Tag: Zarządzania

Ocena zarządzania w Policji i projektowanie zmian usprawniających na przykładzie akcji ZNICZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie sektora publicznego. 1.2. Cele i instrumenty zarządzania w instytucjach publicznych. 1.3. Proces kierowania zespole operacyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Rozdział 2 Specyfikacja Pracy w Policji i proces zarządzania. 2.1. Struktura policji, jako instytucji sektora publicznego. 2.2. Metody i formy…

Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział 1 Wymagania prawne 1.1. Obowiązki pracodawcy ……..6 1.2. Obowiązki pracownika ……..8 Rozdział 2 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ……..11 2.2. Wymagania normy ISO 45001:2018 ……..13 2.2.1. Kontekst organizacji ……..13 2.2.2. Przywództwo i współudział pracowników…….. 13 2.2.3. Planowanie ……..14 2.2.4.…

Wybrane elementy strategii zarządzania kompleksem biurowym na przykładzie kompleksu X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział 1 Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego……… 6 1.1. Istota strategii w procesie zarządzania ………9 1.1.1. Biznesplan ………14 1.1.2. Podstawowe metody planowania ………15 1.2. Główne koncepcje strategii rozwoju firmy……… 16 1.3. Etapy procesu zarządzania strategicznego……… 22 1.4. Plan strategiczny 27 Rozdział 2 Elementy zarządzania strategicznego nieruchomościami ………32 2.1.…

Dylematy zarzadzania : tworzenie spółki z ogrniczona odpowiedzialnościa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Spółka prawa handlowego-zagadnienia ogólne. 1.1 Spółki osobowe ………..4 1.2 Spółki kapitałowe ………..6 Rozdział II Spółka z o.o.-podstawowe informacje 2.1. Osobowo-kapitałowy charakter spółki z o.o………… 9 2.2 Wady i zalety spółki z o.o………… 13 2.2.1 Zalety prowadzenia spółki z o.o………… 13 2.2.2 Wady prowadzenia spółki z o.o………… 15…

Motywacja i ocena jako element zarządzania pracownikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi w świetle literatury 1.1 Geneza, pojęcie, cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi ……….5 1.2. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi ……….10 1.3. Charakterystyka modeli kształtujących koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi ……….15 Rozdział II Teoretyczne podstawy motywacji 2.1. Pojęcie motywowania i jego znaczenie ……….21 2.2. Teorie…

Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych jako kluczowy czynnik skutecznego zarządzania obszarem logistyki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Rola zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką 1.1 Pojęcie, funkcje i istota logistyki………. 6 1.2 Istota informacji w przedsiębiorstwie logistycznym ……….9 1.3 Pojęcie procesu zarządzania w organizacji ……….10 2. Charakterystyka Zintegrowanych Systemów Informatycznych 2.1 Informatyzacja logistyki oraz jej rola w przedsiębiorstwie ……….14 2.2 Historia rozwoju systemów informatycznych ……….16 2.3…

Projekt systemu zarządzania jakością Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 1. Charakterystyka firmy …………4 2. Założenia systemu zarządzania jakością w firmie………… 6 3. Audyt wstępny …………7 4. Polityka jakości …………10 5. Harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością …………11 6. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych …………12 7. Identyfikacja koniecznych do opracowania procedur………… 13 8. Procedura oraz instrukcja…………. 13 9. Formularz zakresu czynności dla…

Współczesny system zarządzania kryzysowego miasta Zamość Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna jako element bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnej Polski 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ………10 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ………19 1.3. Obowiązki i uprawnienia organów państwowych i samorządowych w czasie zagrożenia ………21 Rozdział 2 Współczesny krajowy…

Polityka płacowa i strategia wynagrodzeń jako narzędzia zarządzania firmą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 1.1. Składniki wynagrodzeń ……….5 1.2. Funkcje wynagrodzeń ……….15 1.3. Struktura wynagrodzeń ……….17 1.4. Modele płac ……….20 1.5. Świadczenia pozapłacowe ……….22 Rozdział 2 Proces zarządzania wynagrodzeniami 2.1. Pojęcie polityki płacowej ……….26 2.2. Idea strategii wynagrodzeń ……….34 2.3. Wpływ strategii organizacji na kształt systemu…

