Tag: Prace magisterskie na temat Bezrobocie

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy Rozdzial II 2.1 Bariery zatrudnienia 2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji Rozdzial III Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ 3.1 Charakterystyka gminy XYZ 3.2 Analiza bezrobocia kobiet w […]

Kobieta na polskim rynku pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdzial I. Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie 1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5 1.1.1. Stereotypy plci …….8 1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10 1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11 1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12 1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15 1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16 1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17 […]

Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….7 Rozdzial I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10 2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14 3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20 4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24 5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30 Rozdzial II Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle […]

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. Rozdzial II Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013. […]

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Swiebodzin. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I Niepelnosprawni na polskim rynku pracy. 1.1.Czym jest niepelnosprawnosc ? 1.2. Niepelnosprawni a ich potencjal i możliwości na rynku pracy. 1.3. Charakterystyka rynku pracy dla osób niepelnosprawnych. 1.4. Niepelnosprawni w Polsce. Rozdzial II Gmina Swiebodzin. 2.1. Polozenie geograficzne. 2.2. Warunki administracyjne. 2.3. Rynek pracy województwa lubuskiego skierowany na osoby niepelnosprawne 2.4. Działalność Powiatowego […]

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial 1. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6 1.1. Charakterystyka bezrobocia………6 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11 2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15 2.1. Istota posrednictwa pracy ………15 2.2. Modele posrednictwa pracy ………18 2.3. Formy posrednictwa pracy […]

Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……. 5 Rozdzial I Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota powiatu…….7 1.2. Ogólne zadania powiatu…….8 1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10 Rozdzial II Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy. 2.1 Pojecie bezrobocia…….14 2.2. Rodzaje bezrobocia…….17 2.3. Przyczyny bezrobocia…….19 2.4. Skutki bezrobocia…….21 2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22 Rozdzial III Metody i srodki zwalczania […]

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy 1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7 1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10 1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11 1.2. Charakterystyka […]

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje. 1.1. Pojecie rynku pracy………..6 1.2. Bezrobocie………..7 1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12 1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15 1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18 1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19 Rozdzial II System aktywizacji zawodowej kobiet. 2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21 2.2. […]

Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia 1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5 1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11 1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20 Rozdzial II Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25 2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40 2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44 Rozdzial III Rozdzial […]

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdzial I Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce 1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6 1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11 1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16 Rozdzial II Instrumenty rynku pracy 2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22 2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku […]

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Bezrobocie – aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy 1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia Rozdzial 2. Polityka państwa na rynku pracy 2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia 2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy Rozdzial 3. […]

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1.Podstawa prawna 2.Pojecie wynagrodzenia 3.Równe traktowanie i dyskryminacja 4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika 5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy 6.Gwarancje proceduralne 7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji Podsumowanie. Bibliografia. Oceń Sample rating item

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy bezrobocia. 1.1. Definicja i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia 1.3. Przyczyny bezrobocia 1.4. Rynek pracy a bezrobocie Rozdział 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010 2.1. Problem bezrobocia w Polsce. 2.2 Bezrobocie Rejestrowane. 2.3. Struktura bezrobocia. 2.3.1. Bezrobocie według wieku. 2.3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 2.3.3. Struktura […]

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka bezrobocia. 1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Instrumenty rynku pracy. 1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy. 1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce. Rozdzial II. Bezrobocie w powiecie olawskim. 2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie. 2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim. 2.4. Czynne formy […]

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18 1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20 1.2.5. Prace […]

Wpływ funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie województwa podlaskiego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna 1.1. Pojecie i istota bezrobocia. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Przyczyny bezrobocia- ujecie teoretyczne. 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 1.5. Ewolucja struktury bezrobocia w Polsce. Rozdzial II Sytuacja na rynku pracy w województwie Podlaskim 2.1. Ogólna charakterystyka województwa 2.2. Struktura rynku pracy województwa 2.3. Zmiany poziomu i stopy […]

