Tag: Prawa praca magisterska

Prawa zwierząt i ich ochrona – teoria i praktyka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………. 2 Wstęp………. 4 Rozdział 1 Podstawowy zakres pojęć oraz uregulowania prawne 1.1. Ustawowa oraz naukowa definicja zwierzęcia………. 8 1.2. Relacje oraz stosunek człowieka do zwierząt………. 10 1.3. Prawa zwierząt a zdolność prawna ……….12 1.4. Najważniejsze akty prawne w Polsce………. 15 1.5. Ochrona i prawa zwierząt w świetle regulacji…

Prawa związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Organizacja Policji. 1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2008. 1.2. Definicja Policji. 1.3. Funkcjonowanie Policji. 1.4. Struktura i organizacja Komendy Głównej Policji. Rozdział II. Prawa zwiazane z wykonywaniem obowiązków służbowych. 2.1. Prawo do użycia broni palnej. 2.2. Prawo do wyżywienia lub równoważnika pieniężnego. 2.3. Przeszukiwanie osób,…

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wyłączenie przy kapitale docelowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Instrumenty finansowe a papiery wartościowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podziału papierów wartościowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartościowych………12 1.3.1. Pojęcie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja akcji………14 1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17 1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce…

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu giełdowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podział rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pieniężnego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitałowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagające funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy…

Prawa człowieka w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Rozwój praw człowieka w Polsce do 1921 roku. 1. Proces rozwoju prawa………7 2. Prawa człowieka w okresie zaborów………13 3. Analiza konstytucji z 1921 roku………17 Rozdział II Naruszenia praw człowieka w okresie II wojny światowej 1. Polityka okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny światowej………24 2. Martyrologia narodu żydowskiego………34 3.…

Prawa i obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1. Spółki handlowe w polskim systemie prawnym………..5 1.2. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością………..8 Rozdział 2. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2.1. Zawarcie umowy spółki z o.o. spółka z o.o. w organizacji. 2.2. Wniesienie kapitału………..22 2.3. Ustanowienie władz ………..26 2.4. Zarejestrowanie spółki………..27 Rozdział…

Prawa dziecka w kontekście Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego. 4.35/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I Geneza praw dziecka 1.1. Prawa człowieka a prawa dziecka……… 4 1.2. Ewolucja praw dziecka ………8 1.3. Międzynarodowa ochrona praw dziecka ………11 1.4. Rozwój praw dziecka w Polsce……… 13 Rozdział II Prawa dziecka w świetle uregulowań prawa polskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 2.1. Prawa dziecka w świetle…

Prawa i wolności polityczne obywateli w Konstytucji PRL 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki praw człowieka i obywatela. 1.1. Powstanie i rozwój praw człowieka…………. 6 1.2. Wokół pojęcia praw człowieka…………. 13 1.3. Prawa obywatelskie, a prawa polityczne…………. 15 Rozdział II. Specyfika ustroju Polski Ludowej. 2.1. Sytuacja polityczna Polski w latach 1944-1947…………. 18 2.2. Mała Konstytucja…………. 21 2.3. Konstytucja…

Prawa kobiet w kulturze prawnej Islamu 4.17/5 (30)

Przez administrator

Wstęp …………….3 Rozdział I Kobiety a islam 1. Ubiór (hidżab) …………..5 2. Obowiązek praktyk religijnych ………..9 3. Traktowanie kobiet ………….19 Rozdział II Prawne gwarancje ochrony praw kobiet 1. Prawa kobiet jako prawa człowieka ……….22 2. Kobiety na rynku pracy …………24 3. Prawo głosu dla kobiet …………25 4. Aktywność polityczna kobiet…

Prawa człowieka a bezpieczeństwo jednostki 4.58/5 (31)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Źródła praw i wolności człowieka 1.1 Istota i koncepcje praw człowieka 1.2 Prawo do życia jako najważniejsze prawo zapewniające bezpieczeństwo jednostki 1.3 Status dziecka w prawach człowieka Rozdział II Regulacje prawne w zakresie ochrony i gwarancji praw człowieka 2.1 Konstytucja a prawa i wolności człowieka 2.2 Zasada…

Prawa i obowiązki obywatela Unii Europejskiej 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Charakterystyka obywatelstwa Unii Europejskiej 1.1. Definicja obywatelstwa i jego cechy………. 4 1.2. Zarys historyczny idei obywatelstwa europejskiego………. 9 1.3. Zasady nabycia i utraty obywatelstwa UE ……….16 Rozdział II Prawa obywatela Unii Europejskiej 2.1. Swoboda przemieszczania się i osiedlania……….18 2.2. Czynne i bierne prawo wyborcze ……….25 2.3. Opieka…

Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służby celnej. 4.29/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zarys historyczny Służby Celnej w Polsce 1.1. Od średniowiecza do Rzeczpospolitej szlacheckiej……….. 5 1.2. Okres zaborów ………..9 1.3. Epoka międzywojnia ………..10 1.4. Administracja celna w okresie PRL-u ………..13 1.5. Polska Służba Celna przed akcesją do UE……….. 16 Rozdział II Funkcjonariusze Służby Celnej 2.1. Wymogi kwalifikacyjne……….. 19 2.2…

Prawa dziecka w świetle literatury 4.5/5 (20)

Przez administrator

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne 1.2 Pojęcie dziecka 1.3 Pojęcie praw dziecka 1.4 Prawa dziecka – rys historyczny 1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym 1.6 Prawa dziecka w szkole 1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich Oceń

Prawa więźniów w polskim systemie prawnym w odniesieniu do europejskich standardów 4.45/5 (20)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Pojęcie systemu i prawa w odniesieniu do więziennictwa 1.1. Terminologia pojęcia „system”……….. 6 1.2. Terminologia pojęcia „prawo”………..7 Rozdział 2 Charakterystyka praw więźniów na przykładzie wybranych aktów prawnych 2.1. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ………..9 2.2. Europejskie Reguły Więzienne………..11 Rozdział 3…

Prawa człowieka i obywatela w Rzeczpospolitej Polskiej (1989 – 2014) 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prawa człowieka: geneza i instytucje ochrony prawnej 1.1. Geneza praw człowieka ………..5 1.2. Rodzaje praw człowieka……….. 10 1.3. Prawa człowieka w systemach ONZ ………..13 1.4. Europejskie standardy praw człowieka ………..21 Rozdział 2 Standardy praw człowieka w III Rzeczpospolitej Polskiej 2.1. Zobowiązania międzynarodowe ………..23 2.2. Ochrona praw i…

Prawa i ochrona konsumenta 4.6/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Konsument, jako podmiot prawa 1.1. Konsument………4 1.1.1. Definicja konsumenta………4 1.1.2. Charakterystyka konsumenta………6 1.1.3. Rys historyczny ochrony konsumentów………11 1.2. Umocowanie prawne ochrony konsumenta………14 1.2.1. Normy prawa unijnego………14 1.2.2. Polskie normy konstytucyjne………17 1.2.3. Polskie normy ustawowe………18 1.2.4. Inne normy prawa………19 1.3. Instrumenty ochrony konsumenta………22 1.4. Konsument zbiorowy………25 Rozdział II…

Prawa człowieka w Polsce 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka praw człowieka 1. Pojęcie prawa człowieka ………..4 2. Geneza praw człowieka ………..5 3. Kategorie praw człowieka……….. 16 Rozdział II Ochrona praw człowieka według prawa 1. Prawne instrumenty dotyczące praw człowieka……….. 19 2. System ochrony praw człowieka w Polsce……….. 27 3. Istota instytucji pozasądowych w procesie ochrony…

Prawa kobiet w Meksyku 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przemoc wobec kobiet a prawa człowieka 1.1. Źródła normatywne ochrony praw kobiet……….7 1.2. Definicja i rodzaje przemocy wobec kobiet……….15 Rozdział II Społeczno-kulturowe uwarunkowania statusu kobiet w Meksyku 2.1. Kulturowe aspekty płci w Meksyku……….24 2.2. Wpływ ideologii feminizmu……….29 Rozdział III Bezpieczeństwo publiczne i ochrona praw kobiet w Meksyku.…

Prawa człowieka w Afryce 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prześladowania ludności w Afryce na tle praw człowieka i pojęcia bezpieczeństwa personalnego……….. 5 Rozdział 2 Prześladowania na tle religijnym……….. 7 Rozdział 3 Handel ludźmi ………..10 Rozdział 4 Prześladowaniach osób dotkniętych albinizmem……….. 16 Rozdział 5 Prześladowania kobiet i dziewczynek na tle seksualnym……….. 24 Rozdział 6 Prześladowania ofiar wojen…

Prawa i obowiązki małżonków 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Małżeństwo 1. Definicja i funkcje małżeństwa …………6 2. Zawarcie związku małżeńskiego …………12 3. Formy zawarcia małżeństwa………… 15 3. 1. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej …………15 3. 2. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej………… 18 4. Unieważnienie małżeństwa………… 23 5. Ustanie małżeństwa …………26 Rozdział II Prawa i obowiązki małżonków…

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia z zakresu samorządów terytorialnych 1.1. Historia samorządu terytorialnego………. 6 1.2. Źródła prawa ……….11 1.3. Pojęcie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym ……….14 1.4. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego………. 15 Rozdział 2. Prawa pracownika samorządowego 2.1. Definicja prawa pracownika samorządowego oraz jej źródła………. 20 2.2. System…