Tag: problem

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Problem przemocy w gimnazjach, na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Szczytnie, w świetle badań ankietowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Teoretyczne problemy związane z przemocą w gimnazjach 1.1. Przemoc – geneza i rodzaje………..4 1.2. Przyczyny przemocy w szkołach ………..6 1.3. Gimnazjum jako środowisko szkolne ………..8 1.4. Przeciwdziałanie przemocy w szkole ………..9 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań ………..11 2.2. Problemy badawcze i hipotezy………..…

Dopalacze jako (nowy) problem społeczny 4.56/5 (9)

Przez administrator

Streszczenie ………..6 Summary……….. 7 Wstęp ………..8 Rozdział 1 Substancje psychoaktywne w świetle literatury przedmiotu 1.1. Definicja problemu społecznego……….. 10 1.2. Uzależnienie jako problem społeczny. Definicja i jego rodzaje………… 10 1.3. Pojęcia narkoman, narkomania, narkotyk……….. 13 1.4. Społeczny aspekt zjawiska narkomani ………..14 1.5. „Nowe” substancje psychoaktywne……….. 16 1.6. Rodzaje „dopalaczy” ………..17…

Służby specjalne a problem masowych migracji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wpływ masowych migracji na bezpieczeństwo RP 1.1 Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 1.2 Zdefiniowanie problemu migracji 1.3 Determinanty występowania migracji oraz jej rodzaje 1.4 Wnioski Rozdział 2 Służby Specjalne RP i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa 2.1 Służby Specjalne RP – cele oraz zadania 2.2. Akty…

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty…

Problem mobbingu w środowisku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Problem pracy zawodowej człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy……… 6 1.2. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka……… 9 1.3. Funkcje pracy zawodowej……… 13 1.4. Motywowanie do pracy……… 18 Rozdział II Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy zawodowej. 2.1. Patologia społeczna i jej rodzaje…………

Problem terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa 3.9/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka zjawiska teroryzmu 1.1. Istota terroryzmu………… 9 1.2. Etiologia terroryzmu………… 15 1.3. Rodzaje terroryzmu………… 10 1.4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata………… 23 Rozdział II Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu 2.1. Antyterroryzm ………… 31 2.2. Problem zwalczania terroryzmu………… 34 2.3. Obowiązki państw w przeciwdziałaniu terroryzmowi………… 40…

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty…

Problem deficytu budżetowego i długu publicznego 4.5/5 (10)

Przez administrator

Streszczenie……….1 Summary………. 3 Wstęp………. 9 Rozdział 1 Polityka fiskalna. zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego 1.1. Budżet państwa. Dochody i wydatki……….11 1.2. Polityka fiskalna w Polsce ……….21 1.3. Pojęcie deficytu budżetowego………. 26 1.4. Pojęcie długu publicznego ……….29 1.5. Zagrożenia wynikające z pojawienia się procesu długu i deficytu w gospodarce kraju……….33…

Problem handlu kobietami w Europie w XXI wieku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………….5 Rozdział I Handel ludźmi – ujęcie teoretyczne 1.1. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi…………. 7 1.1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych…………. 7 1.1.2. NATO…………. 8 1.1.3. Unia Europejska…………. 9 1.1.4. Rada Europy 1.2. Polskie regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi ………….13 1.3. Skala i zasięg zjawiska handlu ludźmi…………. 14 1.4. Formy…

Problem windykacji jako forma terroru wobec dłużnika Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzędzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dłużników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 giełda Wierzytelności 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnętrznej i zewnętrznej 2.1. Windykacja bankowa 2.2. Windykacja leasingowa 2.3. Windykacja faktoringowa 2.4. Windykacja ubezpieczeniowa…

Samobójstwa jako problem społeczny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojęcie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starożytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrześcijańska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowożytne 1.2.5. Współczesność Rozdział II. Uwarunkowania zachowań suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym 2.1. Dynamika…

Narkomania jako problem społeczny na przykładzie uczniów gimnazjów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Narkomania i jej źródła, cechy i skutki w świetle literatury przedmiotu………..6 1.1. Charakterystyka narkomanii 1.2. Źródła, przyczyny narkomanii 1.3. Rozmiary narkomanii 1.4. Narkomania jako uzależnienie będące zagrożeniem dla zdrowia, szczęscia, radości. Prawidłowego funkcjonowania rodziny. Rozdział II. Podstawy metodologiczne pracy……….59 2.1. Przedmiot i cele badań 2.2. Problemy ogólne…

Eutanazja – problem społeczny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdział II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Współczesne argumenty za dopuszczalnością eutanazji 2.3. Współczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdział III. Eutanazja w świetle prawa polskiego 3.1. Stanowisko kodeksu karnego 3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwości Zakończenie Literatura…

