Tag: przykladowa praca licencjacka

Człowiek przedsiębiorczy i jego rozwój zawodowy. 4.6/5 (10)

Przez administrator

Wstęp……….. 2 1.Wszechstronna definicja przedsiębiorczości……….. 3 1.1 Cechy osoby przedsiębiorczej……….. 4 1.2 Umiejętności i zachowania wspomagające rozwój zawodowy i przedsiębiorczość ………..5 1.3 Doświadczenia w zakresie kształtowania własnej przedsiębiorczości………..6 2. Skuteczna komunikacja i przeszkody w komunikacji interpersonalnej………..6 3. Współdziałanie w zespole………..10…

Udział polskiej policji w kontyngentach pokojowych po 1990 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia polskiej policji, współpraca międzynarodowa polskiej policji, regulacje prawne 1.1.Polska Policja po 1990 roku 1.2.Współpraca międzynarodowa polskiej Policji po 1990 1.3.Polskie regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych 1.4.Międzynarodowe regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach…

Problemy i wyzwania logistyki dystrybucji na przykładzie Eurocash Dystrybucja Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia związane z logistyką……….5 1.2. Historia rozwoju logistyki na świecie i w Polsce……….7 1.3. Pojęcie i rodzaje systemów logistycznych w przedsiębiorstwie……….9 1.4. Zadania i funkcje logistyki w przedsiębiorstwie…

Zarządzanie strategią marketingową przedsiębiorstwa na przykładzie Education FirstPolska 5/5 (662)

Przez administrator

Rozdział 1 Uzasadnienie podjęcia tematu 1.1. Cele i hipotezy badawcze………..10 1.3.Metodyka badań………..11 1.3.1.Dobór obiektu do badań………..11 1.3.2.Metoda badań………..11 1.3.3.Metoda prezentacji wyników………..11 1.4. Zakres pracy………..11 Rozdział 2 2.1 Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie 2.2.Definicja i rodzaje strategii marketingowych………..13 2.3. Kanały dystrybucji usług………..28…

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach na przykładzie województwa łódzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………. 4 Rozdział I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstępne 1.1.Definicja oraz formy międzynarodowych przepływów kapitałowych …………. 6 1.2.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii …………. 11 1.3.Determinanty decyzji inwestycyjnych i lokalizacyjnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – teorie przepływu kapitału …………. 12…

Organizacja procesu spedycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Istota oraz przedmiot spedycji 1.1. Pojęcie spedycji………… 3 1.2. Powstanie oraz rozwój spedycji …………7 1.3. Kierunek rozwoju współczesnej spedycji………… 8 Rozdział 2 Planowanie i organizowanie procesu spedycyjnego 2.1. Pojęcie procesów logistycznych …………10 2.2. Charakterystyka procesu spedycyjnego………… 14…

Uwarunkowania narkomanii wśród nieletnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Geneza i rozwój zjawiska narkomanii 1.1. Narkomania jako problem, charakterystyka zjawiska i podstawowe zagadnienia……….. 5 1.2. Geneza narkomanii w ujęciu historycznym………. 8 1.3. Klasyfikacja środków odurzających ……….10 1.4. Rodzaje uzależnień ……….13 1.5. Regulacje prawne w zakresie…

Prozdrowotne zachowania pielęgniarki oddziału zabiegowego w profilaktyce chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Budowa i typowe schorzenia kręgosłupa 1.1. Odmiany bólu kręgosłupa i ich pochodzenie ………..4 1.2. Objawy choroby zwyrodnieniowej ………..10 1.3. Leczenie i opieka pielęgniarska w przypadku zwyrodnień kręgosłupa ………..12 1.4. Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej ………..18 1.5. Zachowania zdrowotne………..…

Dwunastu gniewnych ludzi – krytyka czy propaganda amerykańskiego sądownictwa? O filmie Sydneya Lumeta w kontekście problemu perswazyjności przekazu audiowizualnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział 1 Ogólne informacje o wymiarze sprawiedliwości w USA. Rola ławy przysięgłych 1.1. Zasiadanie w ławie przysięgłych obowiązkiem obywateli USA ………..3 1.2. Wezwanie do pełnienia funkcji ławnika……….. 5 1.3. Typy i cele ławy przysięgłych………… 7 1.4. Jury nullification-…

