Tag: Prawa

Prawa i obowizki pracownika samorządowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1 Pracownicy samorządowi – status prawny 1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu samorządów terytorialnych……….5 1.2. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego……….10 1.3. Kategorie pracowników samorządowych……….13 Rozdział 2 Prawa pracownika samorządowego 2.1.Definicja prawa pracownika samorządowego oraz jej źródła……….18 2.2.System czasu pracy dla pracowników samorządowych ……….21 2.3.Prawo do wynagrodzeń i innych…

Handel ludźmi w aspekcie prawa polskiego i międzynarodowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Handel ludźmi w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja zjawiska handlu ludźmi……….7 1.2. Geneza zjawiska handlu ludźmi……….14 1.3. Formy handlu ludźmi……….16 1.4. Aspekty prawne zjawiska handlu ludźmi……….24 Rozdział II Handel ludźmi w aspekcie prawa polskiego 2.1. Ewolucja zjawiska handlu ludźmi w polskim prawie……….29 2.2. Powołane organy i ich rola…

Policja a prawa człowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Prawo policyjne a wybrane standardy praw człowieka I.1. Pojęcie, cele i zadania Policji ……..6 I.2. Prawo policyjne ……..7 I.3. Rola praw człowieka w służbie policjanta ……..9 Rozdział II Prawa i wolności istotne z punktu widzenia służby policjanta II.1. Prawo legitymowania osób ……..12 II.2. Zatrzymanie ……..14 II.3. Przeszukanie…

Prawa człowieka jako podstawa powstawania i funkcjonowania najważniejszych struktur i organizacji międzynarodowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Prawa człowieka jako podstawa działania wielu organizacji międzynarodowych 1.1.Ewolucja w zakresie praw podstawowych i ich ochrony 1.2.Prawa polityczne 1.3.Prawa ekonomiczne 1.4.Prawa społeczne 1.5.Inne Rozdział 2 Instytucje Unii Europejskiej, której Polska posiada swoich przedstawicieli 2.1.Trybunał Sprawiedliwości. 2.2.Parlament Europejski 2.3.Komisja Europejska Rozdział 3 Organizacja Narodów Zjednoczonych 3.1.Czym jest Organizacja…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Decyzja administracyjna – zagadnienia ogólne 1.1 Pojęcie decyzji administracyjnej ……….6 1.2 Rodzaje decyzji administracyjnej ……….12 Rozdział II Wadliwość decyzji administracyjnej 2.1 Pojęcie wadliwości decyzji administracyjnej oraz jej skutki 23 2.2 Rodzaje wadliwości decyzji administracyjnej ……….28 2.3 Skutki wadliwości decyzji administracyjnej ……….30 Rozdział 3 Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej…

Studenci kierunków humanistycznych wobec prawa do przerywania ciazy zagrozonej niepelnosprawnoscia plodu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie ……….. 1 Wstep ……….. 3 Rozdzial I Aborcja w swietle literatury przedmiotu 1.1 Aborcja – ustalenia terminologiczne……….. 6 1.2 Aborcja w ujeciu historycznym……….. 16 1.3 Prawo do aborcji w Polsce i na swiecie……….. 26 Rozdzial II Badania prenatalne i wybrane wady rozwojowe 2.1 Badania prenatalne……….. 32 2.2 Wybrane wady…

Prawa zwierząt i ich ochrona – teoria i praktyka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………. 2 Wstęp………. 4 Rozdział 1 Podstawowy zakres pojęć oraz uregulowania prawne 1.1. Ustawowa oraz naukowa definicja zwierzęcia………. 8 1.2. Relacje oraz stosunek człowieka do zwierząt………. 10 1.3. Prawa zwierząt a zdolność prawna ……….12 1.4. Najważniejsze akty prawne w Polsce………. 15 1.5. Ochrona i prawa zwierząt w świetle regulacji…

Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w świetle prawa polskiego 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.Źródła prawa regulujące kwestie związane z instytucją małżeństwa w Polsce 2.Pojęcie małżeństwa i jego charakterystyka Rozdział II Zawarcie małżeństwa 1.Uwagi ogólne 2.Forma zawarcia małżeństwa 3.Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 4.Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa 5. Zakazy zawarcia małżeństwa 6. Przeszkody zawarcia małżeństwa 7. Wady…

Ochrona prawa własności – standardy międzynarodowe i polskie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 5 Rozdział I Studium podstaw normatywnych ochrony własności 1. Uniwersalne standardy człowieka ……….. 9 1.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ……….. 9 1.2. Refleksje na tle Międzynarodowych Paktów Człowieka ……….. 11 1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14 2. Europejskie standardy praw człowieka ……….. 16 2.1. System…