Innowacyjne rozwiązania w procesie zarządzania w wybranej firmie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu współczesną firmą w literaturze nauk o zarządzaniu i jakości 1.1. Funkcje i cele zarządzania ………5 1.1. Rozszerzone znaczenie pojęcia innowacji i ich typologia……… 12 1.2. Procedury projektowania innowacji zarządczych ………19 1.3. Procedury wdrażania innowacji w łańcuchu logistycznym ………25 Rozdział 2 Projektowanie i wdrażanie…

Innowacyjne rozwiązania w procesie zarządzania w wybranej firmie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu współczesną firmą w literaturze nauk o zarządzaniu i jakości 1.1. Funkcje i cele zarządzania ………5 1.1. Rozszerzone znaczenie pojęcia innowacji i ich typologia……… 12 1.2. Procedury projektowania innowacji zarządczych ………19 1.3. Procedury wdrażania innowacji w łańcuchu logistycznym ………25 Rozdział 2 Projektowanie i wdrażanie…

Zarządzania zmianą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Zarządzanie zmianą jako element zarządzania strategicznego. 2. Zarządzani zmianami w przedsiębiorstwach. 3. Co należy do procesu zarządzania zmianami? 4. Zarządzanie zmianą na przykładzie firmy Verax Systems. 4.1. Charakterystyka firmy Verax Systems. 4.2. Zarządzanie zmianą w firmie Verax Systems. Bibliografia. Oceń

Zarządzania zmianą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Zarządzanie zmianą jako element zarządzania strategicznego. 2. Zarządzani zmianami w przedsiębiorstwach. 3. Co należy do procesu zarządzania zmianami? 4. Zarządzanie zmianą na przykładzie firmy Verax Systems. 4.1. Charakterystyka firmy Verax Systems. 4.2. Zarządzanie zmianą w firmie Verax Systems. Bibliografia. Oceń

Polityka UE w zakresie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze zarządzania i ekonomii środowiska 1.1. Circular economy, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym……….. 6 1.2. GOZ z perspektywy biznesu i ekonomii ………..11 1.3. Zasady GOZ na każdym etapie życia produktu ………..15 1.4. Przekształcanie odpadów plastikowych w zasoby ………..19 Rozdział II Zarządzanie…

System motywowania i oceny pracowników jako element zarządzania na przykładzie banku komercyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Pojęcie motywacji w zarządzaniu personelem 1.1. Definicja motywacji………..5 1.2. Zadania i funkcja motywowania w procesie zarządzania……….. 9 1.3. Współczesne teorie motywowania ………..15 1.4. System wynagrodzeń jako element motywacji ………..18 Rozdział II Ocena personelu 2.1. Cele i funkcje oceny pracowników ………..22 2.2. Zasady oceniania ………..27 2.3. Kryteria oceny…

System motywowania i oceny pracowników jako element zarządzania na przykładzie banku komercyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Pojęcie motywacji w zarządzaniu personelem 1.1. Definicja motywacji………..5 1.2. Zadania i funkcja motywowania w procesie zarządzania……….. 9 1.3. Współczesne teorie motywowania ………..15 1.4. System wynagrodzeń jako element motywacji ………..18 Rozdział II Ocena personelu 2.1. Cele i funkcje oceny pracowników ………..22 2.2. Zasady oceniania ………..27 2.3. Kryteria oceny…

System zarządzania kryzysowego w mieście Cieszyn Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zarządzanie kryzysowe 1.1. Pojęcie i istota zarządzania kryzysowego 1.2. Rodzaje zagrożeń kryzysowych 1.3. Proces zarządzania kryzysowego(etapy) 1.4. Zarządzanie kryzysowe na poziomie samorządowym Rozdział II Charakterystyka miasta Cieszyn 2.1. Położenie miasta 2.2. Profil gospodarczy miasta 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Ocena zagrożeń w mieście Rozdział III Struktura zarządzania kryzysowego…

