Tag: studentów

Bezpieczeństwo personalne użytkowników portali społecznościowych na przykładzie studentów II stopnia Akademii Wojsk Lądowych z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Bezpieczeństwo personalne 1.1. Charakterystyka podmiotowa……..77 1.2. Kulturam przedmiotowa………10 1.3. Psychologiczne aspekty12 2. Wpływ portali społecznościowych na bezpieczeństwo 2.1. Portale społęcznościowe………17 2.2. Ewaluacja portali społecznościowych………20 2.3. Ogólne zagrożenia dla informacji pochodzące z Internetu………22 2.3.1. Kradzież tożsamości……… 24 2.3.2. Phishing………25 2.3.3. Cyberstalking………25 2.3.4. Spam………26 2.3.5. Pharming……… 27 2.3.6. Sniffing……… 27 2.3.7.…

Analiza wiedzy w zakresie szczepień ochronnych wśród studentów kierunków medycznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień 1.1. Historyczne i teoretyczne podstawy szczepień ochronnych 1.2. Odporność i jego rodzaje Rozdział II Problematyka szczepień ochronnych 2.1. Ogólny podział i rodzaje szczepionek 2.2. Szczepienia obowiązkowe 2.2.1. Hib 2.2.2. DTP 2.2.3. IPV 2.2.4. MMR 2.2.5. WZW 2.2.6. Pneumokoki 2.3. Szczepienia zalecane 2.3.1. Meningokoki…

Współczesne podejście studentów do prostytucji oraz doświadczeniach osobiste studentek sponsorowanych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1.Prostytucja Opis zjawiska i stosunek prawny Prostytucja – rys historyczny i współczesne przejawy prostytucji 2.Wpływ aktywności seksualnej na zdrowie psychosomatyczne studentek 3.Metoda badań 4.Wyniki badań- spostrzeganie prostytucji wśród studentów i w narracjach studentek sponsorowanych Dyskusja Bibliografia Załączniki Oceń

Prostytucja i jej współczesne formy – badanie postaw i opinii studentów wobec zjawiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Prostytucja w świetle literatury przedmiotu 1.1. Znaczenie terminu prostytucja ………..9 1.2. Zjawisko prostytucji w ujęciu historycznym – wybrane epoki ………..10 1.3. Typologie dotyczące problemu prostytucji i prostytutek ………..16 1.4. Teorie wyjaśniające powstawanie prostytucji……….. 19 1.5. Sytuacja prawna prostytucji w Polsce ………..22 1.6. Rozwój agencji towarzyskich w Polsce………..…

Prostytucja i jej współczesne formy – badanie postaw i opinii studentów wobec zjawiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Prostytucja w świetle literatury przedmiotu 1.1. Znaczenie terminu prostytucja ………..9 1.2. Zjawisko prostytucji w ujęciu historycznym – wybrane epoki ………..10 1.3. Typologie dotyczące problemu prostytucji i prostytutek ………..16 1.4. Teorie wyjaśniające powstawanie prostytucji……….. 19 1.5. Sytuacja prawna prostytucji w Polsce ………..22 1.6. Rozwój agencji towarzyskich w Polsce………..…

Ocena spożycia napojów energetyzujących w grupie studentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 2. Cel, zakres pracy i metodyka pracy 3. Przegląd wiadomości literaturowych 3.1.Napoje energetyzujące jako współczesne zagrożenie zdrowotne 3.1.1 Definicja napojów energetyzujących 3.1.2. Analiza składu napojów energetyzujących 3.1.3. Działanie składników aktywnych napojów energetyzujących i porównanie ich wartości odżywczych na przykładzie wybranych napojów energetyzujacych 3.1.4 Skutki spożywania napojów energetyzujących 4.…

Konsumpcja medialna sztuk walki studentów warszawskich uczelni Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Charakterystyka problemu badawczego 1.1. Uzasadnienie wyboru problematyki ………..6 1.2. Przegląd literatury przedmiotu ………..7 1.2.1. Przegląd literatury przedmiotu poświęconej pojęciu kultury fizycznej………..7 1.2.2. Przegląd literatury poświęconej pojęciu konsumpcji, w tym konsumpcji medialnej……….. 9 1.3. Założenia teoretyczne i terminologiczne……….. 10 1.3.1. Charakterystyka pojęcia kultury fizycznej ………..10 1.3.1.2. Charakterystyka sztuk…

