Tag: zakładzie

Profilaktyka zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie produkcji okien Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………….4 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle regulacji prawnych………….6 1.2. Definicja zagrożenia w środowisku pracy………….9 1.3. Klasyfikacja zagrożeń –kryteria ich podziału………….12 1.4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe………….16 1.5. Rola służby bezpieczeństwa i higieny pracy………….18 Rozdział 2 Profilaktyka zagrożeń w świetle…

Życie młodzieży w trakcie terapii i po jej zakończeniu w zakładzie poprawczym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Resocjalizacja – ujęcie teoretyczne 1.1 Pojęcie resocjalizacji 1.2 Cele resocjalizacji 1.3 Zasady resocjalizacji Rozdział II Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy badawcze 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.4. Prezentacja badanych osób Rozdział II Funkcjonowanie procesów terapii w zakładzie poprawczym 2.1. Charakterystyka i cele…

Zjawisko narkomanii wśród osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota zjawiska narkomanii 1.1. Początki i rozwój zjawiska narkomanii………. 4 1.2. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii………. 6 1.2.1. Przyczyny zjawiska narkomanii ……….7 1.2.2. Typy i rodzaje narkotyków ……….10 1.3. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii ……….13 1.3.1. Sposoby przeciwdziałania zjawisku narkomanii ……….14 1.3.2. Odpowiedzialność karna w świetle posiadania i stosowania narkotyków…

Propozycje zmniejszenia obciążenia mięśniowo szkieletowego lekarza stomatologa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Cel pracy………… 5 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Terminologia………… 6 1.2 Metody badań obciążenia mięśniowo-szkieletowego………… 7 1.3 Specyfikacja pracy lekarza stomatologa w aspekcie obciążeń mięśniowo-szkieletowych………… 12 1.3.1 Pozycje lekarza stomatologa podczas wykonywania pracy …………13 Rozdział 2 Zasady ergonomii w projektowaniu gabinetu stomatologicznego 2.1 Ogólne zasady ergonomicznego projektowania dla…

Prywatyzacja zarządcza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Prywatyzacja jako zjawisko ekonomiczne 1.1 Pojęcie i cel prywatyzacji 1.2 Rodzaje prywatyzacji 1.3 Metody prywatyzacji 1.4 Działania poprzedzające prywatyzację Rozdział II. Przegląd form prywatyzacji 2.1 Kontrakt menadżerski jako forma prywatyzacyjna zarządzania ZOZ 2.2 Outsourcing jako forma prywatyzowania usług o charakterze niemedycznym 2.3 Subkontraktowanie jako forma prywatyzowania usług…

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie mleczarskim we XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I. Woda na ziemi 1.1 Budowa i właściwości wody ……….2 1.2 Rodzaje wód ……….6 1.2.1 Wody powierzchniowe………. 7 1.2.2 Wody podziemne ……….8 1.3 Woda jako rozpuszczalnik………. 10 Rozdział II. Gospodarka wodno-ściekowa 2.1 Pojęcie gospodarki wodnej ……….13 2.2 Definicja ścieku………. 15 2.3 Ścieki z działalności gospodarczo-przemysłowej ……….17 Rozdział III. Spółdzielnia…

Agresja i samoagresja osadzonych w zakładzie karnym (na przykładzie badań w ZK XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Agresji i autoagresja w świetle literatury………7 1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojęcia 2. Uwarunkowania zachowań w świetle teorii 2.1. Organiczne podłoże agresji 2.2. Popędowo – instynktowne uwarunkowania agresji 2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres 3. Przyczyny zachowań agresywnych i altoagresywnych 4. Rodzaje i techniki zachowań…

Projekt systemu zarządzania kanałami dystrybucji w oparciu o radiową identyfikację danych (RFID) w zakładzie pracy xxx 4.6/5 (20)

Przez administrator

1. Wstęp……….3 2. Cele i założenia pracy:………. 3 3. Technologia RFID………. 4 3. 1. Istota technologii RFID………. 5 3. 2. Budowa i zasada działania systemu RIFD……….5 3. 3. Rodzaje tagów………. 6 3. 4. Czytniki i terminal……….e 7 3. 5. Historia RIFD……….9 3. 6. Zalety systemu rfid………. 10 3. 7. Wady…

Jakość jako cel strategiczny przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Analiza i ocena istniejącego w Zakładzie Sprzętu Technologicznego i Transportu KWB 'XYZ’ S. A. systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2000 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Charakterystyka systemów jakości wg norm ISO serii 9000. 1. Pojęcie i istota jakości………. 4 2. Powstanie norm ISO oraz rys historyczny………. 6 3. Normy ISO 9000 – korzyści z ich stosowania………. 7 4. Zasadnicze wymagania normy ISO 9001:2000………. 9 4.1. Podejście procesowe………. 9 4.2. Wymagania dla…

Ocena Zagrożeń w Usługowym Zakładzie Stolarskim 4.46/5 (24)

Przez administrator

Definicje………..5 Wstęp ………..6 Rozdział 1 Charakterystyka usługowego zakładu stolarskiego 3.1. Wyposażenie zakładu……….. 8 3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10 3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11 3.4. Schemat organizacyjny usługowego zakładu stolarskiego ………..13 Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego 4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13 4.1.1. Podstawowe…

Resocjalizacja w zakładzie karnym XYZ 4.37/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Polski model penitencjarny i jego ewolucja po wejściu Polski do Unii Europejskiej (stan w momencie uzyskania członkostwa i kierunki jego doskonalenia w latach 2004 – 2015) w świetle literatury przedmiotu i prawnych źródeł……….5 Rozdział II Metodologia badań pedagogicznych 1. Jej ranga poznawcza i rola w doskonaleniu wiedzy…