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 5 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej. 1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7 2. Przyczyny bezrobocia………… 14 3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18 4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23 Rozdzial II. Instrumenty i formy walki z bezrobociem 1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29 1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29 1.2. Fundusze celowe………… 34 […]

Migracje Polaków do Niemiec Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy. 1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5 1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8 1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12 1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15 1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18 1.6 Skutki bezrobocia………..19 Rozdzial 2 Czynniki i motywy sklaniajace polaków […]

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie jako problem spoleczny. 1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia. 1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia. 1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja. 1.4.Kategorie bezrobocia. 1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem. Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan. 2.2.Hipotezy badawcze. 2.3. Metody i techniki badan socjologicznych. 2.3.1. Technika ankiety. 2.4.Organizacja […]

Bezrobocie i ubóstwo. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Problem bezrobocia w świetle literatury 1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6 1.2 Mierniki bezrobocia ………9 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10 1.4 Struktura statystyczna ………14 1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16 Rozdzial II Społeczne skutki bezrobocia 2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22 2.2 Granice i metody prawne ………25 2.3 Strefa ubóstwa w Polsce […]

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku 2.1. Miasto i gmina Bialystok 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem 2.2. Powiat bialostocki 2.1. Charakterystyka […]

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy 1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5 1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20 Rozdzial II. Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego 2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33 2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39 2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach……….. […]

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I. Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu 1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej 1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego 1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego 1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego 1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym Rozdzial II. Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim 2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie […]

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Bezrobocie, istota i cechy ogólne 1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7 1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9 1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15 Rozdzial 2. Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym 2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie […]

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I Zjawisko bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7 1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12 1.3. Skutki bezrobocia ………16 1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21 Rozdzial II Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27 2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27 2.1.2. Szkolenia……… […]

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….3 Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4 1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19 Rozdzial II Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013 2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25 2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30 2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa………. […]

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………6 Rozdzial 1 Istota bezrobocia 1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9 1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19 1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26 1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31 Rozdzial 2 Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy 2.1 Fundusz Pracy…………38 2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43 2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46 Rozdzial 3 Aktywne narzedzia walki z bezrobociem 3.1 Posrednictwo pracy […]

Metody wsparcia bezrobotnych w gminie x Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I. Teoretyczne podstawy rynku pracy 1.1 Definicje i pojecia zwiazane z rynkiem pracy 1.2 Rodzaje bezrobocia 1.3 Metody wsparcia bezrobotnych 1.3.1 Staz i przygotowanie zawodowe 1.3.2 Wsparcie działalności gospodarczej 1.3.3 Szkolenia bezrobotnych Rozdzial II. Działania Urzędu Pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia 2.1 Programy realizowane przez PUP wspólfinansowane przez Unie Europejska 2.1.1 Program ‚Pogoda […]

Ekonomiczna analiza stopy bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 – 2012 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp……..3 2. Podstawy teoretyczne, definicje, czynniki wpływajace na zjawisko bezrobocia……..3 3. Popyt i podaz na rynku pracy w województwie kujawsko‐pomorskim ……..5 4. Teoretyczne tezy modelu, determinanty bezrobocia w województwie ……..7 5. Zestawienie zmiennych objasniajacych ……..11 6. Model tendencji rozwojowej ……..14 7. Metoda analizy macierzy wspólczynników korelacji…….. 18 8. Estymacja ……..19 8.1 Interpretacja parametrów strukturalnych…….. […]

Przestrzenne zróznicowanie poziomu i struktury bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2004-2010 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Pojecie i typy bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia 1.2. Typy bezrobocia Rozdzial 2. Bezrobocie w województwie pomorskim 2.1. Stopa bezrobocia 2.2. Wykształcenie bezrobotnych 2.3. Bezrobotni dlugoterminowo 2.4. Wiek bezrobotnych 2.5. Bezrobotni zamieszkali na wsi 2.6. Bezrobocie wśród kobiet 2.7. Bezrobotni niepelnosprawni Rozdzial 3. Formy przeciwdziałania bezrobociu 3.1. Programy aktywizujace 3.2. Ograniczenie bezrobocia w […]