Analiza zarządzania zapasami materiałów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym 4.57/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola zapasów w łańcuchu dostaw 1. Rodzaje i zadania łańcuchów dostaw………2 2. Istota tworzenia zapasów……… 6 3. Funkcje i rodzaje zapasów w łańcuchu dostaw ………8 Rozdział II Metody zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie 1. Istota zarządzania zapasami ………13 2. Metody zarządzania zapasami……… 16 3. Koszty zapasów ………19 Rozdział…

Charakterystyka koncepcji zarządzania w procesach logistycznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Proces logistyczne i zarządzanie nimi 1.1. Istota i pojęcie procesu logistycznego………. 3 1.2. Systemy logistyczne ……….9 1.3. Istota zarządzania logistyką ……….16 1.4. Strategie logistyczne………. 22 Rozdział II Pojęcie procesu i podejścia procesowego 2.1. Definicja procesu ……….25 2.2. Struktura procesu………. 35 Zakończenie ……….43 Bibliografia………. 45 Spis tabel ……….48…

Wpływ systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania jakością 1.1. Pojęcie i istota zarządzania jakością 1.2. Formy zarządzania jakością 1.3. Systemy zarządzania jakością 1.4. Audyt i jego znaczenie 1.5. Wnioski Rozdział 2 Charakterystyka podmiotu badawczego 2.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa XYZ 2.2. Produkty przedsiębiorstwa 2.3. Bariery i problemy w zarządzaniu jakością Rozdział…

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako narzędzie zarządzania finansami na przykładzie gminy Sochocin w latach 2013-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 1.1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 1.3. Zadania i kompetencje gminy 1.4. Organy gminy i ich zadania. Rozdział II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 2.1. Pojęcie budżetu i jego struktura 2.2. Istota, funkcje budżetu i…

Motywowanie pracowników jako element zarządzania organizacją XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Teorie motywacji 1.1. Pojęcie motywacji………. 7 1.2 Modele motywacji ……….12 1.3. Teoria X i Y ……….15 1.4. Badania nad motywacją McClelland’a ……….18 1.5 Proces motywacyjny i jego struktura ……….19 Rozdział II Motywacja oraz instrumenty jej pobudzania w firmie 2.1. Znaczenie motywacji………. 22 2.2. Miejsce motywowania w procesie…

Lean management jako forma zarządzania organizacją Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Manager XXI wieku – zmiany koncepcji zarządzania 1.1. Uwarunkowania kierowania ludźmi………. 5 1.2. Zmiany w koncepcji zarządzania ……….11 1.3. Nowoczesne formy zarządzania ……….14 1.4. Zarządzanie w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy ……….18 Rozdział II Lean management – ujęcie teoretyczne 2.1. Pojęcie i geneza lean management ……….21 2.2. Narzędzia…

Patologie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i sposoby przeciwdziałania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 1.1. Mobbing – pojęcie, istota, znaczenie …………5 1.2. Rodzaje mobbingu i jego formy………… 9 1.3. Molestowanie seksualne …………14 Rozdział II Patologie psychofizyczne 2.1. Stres – zagrożenia, przyczyny, skutki………… 20 2.2. Pracoholizm………… 24 2.3. Wypalenie zawodowe………… 26 2.4. Utrata motywacji do pracy …………29 2.5. Karoshi – skrajna patologia rynku pracy…

Doskonalenie procesów zarządzania infrastrukturą publiczną na przykładzie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Infrastruktura – pionowa, liniowa, transportowa: drogowa, kolejowa, lądowa, wodna 2. Proces zarządzania w literaturze 3. Wskaźniki jakościowe i eksploatacyjne dotyczące infrastruktury kolejowej 3.1. Wskaźniki jakościowe 3.2. Wskaźniki eksploatacyjne 4. Charakterystyka procesów zarządzania infrastrukturą szynową 4.1. Inwestycje 4.2. Prace remontowe i naprawcze 4.3. Przeglądy i konserwacja 5. Lokalne Centrum…