Tag: Zarządzanie prace magisterskie

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu 1.1. Definicja i proces motywacji………. 7 1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10 1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11 1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15 1.4.1. Teorie treści………. 15 1.4.2. Teorie procesu………. 19 1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22 Rozdział II Czynniki motywujące pracowników…

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ 4.22/5 (32)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Istota systemu motywacji 1. Pojęcie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu. 3. Modele i teorie motywacji 3. Formy pobudzania motywacji. 4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników Rozdział 2. Charakterystyka urzedu gminy. 1. Historia Urzędu Gminy. 2. Przedmiot i zakres działania 3. Struktura organizacyjna i…

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ 4.22/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu. 1.1. Pojęcie i istota zarządzania. 1.2. Funkcje zarządzania. 1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym. 1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej. Rozdział II. Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU. 2.1. Pojęcie spóldzielni pracy. 2.2. Cechy spóldzielni pracy. 2.3.…

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O 4.24/5 (17)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Zarządzanie w aspekcie teoretycznym. 1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania. 1.2 Zarządzanie sprzedaza. 1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozdział 2. Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa. 2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ.…

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.55/5 (20)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. 3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej. 3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. Rozdział 2 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział 3 Instrumenty kadrowe. 5.1 Planowanie zasobów ludzkich. 5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych…

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian 1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6 1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9 1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19 1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21 Rozdział 2. Kierunki zmian w…

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne 1.1 Pojęcie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6 1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12 1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management 2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25 2.2 Rodzaje wybranych…

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników 4.3/5 (20)

Przez administrator

Badania Adama Granta z wydziału zarządzania w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii pokazują, że nawet niezadowoleni pracownicy mają lepszą opinię o swoim miejscu pracy, kiedy poświęcają czas szczytnym celom, oraz że pracownicze programy wsparcia są skuteczne nie tylko dlatego, że pracownicy otrzymują w nich pomoc, lecz również dlatego, że mogą…

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu. 3.86/5 (7)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Sukces w ekonomii społecznej 1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8 1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10 1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12 1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16 1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17 1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19 1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20 1.8.Dostarczanie dóbr…

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I Teorie motywacji. 1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8 1.2 Ujecie teorii motywacji ………12 1.2.1 Teorie tresci ………12 1.2.2 Teorie procesu ………20 1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21 Rozdział II Instrumenty pobudzania motywacji 2.1 Systemy motywacyjne ………24 2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26 2.3 Motywatory…

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ. 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Koncepcja zaangazowania organizacyjnego 1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5 1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8 1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12 Rozdział II Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji 2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14 2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16 2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18…

Proces motywacji pracowników w firmie Play 4.24/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Teoretyczne podstawy motywacji. 1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4 2. Definicje i zasady motywacji………..10 3. Modele i teorie motywacji………..12 Rozdział II Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników. 1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24 2. Zasady wynagradzania………..26 3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29 Rozdział III System wynagrodzeń pracowników na przykładzie…

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarządzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdział II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojęcie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2. Budowanie struktury organizacji……….21 2.3. Kultura…

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank 4.14/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 4. Struktura dzialu personalnego Rozdział II. Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników 1. Planowanie zatrudnienia 2. Rekrutacja pracowników 3. Cele i etapy rekrutacji 4. Formy…

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich. 4.19/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1. Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja 1.1. Pojęcie, funkcje i rola menadzera ………8 1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14 1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20 1.4. Organizacja pracy menadzera ………24 1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26 Rozdział 2. Istota podejmowania decyzji menadzerskich…

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry 4.13/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych 1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6 1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9 1.3. Teorie motywacji ……….14 1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16 1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23 1.4. Narzedzia motywacji ……….28 1.4.1. Środki przymusu………. 30 1.4.2. Środki zachety ……….30 1.4.3. Środki…

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego. 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i pojecie motywacji 1.1. Teorie motywacji ………..5 1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19 1.3. Narzedzia motywowania ………..21 1.4. Wady i zalety motywowania ………..26 Rozdział II. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie 2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29 2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31 2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników…

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej 4.53/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Partycypacja w zarządzaniu firma 1.1 Partycypacja – definicja……….8 1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10 1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14 Rozdział II Zaangazowanie personelu 2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19 2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29 2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32 2.4 Zaangazowanie a partycypacja w…

Rekrutacja na stanowiska kierownicze 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział I Rekrutacja jako proces kadrowy 1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6 1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10 1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13 1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19 Rozdział II Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej 2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23 2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27 2.3. Referencje…

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego 4.2/5 (30)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie zakladu opieki zdrowotnej 1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne 1.2 Istota zdrowia publicznego 1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ 1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej Rozdział II System zarządzania w ZOZ 2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO 2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ 2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług…

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej. 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1 Rozwój zarządzania projektami 1.2 Pojęcie projektu, jego atrybuty i typologia 1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem 1.4 Uczestnicy projektu i ich role Rozdział 2. Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie 2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg 2.2 Efektywność i…

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni 'Samopomoc chlopska’ w XYZ. 4.22/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojęcie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5 2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9 3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11 4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19 Rozdział II Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki. 1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26…

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdział II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdział III Zarządzanie procesami biznesowymi 1. Pojęcie procesu biznesowego ……….25 2. Modelowanie procesów ……….33…

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A. 4.22/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I.Pojęcie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6 1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12 1.3. Style przywództwa……….. 17 1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26 Rozdział II.Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A. 2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30 2.2. Pozycja XZY S.A.…

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ 4.44/5 (16)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi 1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich 1.2 Rozwój funkcji personalnej 1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika 1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura Rozdział 2. Polityka szkoleniowa w firmie XYZ 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ…