapobiegania bezrobociu w powiecie XYZ na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Bezrobocie – istota, metody pomiaru, przyczyny, rodzaje i skutki 1.1. Pojecie bezrobocia i jego zródla 1.2. Metody pomiaru bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia. 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia Rozdzial 2. Bezrobocie w powiecie XYZ 2.1. Ogólna charakterystyka powiatu 2.2. Poziom i stopa bezrobocia 2.3. Struktura i dynamika bezrobocia 2.4. Bezrobocie obszarów wiejskich…
Przeczytaj więcej

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na przykładzie GUP w Krakowie

Wstęp………..3 Rozdzial I Charakterystyka rynku pracy oraz bezrobocia. 1.1. Pojecie i funkcja rynku pracy………..5 1.2. Segmentacja rynku pracy………..7 1.3. Popyt i podaz na prace………..9 1.4. Bezrobocie jako podstawowa nierównowaga na rynku pracy………..12 1.5. Rodzaje bezrobocia………..14 1.6. Kluczowe teorie bezrobocia………..17 1.7. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy………..22 Rozdzial II Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 2.1. Aktywizacja zawodowa…
Przeczytaj więcej

Innowacyjne formy zatrudniania osób przebywajacych na urlopach wychowawczych

Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie 1.1. Elastycznosc zatrudnienia ………… 4 1.2. Innowacyjne formy zatrudniania pracowników………… 5 1.3. Prawne uwarunkowania pobytu na urlopie wychowawczym………… 7 Rozdzial 2. Telepraca forma godzenia zycia zawodowego i rodzinnego 2.1. Telepraca, aspekty prawne ………… 13 2.2. Telepraca , zalety i wady………… 18 2.3. Umowa o teleprace…
Przeczytaj więcej

Analiza bezorobocia w powiecie kaliskim

Wstęp……….2 Rozdzial I Ogólna charakterystyka miasta Kalisza i powiatu kaliskiego……….4 Rozdzial II Charakterystyka bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia……….6 1.2. Typy bezrobocia……….10 1.3. Przyczyny i skutki bezrobocia……….13 Rozdzial III Istota, analiza i ocena zjawiska bezrobocia w mieście i powiecie kaliskim 1.1. Analiza rynku pracy w latach 2005-2007……….23 1.2. Stopa bezrobocia……….36 1.3. Rynek pracy i bezrobocie w powiatowym…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie rynkiem pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ)

Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Zarządzanie rynkiem pracy w ujęciu systemowym 1.1. Model ogólny systemu zarządzania ………… 5 1.2. Cele działania ………… 12 1.3. Sfera podmiotowa ………… 16 1.4. Pragmatyka i konfiguracja systemu zarządzania ………… 20 1.5. Przebieg procesu zarządzania ………… 24 1.6. Instrumenty procesu zarządzania ………… 29 Rozdzial 2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce…
Przeczytaj więcej

Rola outplacementu w procesię redukcji zatrudnienia

Wprowadzenie……….3 Rozdzial I Redukcja zatrudnienia. 1.Zatrudnianie i redukcja zatrudnienia jako podstawowy obszar w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 2. Planowanie zasobów ludzkich……….6 3. Nadwyzka i niedobór zatrudnienia……….10 4. Przyczyny odchodzenia pracowników……….12 4.1. Odejscie z inicjatywy pracownika……….13 4.2. Odejscie z inicjatywy pracodawcy……….15 5. Konsekwencje redukcji zatrudnienia……….16 5.1. Wpływ redukcji zatrudnienia na zwalnianego pracownika……….18 5.2. Wpływ redukcji zatrudnienia na…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków urzedu pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ)

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Instrumenty oddzialywania państwa na rynek pracy 1.1 Rynek pracy jako przedmiot oddzialywania polityki zatrudnienia………. 6 1.2 Informacje o stanie rynku pracy i strukturze bezrobocia………. 9 1.3 Formy przeciwdziałania bezrobociu – charakterystyka ogólna………. 14 1.4 Rola PUP w walce z bezrobociem………. 17 1.5 Regulacje rynku pracy w Unii Europejskiej………. 20 Rozdzial 2 Formy…
Przeczytaj więcej

