Tag: Udział praca magisterska

Udział polskiej policji w kontyngentach pokojowych po 1990 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia polskiej policji, współpraca międzynarodowa polskiej policji, regulacje prawne 1.1.Polska Policja po 1990 roku 1.2.Współpraca międzynarodowa polskiej Policji po 1990 1.3.Polskie regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych 1.4.Międzynarodowe regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych Rozdział 2 Misje pokojowe polskiej policji 2.1.Misje pod auspicjami…

Udział objętościowy węglików w staliwie wysokomanganowym po wprowadzeniu pierwiastków węglikotwórczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Materiały do pracy w warunkach ścierania 1.1. Staliwo 1.2. Staliwa wysokostopowe 1.3. Metody pomiaru udziału faz w stopach Rozdział 2 Badania własne 2.1. Dobór materiału do badań i przygotowanie próbek 2.2. Wyniki pomiarów udziału węglików Rozdział 3 Analiza wyników Wnioski Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Oceń

Udział Policji w zabezpieczeniu imprez masowych. 4.44/5 (18)

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział 1.Organizacja i zadania Policji 1.1.Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania Policji……… 3 1.2. Struktura i rodzaje służb policyjnych ………5 1.3. Zakres uprawnień Policji ………12 Rozdział 2.Charakterystyka imprez masowych 2.1. Analiza porównawcza zgromadzenia i imprezy masowej……… 17 2.2. Zadania organizatora imprez masowych i służb porządkowych……… 21 2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych…………

Udział sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. 4.57/5 (14)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Rola i zadania Sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski………..6 1. Wsparcie policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju 3. Rola Sił Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu 4. Oczyszczanie terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego 5. Wojsko…

Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Afganistanie 4.12/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Operacje wsparcia pokoju 1.1. Operacje pokojowe i ich rodzaje……… 6 1.2. Idea operacji wsparcia pokoju……… 11 1.3. Operacji wsparcia pokoju……… 15 1.4. Zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju……… 18 1.5. Bezpieczeństwo międzynarodowe……… 22 Rozdział II. Polska jako uczestnik misji pokojowych 2.1. Charakterystyka Afganistanu jako środowiska działania sił koalicji…

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym. 4.13/5 (16)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Postępowanie administracyjne 1.1. Ogólne przepisy o postępowaniu administracyjnym………. 6 1.2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym ……….17 1.3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ……….20 Rozdział 2. Prawne podstawy udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 2.1. Organizacja społeczna – zarys pojęć i istota………. 24 2.2. Warunki udziału organizacji społecznej…

Udział menadżera w sprawnym zarządzaniu konfliktem w przedsiębiorstwie 4.39/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Menadżer w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie i typy menadżera 1.2. Cechy, umiejętności i funkcje menadżera 1.3. Zakres władzy menadżerskiej 1.4. Organizacja pracy menadżera 1.5. Zadania współczesnego menadżer Rozdział II Konflikt w organizacji, jako zjawisko społeczne 2.1. Istota konfliktów: definicje, rodzaje 2.2. Teorie konfliktów 2.3. Źródła konfliktów w organizacji…

Udział Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Afganistanie 4.59/5 (37)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Misje pokojowe i stabilizacyjne i ich rodzaje 1.1. Prawo międzynarodowe jako podstawa dla misji pokojowych i stabilizacyjnych 1.2. Podstawy dla podjęcia interwencji 1.3. Rodzaje misji stabilizacyjnych i pokojowych Rozdział II Misja pokojowa w Afganistanie 2.1. Przyczyny konfliktu w Afganistanie 2.1.1. Historia Afganistanu 2.1.2. Bieżące problemy w kraju…

Udział religii w procesie kształtowania kultur prawnych 5/5 (12)

