Tag: prawie

Zapis w prawie rzymskim i polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Zapis w ujęciu historycznym 1.1 Geneza zapisu……… 8 1.2 Zapis w prawie rzymskim……… 9 1.3. Formy zapisu w prawie rzymskim……… 10 1.3.1 Forma legatu ………10 1.3.2 Forma fideikomisu ………14 1.4. Początki instytucji zapisu w prawie polskim……… 18 Rozdział 2 Zapis w prawie spadkowym – rozważania ogólne 2.1…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Ściganie przestępstwa gwałtu w prawie polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przestępstwo zgwałcenia z perspektywy kryminologicznej 1. Przestępstwo zgwałcenia – istota……….. 6 2. Przyczyny i motywy zgwałcenia ………..11 3. Rodzaje zgwałceń……….. 17 4. Konsekwencje zgwałcenia z perspektywy ofiary……….. 19 Rozdział II Zgwałcenie jako typ przestępstwa 2.1. Historyczne ujęcie prawa dotyczącego zgwałcenia……….. 25 2.2. Przestępstwo zgwałcenia w obowiązującym Kodeksie…

Kredyt konsumencki w polskim prawie bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Pojecie kredytu konsumenckiego 1.1 Definicja kredytu konsumenckiego 1.2 Strony kredytu konsumenckiego 1.2.1 Bank jako strona umowy kredytu konsumenckiego 1.2.2 Konsument jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy 1.3 Procedura udzielania kredytu konsumenckiego 1.4 Ocena ryzyka i zdolnosci kredytowej Rozdzial II Zawarcie umowy kredytu konsumenckiego 2.1 Formularz informacyjny 2.2…

Zasady procedencji w prawie dyplomatycznym i konsularnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 7 Rozdział I Prawo konsularne i stosunki konsularne 1. Instytucja konsulatu – geneza i historyczny rozwój ………9 2. Pojęcie i istota prawa konsularnego ………13 3. Źródła współczesnego prawa konsularnego……… 15 3.1. Źródła międzynarodowe ………15 3.2. Źródła krajowe ………21 4. Stosunki konsularne……… 22 4.1. Pojęcie i istota ………22 4.2. Podmioty…

Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim i europejskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Dostęp do informacji w prawie polskim – zagadnienia ogólne………9 1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP……..9 1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej……..20 1.3. Informacje wyłączone z udostępniania……..31 1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych……..31 1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej……..36 1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu………38 Rozdział II Dostęp…

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów………… 4 Wstęp………… 9 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka korupcji 1.1. Definicje i teorie korupcji…………15 1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji…………18 1.2.1. Przyczyny występowania korupcji…………18 1.2.2. Cechy korupcji………… 21 1.2.3. Konsekwencje korupcji…………22 1.3. Rodzaje i formy korupcji…………25 1.3.1. Korupcja administracyjna…………25 1.3.2. Korupcja polityczna…………27 1.3.3. Korupcja gospodarcza………… 27 1.3.4. Inne formy…

Rzeczowe aktywa trwałe w prawie bilansowym i podatkowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majątku trwałego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majątku trwałego 1.2 Istota i elementy składników majątku trwałego 1.3 Klasyfikacja środków trwałych 1.4 Środki trwałe w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majątku trwałego 1.6 Istota i metody wyceny wartości rzeczowego majątku trwałego 1.7 Rodzaje wartości rzeczowego majątku…

Zwalczanie alkoholizmu w prawie polskim XX wieku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Pojęcie i istota alkoholizmu 1.1. Historia alkoholu i alkoholizmu ………..5 1.2. Pojęcie alkoholu i istota alkoholizmu ………..8 1.3. Skutki spożycia alkoholu (psychologiczne, fizjologiczne, społeczne)……….. 12 1.4. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia……….. 22 1.5. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu – ujęcie ogólne……….. 25 Rozdział II.…

Ochrona rodzicielstwa w polskim prawie pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział I. Ochrona stosunku pracy 1. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy………….5 1.1. Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy………….8 1.2. Dopuszczalne zwolnienia pracownicy………….9 2. Umowy terminowe z kobietami w ciąży………….12 3. Zakaz dokonywania zmian warunków płacy………….13 Rozdział II. Ochrona zdrowia ciężarnej pracownicy 1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach…

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Pojęcie, klasyfikacja i wycena początkowa środków trwałych ……….4 1.1 Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 1.2. Zasady ustalania wartości początkowej 1.3. Aktualizacja wyceny 1.4. Ulepszenie środka trwałego a zmiana wartości początkowej Rozdział II Amortyzacja środków trwałych……….19 2.1. Pojęcie i funkcje amortyzacji 2.2. Metody amortyzacji 2.3.Inwentaryzacja…