Zjawisko narkomanii wśród osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota zjawiska narkomanii 1.1. Początki i rozwój zjawiska narkomanii………. 4 1.2. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii………. 6 1.2.1. Przyczyny zjawiska narkomanii ……….7 1.2.2. Typy i rodzaje narkotyków ……….10 1.3. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii ……….13 1.3.1. Sposoby przeciwdziałania zjawisku narkomanii…

Analiza przyczynowa jako ocena efektywności gospodarowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w latach 2004 – 2006 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Istota i przedmiot analizy ekonomicznej 1.1. Efektywność gospodarowania………..7 1.2. Analiza ekonomiczna……….. 8 Rozdział II Metody badań 2.1.Analiza porównawcza……….. 16 2.2.Analiza przyczynowa wyniku finansowego 24 Rozdział III Zakres i zasady analizy przyczynowej metoda czteroczynnikową 3.1.Czynniki ilościowe……….. 33…

Bariery w dostępie do informacji i jej wyszukiwaniu u studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział 1 Bariery informacyjne – zagadnienia teoretyczne i przegląd badań 1.1. Bariery informacyjne – najważniejsze zagadnienia ………..9 1.1.1. Jakość informacji – pojęcie, atrybuty i metody oceny ………..9 1.1.2. Ekologia informacji i pojęcia pośrednie ………..10 1.2. Bariery informacyjne a…

Rola i znaczenie pośredników w kanale dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział 1 Logistyka dystrybucji 1.1. Definicja dystrybucji…………..5 1.2. Kanał dystrybucji i jego znaczenie…………..10 1.3. Klasyfikacja kanałów dystrybucji…………..14 1.4. Funkcje logistyki dystrybucji…………..21 1.5. Zarządzanie logistyką dystrybucji…………..24 Rozdział 2 Pośrednicy w kanale dystrybucji 2.1. Miejsce pośredników w strukturze kanału dystrybucji…………..30 2.2.…

Innowacyjny model dystrybucji odzieży na przykładzie własnej działalności gospodarczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział 1 Innowacje 1.1. Pojęcie innowacji 1.2. Rodzaje i źródła innowacji………….. 8 1.3. Innowacja jak czynnik rozwoju przedsiębiorstwa………….. 15 1.3.1Ryzyko innowacji …………..19 Rozdział 2 Problematyka wdrażania innowacji 2.2. Bariery i instrumenty wspierające wdrażanie innowacji …………..26 2.3. Innowacja a cykl…

Samotne macierzyństwo. Etiologia i fenomenologia zjawiska we współczesnej rzeczywistości społecznej 4.43/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka samotnego rodzicielstwa w literaturze. 1.1. Tendencje przemian rodziny. 1.2. Pojęcie samotnego macierzyństwa. 1.2.1. Zależność między macierzyństwem a ojcostwem. 1.3. Przyczyny zjawiska samotnego macierzyństwa. 1.3.1 Matki niezamężne. 1.3.2. Rozwody. 1.3.3. Wdowieństwo. 1.3.4. Czasowa nieobecność ojca. Rozdział II…

Rola zarządzania kryzysowego w procesie redukcji zagrożenia terroryzmem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Kwestia bezpieczeństwa narodowego. Rola państwa w procesie bezpieczeństwa narodowego. 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego 1.2. Rola państwa w kwestii bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2 Pojęcie terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 2.1. Pojęcie terroryzmu 2.2. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego…

Porównanie kosztów budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wykonywanych metodą przewiertów sterowanych i metodą wykopów otwartych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 2. Cel i zakres pracy 3. Charakterystyka metod budowy gazociągów ś/c 3.1. Metoda wykopów otwartych 3.2. Metody bezwykopowe 3.2.1. Przewiert sterowany 3.2.2. Przecisk pneumatyczny 3.3. Porównanie podstawowych parametrów technicznych poszczególnych metod 4. Wpływ procesów budowlanych na środowisko przy…