Aktywność fizyczna studentów w świetle badań Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Aktywność fizyczna w świetle literatury 1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………5 1.2. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka ………8 1.3. Formy aktywności fizycznej i zalety jej uprawiania ………13 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy ………19 2.2. Hipotezy ………23 2.3. Charakterystyka narzędzia badawczego…

Wychowanie fizyczne wśród studentów wojskowych a cywilnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wychowanie fizyczne i aktywność fizyczna w świetle literatury 1.1. Rola aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania człowieka 1.2. Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie 1.3. Formy aktywności fizycznej i sposoby jej uprawiania Rozdział II Metodologia prowadzonych badań 2.1. Cel pracy 2.2. Hipotezy 2.3. Charakterystyka metod i narzędzi badawczych 2.4.…

Formy spędzania czasu wolnego wśród studentów pedagogiki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Zagadnienia teoretyczne dotyczące czasu wolnego 1.1. Pojęcie czasu wolnego………… 5 1.2. Sposoby spędzania czasu wolnego………… 7 1.3. Funkcje czasu wolnego …………18 Rozdział II Studiowanie jako okres w życiu człowieka 1.1. Studia jako nauka osób dorosłych …………23 2.2. Rodzaje uczelni i ich znaczenie dla rynku pracy………… 26 Rozdział…

Kara śmierci w opinii studentów pedagogiki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I Kara śmierci- podstawy teoretyczne 1.1. Pojęcie kary śmierci……….. 4 1.2. Kara śmierci w ujęciu historycznym……….. 5 1.3. Kara śmierci na świecie ………..11 1.4. Metody wykonywania kary śmierci ………..17 1.5. Podstawy prawne ………..19 1.6. Stanowisko Kościoła katolickiego……….. 21 1.7. Współczesne wykonywanie kary śmierci……….. 24 Rozdział II Metodologiczne…

Postawy rodzicielskie a system wartości wśród studentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Problematyka postaw rodzicielskich i wartości w teoriach psychologicznych 1.1. Postawy rodzicielskie a środowisko rodzicielskie 1.2. Wartości w ujęciu psychologicznym 1.2.1. Pojęcie i koncepcje wartości 1.2.2. Teoria wartości m. Rokeacha 1.2.3. Typologia wartości 1.2.4. Wartości a funkcjonowanie osobowości 1.3. Postawy rodzicielskie a kształtowanie się systemu wartości Rozdział 2…

Skuteczność terapeutyczna bajki w pracy z dziećmi w wieku 4-6 lat w opinii studentów pedagogiki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka badań w świetle literatury 1.1.Wprowadzenie 1.1. Terapia książką, czyli biblioterapia 1.2. Bajki-pomagajki, czyli bajkoterapia Rozdział II Bajka jako odmiana biblioterapii 2.1. Bajka terapeutyczna 2.2. Rodzaje bajek terapeutycznych Rozdział III Znaczenie terapeutyczne literatury dziecięcej 3.1. Rozwój językowy dziecka 3.2. Rozwój czytelniczy dziecka 3.3. Bajkoterapeuta w procesie terapeutycznym…

Bariery w dostępie do informacji i jej wyszukiwaniu u studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział 1 Bariery informacyjne – zagadnienia teoretyczne i przegląd badań 1.1. Bariery informacyjne – najważniejsze zagadnienia ………..9 1.1.1. Jakość informacji – pojęcie, atrybuty i metody oceny ………..9 1.1.2. Ekologia informacji i pojęcia pośrednie ………..10 1.2. Bariery informacyjne a potrzeby informacyjne……….. 14 1.3. Bariery informacyjne – badania ………..15 1.3.1.…

Społeczne kompetencje studentów pedagogiki do pracy w wolontariacie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział I Wolontariat formą aktywności w zdobywaniu doświadczenia pedagogicznego 1.1. Pojęcie i definicje wolontariatu ………7 1.2. Cele i zadania wolontariatu………11 1.3. Organizacje wolontarialne i ich specyfika pracy ………18 Rozdział II Wolontariat wartością osobistą i społeczną 2.1. Motywacja wolontariuszy do działań na rzecz innych………23 2.2. Wizerunek społecznika………27 2.3. Aktywność…

Analiza preferencji motywacyjnych studentów trójmiejskich uczelni Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………. 2 Rozdział I Motywowanie jako jeden z elementów zarządzania zasobami ludzkimi 1.1.Pojęcie i istota motywowania …………. 4 1.2 Motywowanie jako funkcja skutecznego zarządzania…………. 6 1.3.System motywowania w przedsiębiorstwie …………. 8 1.4.Płaca jako główny składnik systemu wynagrodzeń …………. 10 Rozdział II Płacowe i pozapłacowe sposoby motywowania 2.1.Funkcje i formy…