Przez administrator

Wprowadzenie………..6 Rozdział 1 Prawo i religia, jako podstawowe systemy normatywne 1.1 Pojęcie prawa……….. 9 1.2 Zarys procesu tworzenia prawa na przestrzeni dziejów ………..11 1.3 Pojęcie i typologia kultur prawnych ………..14 1.4 Pojęcie religii i typologia systemów religijnych……….. 17 Rozdział 2 Chrześcijańska kultura prawna 2.1 Charakterystyka chrześcijaństwa, jako religii ………..20 2.2…

Udział dorastającej młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych a poziom jej uspołecznienia 4.23/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania rozwoju dorastającej młodzieży a poziom jej uspołecznienia 1. Charakterystyka okresu adolescencji……….. 4 2. Rozwój społeczny dojrzewającej młodzieży ………..10 3. Środowisko rodzinne ………..12 4. Środowisko szkolne……….. 21 5. Środowisko rówieśnicze ………..30 6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole……….. 34 7. Organizacja zajęć pozaszkolnych ………..38 Rozdział II Problematyka badań…

Udział policji w reagowaniu na katastrofę budowlaną 4.29/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Katastrofa budowlana – istota i charakterystyka 1.1. Pojęcie i rodzaje awarii technicznych ………7 1.2. Istota katastrofy budowlanej……… 9 1.3. Sytuacja kryzysowa jako następstwo katastrofy budowlanej ………12 1.3.1. Przyczyny i możliwości wystąpienia……… 14 1.3.2. Zapobieganie zagrożeniom lub ograniczanie skutków……… 19 1.3.3. Podmioty realizujące przeciwdziałanie……… 24 1.4. Podsumowanie i…

Udział Sił Zbrojnych RP oraz Policji w sytuacjach kryzysowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym 1.1.Definicje bezpieczeństwa i jego rodzaje 1.2.Zagrożenia bezpieczeństwa państwa Rozdział 2 Podstawowe pojęcia i struktura systemu zarządzania kryzysowego 2.1.Pojęcie sytuacji kryzysowej i jej rodzaje 2.2.Struktura systemu zarządzania kryzysowego Rozdział 3 Rola, zadania i kompetencje administracji publicznej, Sił Zbrojnych i Policji w systemie…

Udział logistyki w internacjonalizacji przedsiebiorstw Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzglednieniem roli centrów logistycznych 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Miejsce logistyki miedzynarodowej w procesię integracji przedsiebiorstw unii europejskiej 1.1. Istota i pojecie logistyki miedzynarodowej…………5 1.2. Internacjonalizacja logistyki jako konsekwencja internacjonalizacji przedsiebiorstw…………9 1.3. Logistykochlonnosc euroregionów………… 15 1.4. Logistyka miedzynarodowa w polskich przedsiębiorstwach………… 19 Rozdział 2 Znaczenie centrów logistycznych w procesię internacjonalizacji unijnych przedsiebiorstw 2.1. Charakterystyka i czynniki…

Udział zolnierzy Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Afganistanie 4.35/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Operacje wsparcia pokoju 1.1. Operacje pokojowe i ich rodzaje……… 6 1.2. Idea operacji wsparcia pokoju……… 11 1.3. Operacji wsparcia pokoju……… 15 1.4. Zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju……… 18 1.5. Bezpieczenstwo miedzynarodowe……… 22 Rozdział II. Polska jako uczestnik misji pokojowych 2.1. Charakterystyka Afganistanu jako srodowiska działania sil koalicji…

Udział Sil Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych na Pólwyspie Balkanskim. 4.24/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Istota i typologia bezpieczenstwa 1.1. Pojęcie, typologia i funkcje bezpieczenstwa………. 9 1.2. Istota bezpieczenstwa państwa podmiotowego ……….14 1.3. Istota bezpieczenstwa państwa przedmiotowego………. 20 Rozdział 2. Sytuacja polityczna na pólwyspie balkanskim 2.1. Jugoslawia jako podmiot bezpieczenstwa miedzynarodowego………. 29 2.2. Elementy polityki i dyplomacji w rozwiazywaniu konfliktu………. 35 2.3.…

Udział Polski w misjach pokojowych. 4.23/5 (47)