Wpływ prawa i traktatów europejskich na instytucje i organy pomocnicze UE Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza Unii Europejskiej……… 3 1. Początki, pierwsze działania………3 2. Traktat Paryski………6 3. Traktaty Rzymskie ………7 4. Traktat z Maastricht ………10 4.1. Negocjacje ………10 4.2. Status prawny Unii Europejskiej ………12 4.3. Struktura i treść Traktatu……… 18 4.3.1. I filar………18 4.3.2. II filar………19 4.3.3. III filar………20 5. Traktat Amsterdamski………22…

Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Problematyka ochrony środowiska w Konstytucji RP………….4 1.1 Pojęcie środowiska w Konstytucji RP 1.2 Obowiązki w zakresie ochrony środowiska według Konstytucji RP 1.3 Zasada zrównoważonego rozwoju Rozdział II. Ograniczenie własności w konstytucji RP ……….16 2.1 Pojęcie własności 2.2 Zasada proporcjonalności, a ochrona własności Rozdział III. Ograniczenie własności…

Przestępstwa przeciwko spółkom prawa handlowego w świetle art. 296 i 300 k.k. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział I. Pojęcie prawa karnego gospodarczego-charakterystyka ogólna. 1.1. Teorie dotyczące prawa karnego gospodarczego……….7 1.2. Budowa i miejsce przepisów prawa karnego gospodarczego……….14 1.3. Cel kary i rodzaje kary w prawie karnym gospodarczym……….16 1.4. Kilka słów o spółkach prawa handlowego……….20 Rozdział II. Nadużycie zaufania z art. 296 k.k.. 2.1.…

Wykonywanie prawa głosu w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………..3 Wstęp………..5 Rozdział I. Prawo głosu w spółce z o.o. 1.1. Prawa wspólnika w spółce z o.o…………8 1.2. Rodzaje praw………..8 1.3. Osoby uprawnione do wykonywania prawa głosu w spółce z o.o…………9 1.4. Zasady wykonywania prawa głosu………..12 1.5. Głosowania tajne i jawne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością………..14 1.5.1. Technika prowadzenia…

Regulamin pracy jako źródło prawa pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………5 Rozdział I. Specyficzne źródła prawa pracy. 1.1. Układy zbiorowe………8 1.2. Pozostałe specyficzne źródła prawa pracy………13 Rozdział II. Regulamin pracy jako wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy. 2.1. Ustalanie regulaminu pracy………20 2.2. Wejście w życie regulaminu pracy i jego zmiana………26 Rozdział III. Treść regulaminu pracy. 3.1. Uwagi ogólne………31 3.2. Organizacja…

Przepisy prawa miejscowego w świetle źródeł prawa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła prawa i ich klasyfikacja 1.1. Pojęcie źródeł prawa………..7 1.2. Źródła prawa powszechnie obowiązujące………..11 1.2.1. Konstytucja ………..13 1.2.2. Ustawy ………..16 1.2.3. Rozporządzenie ………..18 1.2.4. Ratyfikowane umowy międzynarodowe……….. 20 1.2.5. Źródła prawa spoza rozdziału III Konstytucji RP……….. 23 1.3. Źródła prawa o charakterze wewnętrznym ………..26 1.3.1. Uchwały Rady…

Policja a prawa człowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczeństwie obywatelskim……….16 Rozdział 2. Prawa człowieka i ich ochrona. 2.1. Prawo do życia……….28 2.2. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego……….31 2.3. Prawo do prywatności……….34 2.4. Prawo do zgromadzeń……….35 Rozdział 3. Etyka zawodowa policji w świetle praw…

Ochrona praw człowieka w świetle prawa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Prawa człowieka jako normy bezwzględnie obowiązujące 1.2. Trzy generacje praw człowieka……… 5 1.2. Kategorie praw człowieka……… 14 1.3 Prawa człowieka w ujęciu Karty NZ……… 21 1.4. Historia praw człowieka ………23 1.5. Istota norm ius cogens ………31 Rozdział II. Ochrona praw człowieka w świetle prawa 2.1. Instrumenty prawne…

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle obowiązującego prawa. 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według prawa bilansowego. 1.1 Ogólne zagadnienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawnych……….5 1.2 Amortyzacja bilansowa ……….14 1.3 Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych……….17 Rozdział 2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według prawa podatkowego.…