Pomiar i Ocena Stylu Zarządzania w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu 4.3/5 (30)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 1.1 Proces zarządzania przedsiębiorstwem ………7 1.1.1 Planowanie ………9 1.1.2 Organizowanie……… 9 1.1.3 Kierowanie ………9 1.1.4 Kontrola……… 10 1.1.5 Funkcje zarządzania w ujęciu współczesnym……… 10 1.2 Pojęcie menedżera ………12 1.3. Funkcje zarządzania a umiejętności menedżera……… 13 Rozdział II Pojęcie stylu zarzadzania 2.1 Pojecie kierowania……… 16 2.2 Styl zarządzania…

Gospodarka odpadami i aspekty BHP w wybranym zakładzie produkcyjnym 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Cel i zakres pracy……….. 5 1 Pojęcia i definicje występujące w niniejszym opracowaniu……….. 6 2 Uwarunkowania prawne w zakresie produkcji wełny mineralnej oraz gospodarki odpadami. 2.1 Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska……….. 8 2.2 Podstawowe akty prawne w zakresie gospodarki odpadami……….. 9 2.3 Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony…

BHP oraz ergonomiczna ocena stanowiska w zakładzie produkcyjnym 4.53/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawy teoretyczne – charakterystyka podstawowych terminów i pojęć 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, a ergonomiczna diagnoza stanowisk roboczych 1.2. Układ człowiek–praca i jego zadania w przedsiębiorstwie 1.3. Zagrożenia na stanowisku pracy 1.4. Materialne czynniki środowiska pracy 1.5. Techniczno-organizacyjne czynniki środowiska pracy 1.6. Wybrane metody oceny ryzyka zawodowego…

Zasady tworzenia instrukcji BHP w zakładzie pracy. Szkolenia wstępne i stanowiskowe. 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Zakres obowiązków i uprawnień w zakresie BHP. 1.1 Obowiązki pracodawcy, Konsultacje, komisja bezpieczeństwa…………5 1.2 Uprawnienia i obowiązki pracodawcy…………8 1.3 Obowiązki i uprawnienia pracownika…………11 Rozdział 2 Nadzór i certyfikacja 2.1 Nadzór nad warunkami pracy…………13 2.2 Certyfikacja…………20 2.3 Normalizacja…………21 Rozdział 3 Czynniki niebezpieczne 3.1 Różne rodzaje czynników niebezpiecznych…………24 3.2…

Analiza i modernizacja urządzeń produkcyjnych w zakładzie stolarskim 4.18/5 (17)

Przez administrator

1. Wstęp…………..5 1.1. Cel i zakres pracy …………5 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu urządzeń produkcyjnych w zakładzie stolarskim 2.1. Pojęcie i rodzaje urządzeń………… 6 2.2. Procesy produkcyjne z wykorzystaniem maszy………… 10 2.3. Zadania automatów produkcyjnych………… 15 2.4. Rodzaje zastosowania przyrządów …………17 2.5. Zastosowanie urządzeń mechatronicznych a logistyka produkcji…………. 20 3.…

Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w Zakładzie Opieki Długoterminowej 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp……….3 1.1. Wypalenie zawodowe – pojęcie i definicje………. 6 1.2. Czynniki demotywacyjne w pracy ………. 8 1.3. Koncepcje wypalenia zawodowego ……….18 Rozdział II. Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu w zawodzie pielęgniarki 2.1. Specyfika pracy w sektorze usług zdrowotnych……….21 2.2. Czynniki sprzyjające powstaniu zjawiska wypalenia zawodowego……….32 2.3. Konsekwencje wypalenia zawodowego dla zdrowia…

Obraz ojca w życiu nieletnich umieszczonych w Zakładzie Poprawczym. Studium indywidualnych przypadków 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Rola wychowawcza ojca Rozdział II Rola ojca w procesie socjalizacji 2.1.Socjalizacyjne zadania rodziny……….. 7 2.2.Autorytet ojca w relacjach z dziećmi ………..9 2.3.Wpływ ojca na dysfunkcyjne zachowania dorastających dzieci……….. 9 2.4.Obraz ojca w świetle badań……….. 10 Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1.Cele, przedmiot i problemy badawcze ………..12 3.2.Metody,…

Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim. 4.18/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki produkcji 1.1.Pojęcie, cele i zakres logistyki produkcji……….. 4 1.2.Proces produkcyjny……….. 6 1.3. Zadania logistyki produkcji……….. 8 1.4.Metody zarządzania logistycznego……….. 10 1.5 Logistyka produkcji w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………..12 Rozdział II Charakterystyka zakladu stolarskiego 2.1.Historia i rozwój stolarstwa ………..13 2.2.Działalność zakladu stolarskiego……….. 14 2.3.…

Projekt systemu zarządzania kanalami dystrybucji w oparciu o radiowa identyfikacje danych (RFID) w zakładzie pracy xxx 4.33/5 (24)

Przez administrator

1. Wstęp……….3 2. Cele i zalozenia pracy:………. 3 3. Technologia RFID………. 4 3. 1. Istota technologii RFID………. 5 3. 2. Budowa i zasada działania systemu RIFD……….5 3. 3. Rodzaje tagów………. 6 3. 4. Czytniki i terminal……….e 7 3. 5. Historia RIFD……….9 3. 6. Zalety systemu rfid………. 10 3. 7. Wady…