Problem nadużycia seksualnego dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział I Omówienie zjawiska pod kątem definicji, typologii i skali krajowej 1.1 Definicje ………7 1.1.1. Definicje agresji. ………7 1.1.1.1. Agresja jako instynkt – teoria Freuda………9 1.1.1.2. Agresja jako popęd nabyty – teoria Dollarda ………10 1.1.1.3. Czteroczynnikowy Model Agresji Seksualnej ………11 1.1.2. Definicje przemocy ………12 1.1.2.1. Wymiar fizyczny………15 1.1.2.2.…

Problem dzieci niedostosowanych społecznie – analiza sytuacji i prognozy rozwoju. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział I 1.1. Niedostosowanie społeczne – geneza pojęcia 1.2. Próba stworzenia jednolitej definicji pojęcia ………7 1.3. Typologia niedostosowania społecznego ………10 1.4. Czynniki warunkujące zjawisko niedostosowania społecznego………12 1.4.1. Czynniki biologiczne ………13 1.4.2. Czynniki środowiskowe ………14 1.5. Objawy niedostosowania społecznego ………17 1.5.1. Tendencje do kłamstwa ………18 1.5.2. Manifestacja buntu wobec…

Problem zażywania narkotyków przez młodzież szkół średnich. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Narkomania, jako jedna z patologii społecznych- analiza literatury przedmiotu. 1.1 Historia narkomanii w Polsce……….5 1.2. Pojęcie i rodzaje patologii społecznych, w tym narkomanii……….8 1.3. Rodzaje narkotyków………12 Rozdział II Narkomania, jako problem społeczny – na podstawie literatury przedmiotu. 2.1. Ucieczka od problemów zewnętrznych………22 2.2. Wpływ grupy rówieśniczej………25 2.3.…

Problem adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Badany problem w świetle literatury 1. Rozumienie pojęcia adaptacji……… 8 2. Cechy procesu rozwojowego trzylatka……… 14 A. Sfera fizyczno – ruchowa……… 17 B. Sfera społeczno – emocjonalna……… 19 C. Sfera poznawczo – umysłowa……… 24 3. Przejawy prawidłowej adaptacji oraz jej braku……… 27 4. Znaczenie adaptacji dla…

Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie gimnazjum XYZ). 4.36/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Alkoholizm jako choroba XXI wieku 1.1. Analiza pojęcia alkoholizm. Typologia alkoholizmu ……….7 1.2. Uwarunkowania uzależnienia od alkoholu……….11 1.3. Profilaktyka uzależnienia……….16 Rozdział II Problem alkoholizmu wśród młodzieży 2.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna……….26 2.1. Skala zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży ……….31 2.3. Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież……….35 2.4. Skutki…

Problem alkoholizmu wśród młodzieży polskiej w XX wieku. 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Alkohol i alkoholizm w życiu człowieka 1. Definicja alkoholu i podział alkoholi 1.1. Podział alkoholi 1.2. Definicja alkoholizmu 1.3. Fazy upicia alkoholowego 2. Zagrożenie alkoholizmem w społeczeństwie 2.1. Alkohol jako niebezpieczny napój 2.2. Czynniki ryzyka spożywania alkoholu w okresie adolescencji 2.3. Czynniki działające ochronnie na młodzież Rozdział…

Odleżyny – ważny problem pielęgnacyjny u obłożnie chorych 4.43/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………3 Cel pracy………4 Rozdział 1. Kliniczne aspekty powstawania odleżyn. 1.1.Fizjologia i budowa skóry………5 1.2.Definicja i charakterystyka odleżyny………9 1.3.Miejsca szczególnie narażone na powstawanie odleżyn………11 Rozdział 2.Patofizjologia odleżyn. 2.1.Czynniki sprzyjające powstawaniu odleżyn………14 2.2.Typy, podział i stopnie odleżyn………18 2.3.Odleżyny pooperacyjne………26 2.4.Powikłania odleżyn………26 Rozdział 3.Profilaktyka i zapobieganie odleżyn. 3.1.Ocena czynników ryzyka powstawania odleżyn………28 3.2.Zapobieganie…

Problem agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej. 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Agresja i przemoc w szkole – podstawowe zagadnienia 1.1. Pojęcie agresji………5 1.2. Formy i rodzaje agresji………. 9 1.3. Pojęcie przemocy ………14 1.4. Formy i rodzaje przemocy……… 17 1.5. Przyczyny agresji i przemocy w szkole ………20 1.6. Objawy ………24 1.6.1. Objawy fizyczne……… 24 1.6.2. Objawy emocjonalne……… 25 1.7.…