Tag: Przemiany w praca dyplomowa

Przemiany w mentalności religijnej mieszkańców Ziem Polskich około roku 1000.

Przez administrator

I Część naukowa Wstęp………1 Rozdział I Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3 Rozdział II Początki chrystianizacji na ziemiach polskich. 2.1 Skąd chrześcijaństwo przybyło na ziemie polskie………11 2.2 Początki organizacji kościelnej………15 Rozdział III Architektura sakralna. 3.1 Pierwsze kościoły………17 3.2 Artystyczna i duchowa funkcja architektury sakralnej a jej oddziaływanie na mentalność ludzi około roku 1000………25 3.3 Mentalność religijna na ziemiach polskich około roku 1000………28 Zakończenie………31 Bibliografia………33 Spis ilustracji………35 II Część dydaktyczna………36

Przemiany w funkcjonowaniu instytucji monarchii na przykładzie wybranych państw (Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Szwecja)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Istota i treść pojęcia instytucji monarchii 1. Pojęcie monarchii ……….. 7 2. Instytucja głowy państwa ……….. 11 2.1 Monarcha jako głowa państwa ……….. 13 3. Przekształcenia administracji królewskiej ……….. 16 3.1 Tworzenie się ministerstw ……….. 16 3.2 Rząd. Gabinet ministrów ……….. 17 4. Zależności zachodzące między władzą wykonawczą a ustawodawczą ……….. 18 4.1 Typy odpowiedzialności organów centralnych ………… 18 4.2 Wpływ władzy wykonawczej na władzę ustawodawczą ……….. 21 Rozdział II Pozycja monarchy w systemie politycznym Wielkiej Brytanii 1. System polityczny Wielkiej Brytanii ……….. 22 1.1 System prawa konstytucyjnego Wielkiej Brytanii ………..22 2. Monarchia – najstarszą instytucją…

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Istota współczesnego terroryzmu……….7 1.Ujecie interpretacyjne. 2.Źródła terroryzmu. 2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów. 2.2 Terrorysci-media 3. Polska wobec terroryzmu Rozdział 2 Procedury ochrony……….23 1. Kontrola statku powietrznego 2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi 2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu 2.2 Kontrola pasazerów niepelnosprawnych 2.3 Kontrola zalóg latajacych i ich bagazu 3. Odmowa przewozu 4. Postepowanie wobec pasazerów potencjalnie niebezpiecznych 4.1 Przewóz pasazerów deportowanych lub nie przyjetych bez eskorty 4.2 Przewóz pasazerów deportowanych, nieprzyjetych lub wiezniów pod eskorta. 4.3 Postepowanie z pasazerami naruszajacymi warunki przewozu (tzw. uciazliwi) 5.Działania profilaktyczne zalogi…

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli.

Przez administrator

Wstęp ………. 5 Rozdział I. Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury. 1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8 2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16 3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21 4. Idee przemian oswiatowych w Polsce i na swiecie. ………. 30 5. Demokratyzacja i autonomia szkoly ………. 43 Literatura do rozdzialu I. ………. 49 Rozdział II. Zalozenia i perspektywy rozwoju systemu edukacji w Polsce. 1. Zalozenia i cele wdrazanej obecnie reformy edukacji. ………. 52 2. Priorytety i zagrozenia systemu edukacji w Polsce. ………. 64 3. Nauczyciel a przemiany edukacyjne. ……….…

Przemiany w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie Przedszkoli XXX – kierunki tych zmian w latach 90-tych

Przez administrator

Wstęp ……..5 Rozdział I. Przeglad literatury przedmiotu………7 1. Edukacja dla xxi wieku w świetle raportu dla UNESCO – miedzynarodowej komisji do spraw edukacji pod przewodnictwem jacques’a delorsa………7 2. Program unesco w dziedzinie oswiaty i wychowania ujety w raporcie Edgara Foure’a – uczyc sie, aby byc……….21 3. Wartość wczesnej edukacji dzien na podstawie raportu "dazenie ku teczy" autorstwa martina woodhead………37 4. Przemiany modelu edukacyjnego przedszkoli – tworzenie nowego ich obrazu………47 4.1. Znaczenie i miejsce wychowania w przedszkolu w systemie edukacji………48 4.2. Kierunki przemian………52 5. Wychowanie dla swiata jutra………74 5.1. Wspóltworzenie samego siebie………78 Rozdział. III Metodologia badan wlasnych………81 1. Problem i pytania…

Przemiany w mentalnosci religijnej mieszkańców Ziem Polskich okolo roku 1000.

Przez administrator

I Czesc naukowa Wstęp………1 Rozdział I Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3 Rozdział II Poczatki chrystianizacji na ziemiach polskich. 2.1 Skad chrzescijanstwo przybylo na ziemie polskie………11 2.2 Poczatki organizacji koscielnej………15 Rozdział III Architektura sakralna. 3.1 Pierwsze koscioly………17 3.2 Artystyczna i duchowa funkcja architektury sakralnej a jej oddzialywanie na mentalnosc ludzi okolo roku 1000………25 3.3 Mentalnosc religijna na ziemiach polskich okolo roku 1000………28 Zakończenie………31 Bibliografia………33 Spis ilustracji………35 II Czesc dydaktyczna………36