Bezrobocie i rynek pracy w powiacie xyz w latach 2009-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 7 Rozdzial 1.Problem bezrobocia………. 8 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Polityka bezrobocia 2.1 Instytucje rynku pracy………. 31 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie XXX………. 64 3.1 Charakterystyka […]

Rozwój i przemiany na Wielkopolskim rynku pracy w latach 2005-2010 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka województwa wielkopolskiego 1. Polozenie geograficzno-przyrodnicze 1.1. Spoleczenstwo 1.1.1. Demografia 1.1.2. Jakość zycia 1.2. Gospodarka 1.2.1. Bezrobocie 1.2.2. Rynek pracy 1.2.3. Specjalizacje sektorowe 1.2.3.1. Uslugi rynkowe 1.2.3.2. Przemysl i Budownictwo 1.2.3.3. Rolnictwo Rozdzial II Przemiany na wielkopolskim rynku prac 2. Osoby mlode na rynku pracy 2.1 Struktura bezrobocia osób wchodzacych na […]

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatu Swidnickiego w latach 2009-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie Swidnickim 3.1 Charakterystyka Powiatu i […]

Dyskryminacja kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1.1 Sytuacja rynku pracy w kontekscie gospodarki neoliberalnej 1.2. Problemy wykluczenia i dyskryminacji na rynku pracy – ze szczególnym uwzglednieniem plci 1.3. Stereotypy plciowe, a problem dyskryminacji w zatrudnieniu Rozdzial II. Regulacje prawne, a praktyka rzeczywistosci 2.1 Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczace równego traktowania w zatrudnieniu […]

Projekt Standardowej Procedury Operacyjnej dla Restauracji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 1.1 Wprowadzenie – istota pracy 1.2 Analiza unormowan i literatury przedmiotu pracy……… 4 1.3 Uklad pracy ………5 1.4 Podstawowe okreslenia skróty i symbole……… 5 2. Charakterystyka uwarunkowan funkcjonowania restauracji 2.1 Cel i zadania restauracji ………8 2.2 Model kontekstowy restauracji ………9 2.2.1 Diagram kontekstowy restauracji ………9 2.2.2 Charakterystyka obiektów otoczenia (aktorów) restauracji……… 10 2.3 Model […]

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez Powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II. Obszar oddzialywania PUP w Bialymstoku 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem Rozdzial III. Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego 3.1. Zakres działania Powiatowego […]

Bezrobocie oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w powiecie lipskim w latach 2005-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1 Bezrobocie jako kategoria spoleczno – ekonomiczne 1.1. Pojecie bezrobocia 1.2. Przyczyny bezrobocia – ujecie teoretyczne 1.2.1. Ujecie klasyczne 1.2.2. Ujecie keynesowskie 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Mierniki bezrobocia 1.4.1. Bezrobocie rejestrowane 1.4.2. Bezrobocie wedlug BAEL 1.5. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia Rozdzial 2 Bezrobocie oraz polityka rynku pracy w Polsce 2.1. Stan i […]

Bezrobocie w powiecie tczewskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdzial I pojecie bezrobocia w świetle literatury. 1. Pojecie bezrobocia…………5 1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11 2. Formy bezrobocia…………14 3. Skutki bezrobocia…………19 Rozdzial II Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem. 1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25 2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29 3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36 Rozdzial III. Charakterystyka rynku pracy […]

Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Rynek pracy. (teoria) 1.1 Wspólczesne aspekty rynku pracy. (aktywnosc, praca, zatrudnienie, bezrobocie) 1.2 Czynniki wpływajace na sytuacje kobiet na rynku pracy. (dostep do zatrudnienia, wynagrodzenia, wiek, wyksztalcenie) 1.3 Pojecie zatrudnienia elastycznego na polskim rynku pracy. 1.4 Korzysci i ograniczenia zwiazane z wykorzystaniem elastycznych form pracy. Rozdzial II. Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce […]

