Tag: zabezpieczenia

Rozwiązania emerytalne i zabezpieczenia społeczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Zmiany demograficzne w UE 1.1. Sytuacja demograficzna w UE w latach 2000-2012………. 6 1.2. Demografia i jej skutki dla gospodarki ……….11 1.3. Demograficzny obraz UE i koncepcje przyszłości ……….17 Rozdział II Społeczna sytuacja w krajach UE 2.1. Systemy zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach UE ……….22 2.2. Problem…

Logistyka Policji w trakcie zabezpieczenia imprez masowych

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Prezentacja logistyki w organizacjach 1.1. Pojęcie i istota logistyki ………..5 1.2. Rodzaje logistyki i różnice między nimi ………..9 1.3. Logistyka w Policji ………..13 Rozdział II Charakterystyka imprez masowych 2.1 Rodzaje imprez masowych ………..17 2.2 Zadania organizatora imprez masowych ………..21 2.3. Zagrożenia wynikające z organizacji imprez masowych ………..25…

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Bank i jego funkcje 5 1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5 1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9 1.3. Bank i jego otoczenie 14 1.4. Funkcje banku 21 Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25 2.1. Istota kredytu 25 2.2. Kredyty inwestycyjne 28 2.3. Kredyty obrotowe 35 2.4.…

Prawno-organizacyjne aspekty zabezpieczenia imprez masowych przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym w Polsce

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Współczesny wymiar zagrożeń terrorystycznych. 1.1. Pojęcie terroryzmu w świetle literatury przedmiotu…………5 1.2. Źródła i klasyfikacja terroryzmu…………9 1.3. Terroryzm islamski jako zagrożenie dla państw zachodnich…………13 Rozdział 2 Krajowy system antyterrorystyczny. 2.1. Metody i formy przeciwdziałania zagrożeń terrorystycznych…………19 2.2. Prawne podstawy funkcjonowania sytemu antyterrorystycznego RP…………23 2.2. Struktura i podmioty…

Fałszowanie pieniędzy – wybrane aspekty prawne, kryminologiczne i ekonomiczne

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza, definicje i funkcje pieniądza 1. Historia i definicje pieniądza 2. Ekonomiczne funkcje pieniądza 3. Społeczne funkcje pieniądza 4. Formy współczesnego pieniądza Rozdział II Międzynarodowe regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania fałszowania pieniędzy 1. Konwencja Międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy 2. Wybrane decyzje ramowe Rady Unii Europejskiej Rozdział…

Praktyczny przykład zabezpieczenia sieci komputerowej, Prywatnej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Podział zagrożeń 1.1. Zagrożenia wewnętrzne 1.2 Zagrożenia zewnętrzne Rozdział 2.Metody zabezpieczenia 2.1 Firewall 2.2. Privoxy 2.3. Ochrona poczty elektronicznej 2.4 Zabezpieczenia serwera plików 2.5 Stacje robocze Rozdział 3. Analiza SWOT 3.1 Czynniki SWOT 3.1.1 Atuty 3.1.2 Słabości. 3.1.3. Szanse 3.1.4. Zagrożenia 3.1.5. Wnioski Podsumowanie Bibliografia

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy 1. Sieci bezprzewodowe – wprowadzenie 3.1. Działanie sieci bezprzewodowej 3.2. Elementy konfiguracji sieci bezprzewodowych 3.3. Metody dostępowe w sieciach bezprzewodowych 3.4. Standardy WLAN 3.5. Technologie sieci bezprzewodowej – wybrane aspekty 3.6. Topologie sieci bezprzewodowych 2. Bezpieczeństwo w sieciach wlan oraz zabezpieczenia 4.1. Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa…

Charakterystyka i perspektywy rozwoju Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 System ubezpieczeń społecznych w Polsce 1.1 Istota i funkcje ubezpieczeń ………5 1.2 Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce ………10 1.3 Trójfilarowy system emerytalny……… 13 Rozdział 2 Trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych i jego funkcje 2.1. Funkcje i zakres III filaru systemu emerytalnego……… 19 2.2. Formy inwestowania w III filarze…

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelności…

Zabezpieczenia ryzyka kredytowego stosowane w bankach

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział 1 Ryzyko kredytowe w działalności bankowej 1.1. Istota i rodzaje ryzyka bankowego………… 7 1.2. Istota ryzyka kredytowego………… 10 1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego …………12 1.4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym …………15 1.4.1. Obszary zarządzania ryzykiem kredytowym …………15 1.4.2. Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym…………21 1.5. Instrumenty sterowania ryzykiem kredytowym …………30 1.5.1. Dywersyfikacja…