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim prawie karnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Wykaz użytych w pracy skrótów. Rozdział I. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w poprzednich regulacjach kodeksowych 1.1. Uwagi wprowadzające i historyczne……… 8 1.2. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w kodeksie karnym z roku 1932 ……… 10 1.3. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w kodeksie karnym z roku 1969 ………15 Rozdział II. Ogólna…

Umowy zawierane na odległość w prawie polskim. 4.48/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………3 Wykaz skrótów………5 Rozdział I. Umowa jako źródło kształtowania stosunku zobowiązaniowego 1. Postaci czynności prawnych. Pojęcie umowy………6 2. Swoboda zawierania umów………7 3. Umowa sprzedaży oraz sprzedaży konsumenckiej………8 4. Pojęcie i charakterystyka umowy sprzedaży………9 5. Zawarcie umowy. Tryby zawierania umów………10 5.1. Tryb ofertowy. Oferta handlowa………12 5.2. Rokowania. Negocjacje……… ………15 5.3. Przetarg.…

Instytucja pełnomocnictwa w prawie polskim. 4.53/5 (32)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Przedstawicielstwo. 1.1. Istota przedstawicielstwa i jego rodzaje. 1.2. Przedstawicielstwo a instytucje pokrewne. 1.3. Przesłanki prawnej skuteczności działania przedstawiciela. Rozdział 2 Pełnomocnictwo. 2.1. Pojęcie pełnomocnictwa. 2.2. Udzielenie i konstrukcja prawna pełnomocnictwa. 2.3. Rodzaje pełnomocnictwa. Rozdział 3 Skutki ustania pełnomocnictwa. 3.1. Wygaśnięcie pełnomocnictwa. 3.2. Obowiązki stron po ustaniu stosunku…

Obrona konieczna jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym. 4.52/5 (21)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Pojęcie kontratypu w doktrynie prawa karnego………… 6 Rozdział 2 Pojęcie i funkcje obrony koniecznej 2.1 Termin i zarys rozwoju obrony koniecznej…………13 2.2 Społeczne funkcje obrony koniecznej …………20 Rozdział 3 Warunki obrony koniecznej 3.1 Termin warunków obrony koniecznej………… 25 3.2 Pojęcie i cechy zamachu …………29 3.2.1 Bezprawność zamachu…

Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym. 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Karalność przestępstwa zgwałcenia na ziemiach polskich w ujęciu historycznym ………..6 Rozdział 2 Uwagi prawnoporównawcze 2.1 Odpowiedzialność za przestępstwo zgwałcenia w krajach europejskich ………..15 2.2 Zgwałcenie w kulturach wschodu……….. 25 Rozdział 3 Analiza ustawowych znamion przestępstwa zgwałcenia (art. 197 kk) 3.1 Uwagi ogólne……….. 30 3.2 Analiza typu…

Niepoczytalno?? i poczytalno?? ograniczona w znacznym stopniu w Polskim Prawie Karnym 4.74/5 (27)

Przez administrator

Wst?p………3 Rozdzia? I. Zagadnienia og?lne. 1.1. Poj?cie i funkcje winy……… 4 1.2. Teorie winy……… 7 Rozdzia? II. Niepoczytalno??. 2.1. Zagadnienia wst?pne……… 10 2.2. Metody okre?lenia niepoczytalno?ci……… 14 2.3. Przyczyny niepoczytalno?ci……… 16 2.3.1. Upo?ledzenie umys?owe ………16 2.3.2.Choroba psychiczna ………19 2.3.3. Inne zak??cenia czynno?ci psychicznych……… 21 2.4. Konsekwencje niepoczytalno?ci……… 24 2.4.1. Brak…

Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim 4.71/5 (17)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Status prawny osoby fizycznej. 1. Zdolność prawna osoby fizycznej……….5 1.1. Pojęcie zdolności prawnej……….5 1.2. Powstanie zdolności prawnej osoby fizycznej……….7 1.3. Zdolność prawna nasciturusa……….8 2. Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej……….9 2.1. Pojęcie zdolności do czynności prawnych……….9 2.2. Brak zdolności do czynności prawnych……….11 2.3. Ograniczona zdolność do czynności…

Ograniczenia w prawie własności zabytków. 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1. Zabytki a prawo własności 1.1 Pojęcie zabytku i jego rodzaje ……….. 7 1.2 Zabytek jako przedmiot prawa własności……….. 10 1.3 Zabytki i prawa ich właścicieli na tle porównawczym państw Unii Europejskiej……….. 13 Rozdział 2 2.1 Ochrona dziedzictwa narodowego a prawo własności……….. 17 2.2 Ograniczenia własności zabytku…