Metody przeciwdziałania bezrobociu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial I: Bezrobocie. Geneza i jego rodzaje. Pojecie bezrobocia Geneza bezrobocia Rodzaje bezrobocia Rozdzial II: Czynniki wpływajace na naturalna stope bezrobocia. System informacji o wolnych miejscach pracy Wielkosc zasilku dla bezrobotnych Mobilnosc sily roboczej Rozdzial III: Analiza i ocena bezrobocia w Powiecie Kolobrzeskim. Stopa bezrobocia w Powiecie Kolobrzeskim Metody zwalczania bezrobocia Najskuteczniejsze metody w przeciwdzialaniu […]

Bezrobocie wśród mlodziezy, jako jedna z glównych kwestii polityki Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenia Rozdzial 1 Bezrbocie, jako kwestia spoleczna – jego rodzaje oraz skutki 1.1. Rynek pracy, jako miejsce powstania zjawiska bezrobocie 1.2.Zarys definiowanego pojecia bezrobocia 1.3.Bezrobocie jako kwestia spolecznа 1.4.Rodzaje oraz skutki bezrobocia Rozdzial II Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej oraz walka z tym zjawiskiem 2.1.Bezrobocie w Europie 2.2.Cztery okresy czasowe polskiego bezrobocia XX-XXI wieku […]

Wlyw emigracji zarobkowej na stan bezrobocia na Litwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Pojecie bezrobocia w ujęciu teoretytcznym 1.1 Pojecie i istota rynku pracy………. 5 1.1.1 Kryteria klasyfikacji pracy ……….6 1.1.2 Wyjasnienie pojecia rynku pracy ……….7 1.1.3 Analiza podstawowych elementów rynku pracy ……….9 1.2 Teoretyczne podstawy bezrobocia ……….11 1.2.1 Zatrudnienie i jego problemy ……….11 1.2.2 Bezrobocie i jego przyczyny ……….13 1.3 Ekonomiczne i społeczne […]

Rozwój lokalnych rynków pracy na przykładzie rynku pracy powiatu wielunskiego w latach 2007-2012. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..2 Rozdzial 1 Bezrobocie w Polsce w przekroju terytorialnym 1.1 Bezrobocie jako podstawowy problem wspólczesnej gospodarki………..4 1.2 Powiatowy Urzad Pracy jako podstawowy podmiot lokalnego rynku pracy………..6 1.3 Zmiany w poziomie i strukturze w Polsce w województwach w latach 2007-2012………..11 Rozdzial 2 Rynek pracy w Polsce a wydatki wzgledem budżetu w przekroju 2007-2012 2.1 Charakterystyka sytuacji […]

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich efektywnosc na przykładzie powiatu ZYX Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….7 Rozdzial 1. Problem bezrobocia……….8 1.1 Historia i pojecie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdzial 2. Polityka bezrobocia ……….31 2.1 Instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia Rozdzial 3. Bezrobocie w powiecie XYZ……….64 3.1 Charakterystyka Powiatu i […]

Determinanty bezrobocia w latach 2003-2012 w Polsce – analiza statystyczna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial 1. Bezrobocie jako zjawisko ekonomiczno-społeczne. 1.1. Definicja bezrobocia………. 5 1.2 Geneza bezrobocia……….. 7 1.3 Rodzaje bezrobocia………. 9 1.4 Wspólczesne teorie bezrobocia……….. 11 Rozdzial 2. Czynniki kształtujące wielkosc bezrobocia i metody jego pomiaru. 2.1. Determinanty bezrobocia……….. 13 2.2. Metody pomiaru i źródła informacji o wielkosci bezrobocia……….. 15 2.3. Róznice pomiedzy stopa bezrobocia rejestrowanego a […]

Aktywne formy zwalczania bezrobocia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne. 1. Pojecie i istota bezrobocia……….. 8 2. Przyczyny bezrobocia……….. 11 3. Rodzaje bezrobocia………..13 4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17 Rozdzial II Ewolucja polskiej polityki rynku pracy. 1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20 2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia………..25 3. Polityka rynku pracy […]