Prawne zabezpieczenia kredytu jako narzędzie minimalizacji ryzyka kredytowego

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Ryzyko kredytowe w działalności banku i sposoby jego minimalizacji 1.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego w banku………..4 1.2. Istota i przyczyny występowania ryzyka kredytowego w banku………..7 1.3. Konsekwencje występowania ryzyka kredytowego i mechanizmy jego redukcji………..9 1.4. Ocena zdolności kredytowej………..11 1.4.1. Pojęcie zdolności kredytowej………..11 1.4.2. Sposoby badania zdolności…

Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności bankowych od przedsiębiorców na przykładzie oferty kredytowej XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Zabezpieczenia osobiste jako podstawowe formy zabezpieczenia wierzytelności bankowych 1.1. Istota wierzytelności bankowych……… 6 1.2. Poręczenie cywilne w zabezpieczeniu wierzytelności przedsiębiorców……… 9 1.3. Charakter i funkcje weksla własnego jako instrumentu finansowego……… 18 1.4. Poręczenie wekslowe (aval) wierzytelności pieniężnych……… 21 1.5. Istota gwarancji bankowych……… 26 1.6. Cesja wierzytelności…

Wpływ zabezpieczenia obiektów infastruktury krytycznej na stan bezpieczeństwa w Powiecie XYZskim oraz Gminie XZY

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Pojęcie infrastruktury krytycznej oraz jej podział ……….6 1.2 Normy prawne regulujące ochronę infrastruktury krytycznej ……….18 1.2.1 Ustawodawstwo krajowe ……….18 1.2.2 Ustawodawstwo europejskie………. 26 1.3 Organy oraz jednostki odpowiedzialne za ochronę IK ……….30 Rozdział 2 Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce 2.1. Potencjalne zagrożenia wpływające na poziom bezpieczeństwa IK…

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Polski system zabezpieczenia społecznego………..6 Rozdział II Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………..20 Rozdział III charakterystyka prawa do emerytury.       3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26 3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28 Rozdział IV Idealny system emerytalny – czy taki istnieje?. Rozdział V Europejska emerytura………..39 Zakończenie………..43 Bibliografia………..44 Spis wykresów, tabel,…

Zabezpieczenia finansowe w działalności turystycznej na przykładzie organizatorów turystyki w Wielkopolsce

Przez administrator

Wstęp……….. 5 1. Wprowadzenie ………..5 2. Stan badan……….. 5 3. Uzasadnienie wyboru tematu pracy……….. 7 4. Cel pracy……….. 7 5. Zakres, struktura i metody ………..8 Rozdział I Działalność turystyczna – zagadnienia wstepne 1.1. Pojęcie działalności turystycznej – zakres podmiotowy i przedmiotowy……….. 12 1.2. Formy prawne działalności turystycznej……….. 13 1.2.1. Organizator…

Opcje walutowe jako sposób zabezpieczenia przed ryzykiem.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Ryzyko w handlu zagranicznym 1.1. Pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja ……….6 1.1.1. Ryzyko a niepewnosc………. 10 1.2. Struktura ryzyka w handlu miedzynarodowym ……….12 1.2.1. Ryzyko handlowe ……….13 1.2.2. Ryzyko społeczne i cywilizacyjne………. 17 1.2.3. Ryzyko polityczne ……….17 1.2.4. Ryzyko sily wyzszej ……….18 1.3. Zarządzanie ryzykiem w…

Zabezpieczenia stosowane w bankach.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Banki – historia, rodzaje i ich funkcje 1.1 Historia pieniadza i powstawania banków 1.2 Banki w Polsce 1.3 Funkcje i zadania banku 1.4 Rodzaje działalności bankowej Rozdział II. Rodzaje Banków 2.1 Banki tradycyjne 2.2 Banki internetowe 2.3 Róznice miedzy bankami tradycyjnymi a internetowymi Rozdział III. Rodzaje zabezpieczen…

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spóldzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materialu i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badan – Banku Spóldzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przeglad prawnych zabezpieczen kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste splaty kredytu………12 2.1.1. Poreczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelnosci…

Prawne zabezpieczenia kredytów.

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. 1. Bank i jego funkcje………… 4 2. Kredytowanie działalności gospodarczej i ludnosci 3. Rodzaje kredytów i warunki ich udzielania 4. Zabezpieczenie kredytów – ustalenie formy zabezpieczenia kredytów Rozdział II. 1. Zabezpieczenia osobiste ………….15 1.1. Poreczenie wedlug prawa cywilnego 1.2. Weksel wlasny in blanco 1.3. Poreczenie…

Sposoby zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zabezpieczenia osobiste 1.1. Poreczenie cywilne 1.2. Weksel in blanco 1.3. Poreczenie wekslowe 1.4. Gwarancja bankowa 1.5. Umowa ubezpieczenia 1.6. Cesja zabezpieczajaca Rozdział II Zabezpieczenia rzeczowe 2.1. Hipoteka 2.2. Zastaw rejestrowy 2.3. Zastaw zwykly 2.4. Blokada środków na rachunku bankowym 2.5. Przewlaszczenie na zabezpieczenie 2.6. Kaucja 2.7. Przejecie…