Zjawisko alkoholizmu wśród studentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Uzależnienie od alkoholu w literaturze przedmiotu 1.1 Uzależnienie, nałóg, objawy nadużywania alkoholu – wyjaśnienie terminologia ……..5 1.2 Alkohol i jego właściwości ……..8 1.3 Fazy uzależnienia od alkoholu i jego uwarunkowania…….. 10 1.4 Skutki nadużywania alkoholu ……..15 1.5 Poziom alkoholizmu w Polsce ……..19 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1 Przedmiot,…

Osobowość studentów Wyższej Szkoły XYZ w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdział 1. Przegląd literatury. 1.1. Charakterystyka Wyższej Szkoły XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowość……..10 1.3. Przegląd najważniejszych teorii osobowości……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Pięcioczynnikowy model osobowości……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej dorosłości……..24 Rozdział 2. Metodologia badań własnych. 2.1. Cel badań, pytania…

Postawy i oczekiwania dzieci wobec swoich starych (starszych) rodziców w świadomości studentów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Starość, starzenie się oraz stosunek do ludzi starych. 1.1. Problemy starzenia się i starości w literaturze …….6 1.2. Przegląd niektórych teorii o starzeniu się ……..14 1.3. Rozwój gerontologii jako dyscypliny naukowej…….19 1.4.Miejsce i rola ludzi starych (starszych) w społeczeństwie i w rodzinie…….22 Rozdział II Metodologia badań własnych…

Aspiracje edukacyjne studentów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….2 Rozdział I. Pozaedukacyjne uwarunkowania działalności szkół wyższych. 1.1.Wpływ przemian społeczno-ekonomicznych na obecny kształt uczelni wyższych……. 4 1.2. Kierunki kształcenia się maturzystów…….5 Rozdział II. Aspiracje edukacyjne-pojęcie i wyniki badań. 2.1. Pojęcie aspiracji w literaturze przedmiotu…….7 2.2. Wpływ czynników psychicznych na aspiracje…….11 2.3. Klasyfikacja aspiracji…….18 2.4. Z dotychczasowych badań nad aspiracjami…….22…

Eutanazja w opinii studentów prawa i medycyny. Studium teoretyczno- empiryczne. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Koncepcja teoretyczna i metodologiczna pracy 1.1. Przedmiot, cel i problematyka badawcza………6 1.2. Problemy i hipotezy badawcze………9 1.3. Eksplikacja pojęć używanych w pracy………10 1.4. Metody i techniki badań………14 1.5. Baza źródłowa………16 Rozdział II Eutanazja w perspektywie historycznej, współczesnej oraz prawnokarnej 2.1. Historia pojęcia 'eutanazja’………18 2.1.1. Czasy starożytne………18 2.1.2.…

Wytrzymałość pływacka studentów I i II roku kierunku wychowania fizycznego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Wytrzymałość w świetle literatury 1.1.Pojęcie wytrzymałości………. 5 1.2. Klasyfikacja wytrzymałości. ………. 6 1.3. Rozwój wytrzymałości w ontogenezie………. . 8 1.4. Metody kształtowania wytrzymałości………. 10 1.5. Metody kontroli wytrzymałości. ………. 12 Rozdział II Cel badań ………. 17 Rozdział III Wnioski ………. 37 Streszczenie ………. 38 Bibliografia………. 39 Wykaz tabel…

Uzależnienie studentów od telefonów komórkowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Uzależnienie od mediów elektronicznych w świetle literatury. 1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. 1.1.1. Rozwój mediów elektronicznych w Polsce. 1.1.2. Historia telefonów komórkowych. 1.2. Wartość i zagrożenia mediów elektronicznych. 1.2.1. Rodzaje uzależnień od telefonów komórkowych. 1.2.2. Skutki uzależnień od telefonów komórkowych. 1.2.3. Profilaktyka i sposoby zapobiegania. 1.3. Media elektroniczne…

Wpływ depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 1. Depresja informacje ogólne 1.1. Czym jest depresja 1.2. Klasyfikacje zaburzeń depresyjnych 1.3. Rodzaje depresji 1.3.1. Żal i smutek 1.3.2. Nieprzystosowanie 1.3.3. Sezonowe zaburzenia afektywne (SAD) 1.3.4. Dystymia 1.3.5. Choroba afektywna jednobiegunowa i jej odmiany 1.3.6. Choroba afektywna dwubiegunowa i jej odmiany 1.4. Koncepcje depresji…