Tag: temat pracy licencjackiej pedagogika

Przystępując do zainicjowania przygotowań prowadzących do napisania pracy licencjackiej, musimy się liczyć z tym, że czeka na nas szereg różnych problematycznych kwestii. Jedną z nich jest określenie swoich zainteresowań badawczych, a zatem równa się to w większości przypadków z wyznaczeniem tematyki pracy. Oczywiście sam temat pracy licencjackiej pedagogika nie jest jedyną problematyczną kwestią. Mając już jakąś wiedzę czy doświadczenie pozwalające przygotować tematykę przyszłej pracy, to pojawia się kwestia uszczegółowienia i uporządkowania wiedzy tak, aby kierunek prowadzonych działań spójność pisania. Stąd też temat pracy licencjackiej pedagogika to dopiero początek większej całości poczynań. Warto zatem postępować w tej materii z rozwagą.

Preferencje zawodowe uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….1 Rozdział I. Charakterystyka rynku pracy w Polsce 1.1 Rynek pracy w Polsce: percepcja i rzeczywistość ……….2 1.2 Tworzenie i likwidacja miejsc pracy ……….4 1.3 Efektywny rynek i dostępność miejsc pracy ……….5 1.4 Tworzenie i likwidacja miejsc pracy według działu gospodarki………. 7 Rozdział II. Charakterystyka systemu oświatowego na poziomie…

Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych oraz nauczycieli przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 1 Rozdział 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury……… 3 1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……… 6 1.2. Objawy wypalenia zawodowego……… 7 1.3. Przebieg procesu wypalania się……… 8 1.4. Praca jako źródło stresu……… 9 1.4.1. Następstwa stresu zawodowego……… 11 1.5. Charakterystyka profesji pomocowych……… 14 Rozdział 2. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Rodzaje stresorów…

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Teoretyczna analiza edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje edukacji wczesnoszkolnej……….. 5 1.2. Obszary i treści edukacji wczesnoszkolnej……….. 10 1.3. Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej……….. 14 1.4. Kompetencje nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej……….. 18 Rozdział II Trudności edukacyjne ucznia w młodszym wieku szkolnym…

Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasie III Szkoły Podstawowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej. 1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6 2. Zdrowie i jego struktura……… 8 3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11 4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15 5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych. 1. Przedmiot i cele badań………20 2. Problemy…

Edukacja wczesnoszkolna 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zapisy ustawowe oraz modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1.1. Przedszkola 1.2. Szkoła podstawowa Rozdzał 2. Realizacja zapisów ustawowych 2.1.Przedszkola 2.2.Szkoła Podsumowanie Oceń

Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….4 Część teoretyczna Rozdział 1 Dydaktyka wczesnoszkolna 1.1. Rozwój dzieci w wieku od 5 do 9 lat……… 6 1.2. Praca dydaktyczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ………11 Rozdział 2 Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej nauczyciela 2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik)……… 19 2.2. Metody kształcenia wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjne w edukacji wczesnoszkolnej……… 21 2.3. Kryteria…

Specyfika zawodu nauczyciela – źródła trudności i satysfakcji 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy 1.1. Pojęcia tematyczne 1.1.1. Motyw 1.1.2. Motywacja 1.1.3. Nauczyciel 1.1.4. Edukacja 1.1.5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1.1.6. Przedszkole i szkoła podstawowa 1.1.7. Szkoła średnia 1.2. Kształcenie nauczycieli w Polsce 1.3. Rola i właściwości nauczycieli 1.3.1. Kompetencje nauczyciela 1.3.2. Profesjonalizm jako nieodzowna cecha zawodu nauczyciela…

Diagnoza poziomu motywacji do nauki szkolnej dzieci w wieku 7 i 8 lat w danej gminie 4.28/5 (18)

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Motywacja a proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły       1.1. Motywacja- wyjaśnienie terminologiczne ……….. 5 1.2. Teorie motywacji i ich założenia ……….. 9 1.3. Rola motywacji w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły podstawowej ……….. 10 Rozdział II Czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki szkolnej       2.1. Charakterystyka rozwoju dzieci…

System pomocy społecznej w Polsce 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce       2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce 2.2.…

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka 4.69/5 (212)

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury 1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8 1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12 1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14 Rozdział II Telewizja i jej rola w kształtowaniu poglądów 2.1 Telewizja jako składnik…

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 4.73/5 (80)

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział 1 Telewizja a rozwój dziecka 1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4 1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6 1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy…….. 15 2.2. Pytania badawcze ……..15 2.3. Metody…

Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza 4.5/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza 1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna 1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych 1.2. Telewizja dziecieca 1.2.1. Pierwsze emitowane w TVP programy telewizyjne dla dzieci 1.2.2. Polskie wytwórnie…

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej 4.07/5 (72)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział…

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 4.95/5 (794)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badań nad problematyką ………. 3 1.1. Biblioterapia – istota problemu ……….6 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie ………. 14 1.3. Kategoryzacja biblioterapii……….. 17 1.4. Cele i zadania biblioterapii………. 22 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii……….. 31 Wnioski ……….34 Rozdział 2.…

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola 4.2/5 (59)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17…

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.77/5 (638)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu ..3 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………….4 1.2. Definicja adaptacji …………5 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego … ……….12 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym  ………….15 Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan …………. 20 2.2. Problemy…

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.35/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4.…

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli 4.39/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4.…

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców. 4.29/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4.…

Wpływ baśni na rozwój dziecka 4.33/5 (96)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział…

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych 4.15/5 (46)

Przez administrator

Wstęp ………. 4 Rozdział I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdział II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i…

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Przez administrator

Wprowadzenie………….3 Rozdział 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdział 2. Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojęcia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8 2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10 2.2.3.…

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdział I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojęcie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdział II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina,…

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan 4.3/5 (44)

Przez administrator

Rozdział I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdział II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16 Rozdział III Społeczne problemy narkomanii 3.1…