Problemy osób bezrobotnych a doradztwo zawodowe w świetle analizy wyników badan wlasnych.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Bezrobocie i rynek pracy w Polsce 1.1. Czym jest bezrobocie?………..6 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia………..8 1.3. Rejestracja w urzedzie pracy……….. 9 1.4. Komu przysluguje status osoby bezrobotnej……….. 10 1.5. Utrata statusu osoby bezrobotnej……….. 11 1.6.Prawo do bezplatnego posrednictwa pracy……….. 13 Rozdzial II. Metody szukania pracy 2.1. Publiczne służby zatrudnienia, urzad pracy……….. 16…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie młodzieży i absolwentów szkól ponadpodstawowych w województwie podkarpackim w latach 2001-2006

Wstęp ………5 Rozdzial I. Bezrobocie młodzieży jako problem spoleczny 1.Istota bezrobocia ………7 2.Typy bezrobocia i ich identyfikacja ………12 2.1.Bezrobocie frykcyjne ………13 2.2.Bezrobocie strukturalne ………15 2.3.Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne)………17 2.4.Bezrobocie sezonowe……… 18 3.Wielowymiarowosc znaczenia problemu bezrobocia ………20 Rozdzial II. Poziom i struktura bezrobocia młodzieży w tym absolwentów szkól ponadpodstawowych w województwie podkarpackim w latach 2001 – 2006…
Przeczytaj więcej

Rynek pracy absolwentów.

Wstęp………2 Rozdzial I Charakterystyka rynku pracy oraz bezrobocia. 1.1. Pojecie i funkcja rynku pracy………4 1.2. Segmentacja rynku pracy………6 1.3. Popyt na prace………8 1.4. Podaz pracy………10 1.5. Bezrobocie jako podstawowa nierównowaga na rynku pracy………11 1.6. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy………16 Rozdzial II Sytuacja absolwentów w województwie pomorskim. 2.1. Województwo pomorskie na tle kraju………23 2.2. Rynek…
Przeczytaj więcej

Polityka przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 2004-2007.

Wstęp 3 Rozdzial I Bezrobocie jako kwestia spoleczna 1.1 Pojecie i rodzaje bezrobocia ……….6 1.2 Przyczyny i cechy bezrobocia ……….8 1.3 Osoba bezrobotna ……….14 Rozdzial II Charakterystyka rynku pracy w Polsce 2.1. Ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 2004-2007 ……….16 2.2. Statystyka bezrobocia………. 18 2.2.1. Stopa bezrobocia ……….18 2.2.2. Bezrobotni wedlug czasu…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w Polsce.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Bezrobocie i rynek pracy w Polsce – ogólna charakterystyka………..5 1.1. Definicja i rodzaje bezrobocia. 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia. 1.3. Status osoby bezrobotnej. 1.4. Funkcjonowanie rynku pracy. Rozdzial II. Instytucje zwiazane z osobami bezrobotnymi………..19 2.1. Publiczne służby zatrudnienia. 2.2. Ochotnicze hufce pracy. 2.3. Instytucje szkoleniowe. 2.4. Agencje zatrudnienia. Rozdzial III. Prawa osób…
Przeczytaj więcej

Problemy bezrobocia w subregionie na przykładzie powiatu Nowa Sól w latach 2004-2009.

Wstęp………..5 Rozdzial I. Teoretyczne aspekty bezrobocia w gospodarce rynkowej 1.1. Istota zjawiska bezrobocia…………7 1.2. Typy bezrobocia………… 11 1.3. Źródła bezrobocia………… 14 1.4. Zaleznosc pomiedzy bezrobociem a inflacja………… 17 Rozdzial II. Metody aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 2.1. Aktywne metody walki z bezrobociem………… 22 2.2. Pasywne metody przeciwdzialaniu bezrobociu………… 27 2.3. Programy zmniejszajace stope bezrobocia………… 29 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rynek pracy w województwie lubuskim w latach 2009-2010.