Przez administrator

Wykaz skrótów Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie misji pokojowych………..6 1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych 1.2. Próba zdefiniowania pojęcia misji pokojowych 1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Rozdział 2. Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28 2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ 2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO 2.3. Udział w…

Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski. 4.4/5 (35)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6 1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego 2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju 3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu 4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego 5.…

Udział Europolu w zwalczaniu przestepczosci. 4.36/5 (33)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Powstanie i glówne zadania Europolu. 1. Działalność Europol Drugs Unit ……….. 5 2. Agenda Unii Europejskiej ……….. 10 3. Strategia i cele ……….. 12 4. Zasieg działania Europolu ……….. 14 Rozdział II Priorytety w zakresię zwalczania przestepczosci. 1. Terroryzm ……….. 17 2. Narkotyki ……….. 21…

Udział seniorów w wychowaniu dzieci w rodzinie wielopokoleniowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….1 Rozdział I. Teoretyczne podstawy badan wlasnych 1.Rodzina na przestrzeni wieków………….2 2.Potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym………….14 3.Osoby starsze w rodzinie wspólczesnej………….22 4.Społeczne stereotypy i uprzedzenia wobec osób starszych………….30 5.Konflikt pokolen………….37 Rozdział II. Metodologia badan wlasnych 1.Cele i podmiot badan………….46 2.Problemy badawcze, hipotezy robocze, zmienne i wskazniki………….47 3.Metody,techniki i narzedzia badawcze………….52…

Udział srodowiska domowego dziecka przedszkolnego w jego usprawnianiu praktycznym. 4.17/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Wspólczesne pojecie opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym 1.1 Aspekt opieki nad dzieckiem w literaturze przedmiotu ……….6 1.2 Rola rodziców w procesię nabywania umiejetnosci praktycznych dziecka ……….9 1.2.1 Nauka czynnosci praktycznych w warunkach domowych………. 10 1.3 Adekwatny, psychomotoryczny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym………. 12 Rozdział II.…

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane). 4.17/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdział II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – mix targów………60 2.4. Polski rynek targowy………73 Rozdział III Znaczenie targów…

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ. 4.28/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych 1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4 1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12 Rozdział II Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci 2.1. Zakres podmiotowy ………..15 2.2. Przedmiot opodatkowania ………..19 2.3. Podstawa opodatkowania………..…

Udział pielegniarki w profilaktyce i leczeniu odlezyn. 4.28/5 (40)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Teoretyczne podstawy pracy 1. Rozwój i klasyfikacja odlezyn 1.1 Fizjologia i budowa skóry 1.2 Definicje odlezyn 1.3 Czynniki wpływajace na powstanie odlezyn 1.4 Miejsca powstania odlezyn 1.5 Podzial odlezyn 2. Profilaktyka odlezyn 2.1 Ocena ryzyka wystapienia odlezyny 2.2 Pielegnacja skóry 2.3 Sprzet wykorzystywany w profilaktyce przeciwodlezynowej i…

Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą. 4.38/5 (53)

Przez administrator

> Skróty……….2 Wstęp ……….3 Rozdział I. Zagadnienie wstępne 1.1. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji publicznej ……….5 1.2. Źródła prawa administracyjnego ……….7 1.3. Pojęcie organu administracji publicznej……….. 9 1.4. Zakres właściwości organów administracji publicznej ……….10 1.5. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne………. 10 1.6. Smorząd jako forma organizacji zdecentralizowanej ……….12 1.7. Podstawy…

Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4.42/5 (53)

Przez administrator

> Wykaz skrótów……….4 Wstęp ……….5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka obowiązującego porządku prawnego w zakresię planowania i zagospodarowania przestrzennego 1. Wprowadzenie………. 6 2. Prawna regulacja ładu przestrzennego………. 8 3. Prawo zagospodarowania przestrzennego ……….12 Rozdział 2. Przebieg postępowania w sprawie sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. Wszczęcie postępowania ……….19 2.…