Wstęp……….2 Rozdzial I Bezrobocie jako nierozerwalny element gospodarki rynkowej. 1.1. Pojecie, istota bezrobocia……….4 1.2. Mierzenie i mierniki bezrobocia……….7 1.3. Rodzaje bezrobocia……….13 1.4. Przyczyny bezrobocia……….16 Rozdzial II Formy ograniczania bezrobocia. 2.1 Aktywne formy ograniczania bezrobocia……….22 2.2 Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….35 2.3 Inne formy ograniczania bezrobocia……….39 Rozdzial III Analiza lokalnego rynku pracy w województwie lubuskim. 3.1. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia………..4 1.2. Przyczyny bezrobocia………..12 1.3. Społeczne skutki pozostawania bez pracy………..19 1.4. Charakterystyka, polozenie oraz struktura regionu XYZ………..25 Rozdzial II Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy………..27 2.2. Poradnictwo zawodowe i posrednictwo pracy………..39 2.3. Pomoc finansowa na dzialalnosc gospodarcza…
Przeczytaj więcej

Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy.

Wstęp ………. 2 Rozdzial I. Sytuacja kobiet na rynku pracy 1.1.Rynek pracy ………. 4 1.2.Kobiety a mezczyzni- stereotypowe postrzeganie ról……….9 1.3.Pojecie dyskryminacji………. 11 1.4.Dyskryminacja w świetle regul prawa………. 14 1.5.Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ……….16 1.6.Dyskryminacja wedlug zalozen współczesnego feminizmu……….21 Rozdzial II. Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy. 2.1. Gender Index –…
Przeczytaj więcej

Przeciwdzialanie bezrobociu wśród kobiet na przykładzie powiatu wloclawskiego.

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Zjawisko bezrobocia kobiet w gospodarce polskiej 1.1. Pojecie bezrobocia………..7 1.2. Rodzaje bezrobocia ………..11 1.3. Przyczyny i skutki bezrobocia ………..12 1.4. Ogólna charakterystyka powiatu ………..17 1.5. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie XYZ ………..21 1.6. Struktura bezrobocia ………..24 1.6.1. wg. wieku ………..24 1.6.2. wg. czasu pozostawania bez pracy ………..26 1.6.3. wg. stazu pracy…
Przeczytaj więcej

Osoba niepelnosprawna na rynku pracy.

Wstęp. Rozdzial I. Osoba niepelnosprawna 1.Definicja osoby niepelnosprawnej. 2.Geneza niepelnosprawnosci. 3.Typologia(podzial) osób niepelnosprawnych. Rozdzial II. Osoba niepelnosprawna na rynku pracy 1.Osoba niepelnosprawna a kodeks pracy 2.Czas pracy i urlop wypoczynkowy. Rozdzial III. Polityka zatrudnienia osób niepelnosprawnych 1.Obowiazki i uprawnienia pracodawców w zwiazku z zatrudnieniem osób niepelnosprawnych. 2. Aktywnosc zawodowa niepełnosprawnych 3. Zatrudnianie osób niepelnosprawnych. Zakończenie.…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie rodziny dotknietej bezrobociem w srodowisku wiejskim.

Wstęp Rozdzial 1 Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne 1. Pojecie bezrobocia 2. Przyczyny bezrobocia 3. Rodzaje bezrobocia 4. Skutki bezrobocia Rozdzial 2 Skutki bezrobocia a funkcjonowanie rodziny wiejskiej 1. Charakterystyka rodzin zyjacych w srodowisku wiejskim. 2. Problemy rodzin dotknietych skutkami bezrobocia. 3. Strategia pomocy. Rozdzial 3 Strategia badan wlasnych 1. Opis metody przeprowadzonego badania 2.…
Przeczytaj więcej

Potrzeby i zasadnicze funkcje doradztwa zawodowego w szkole miejskiej, na podstawie badan w Gimnazjum nr 1 w XXX.

Streszczenie Wstęp Rozdzial I Doradztwo zawodowe 1.1. Ksztalcenie przedzawodowe jako odpowiedz na potrzeby rynku pracy 1.2. Doradztwo zawodowe- ujecie definicyjne 1.3. Formy i funkcje doradztwa zawodowego 1.4. Realizacja funkcji doradztwa zawodowego w szkolach 1.4. Wnioski wynikajace z analizy literatury przedmiotu badan Rozdzial II Prezentacja metodologii badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy badawcze…
Przeczytaj więcej