Tag: zzl

Problematyka historyczno – oświatowa na łamach czasopisma 'Wychowanie fizyczne i sport' w latach 1989 – 2000. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce………8 1. Narodziny czasopism pedagogicznych………8 2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w okresie zaborów………10 3. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w latach międzywojennych………17 4. Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego po II wojnie światowej………20 5. Okres transformacji ustrojowej………26 Rozdział II Ogólna charakterystyka…

Metody i formy skutecznego współdziałania rodziców z przedszkolem w procesie kształtowania postaw i modyfikacji zachowań dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I 1.1. Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidłowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdział II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i…

Efektywność procesu edukacyjnego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w odniesieniu do perspektywy skracania czasu pełnienia służby. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Stosunek żołnierza służby zasaadniczej do służby wojskowej. 1. Poznanie środowiska żołnierskiego 2. Stosunki interpersonalne w wojsku 3. Rola agresji 4. Niedostosowanie społeczne a dyscyplina Rozdział II System szkolenia 1. Ekonomiczne aspekty 12-miesięcznej służby wojskowej 2. Stopień przygotowania Sił…

Zastosowanie igieł maszynowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 1. Uzasadnienie wyboru tematu……….5 2. Rys historyczny……….6 3. Wiadomości podstawowe……….7 4. Budowa igieł……….8 5. Dobieranie grubości igieł do tkaniny……….9 6. Igły stosowane do maszyn podstawowych………10 7.Rodzaje maszyn szwalniczych i stosowane do nich igły………11 1.Stębnówka………12 2.Łańcuszkowa………13 3.Fastrygówka………14 4.Zyg-zak………15 5.Overlock………16 6.Pikówka………17…

Odpowiedzialność cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakładach służby zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym………6 1. Rys historyczny ubezpieczeń 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdział II Podstawy i rodzaje odpowiedzialności cywilnej lekarzy………17 1. Podstawy odpowiedzialności 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-kontraktowe Rozdział III. Postępowanie w przedmiocie…

System wynagradzania przedstawicieli handlowych w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział 1. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie…….4 1.1. Pojęcie motywacji…….4 1.2. Teorie motywacji……..6 1.2.1. Teorie treści……..7 1.2.2. Teorie procesu…….11 1.2.3. Teoria wzmocnienia…….15 1.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji…….16 Rozdział 2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia……..28 2.1. Kształtowanie płacy zasadniczej…….28 2.2. Premia jako…

Aspekt strategii produktowej w zarządzaniu firmą. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1.,br> Strategia produktu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Produkt jako element marketingu……..4 1.2. Pojęcie strategii marketingowej……..7 1.2.1. Strategie marketingowe w strukturze strategii przedsiębiorstwa…….8 1.2.2. Strategie wejścia na rynek…….11 1.2.3. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem…….16 1.2.4. Strategie…

Specjalność ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczeń społecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Współpraca międzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych…

Polityka ekologiczna w Polsce i UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….2 Rozdział 1.Gospodarcze (Ekonomiczne) aspekty ochrony środowiska……..5 1.1. Makroekonomiczne koncepcje rozwoju gospodarczego zrównoważonego ekologicznie……..5 Rozdział II. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej…….8 2.1. Proces kształtowania się polityki ekologicznej UE……..8 2.2. Zasady oraz instrumenty kształtowania polityki ekologicznej UE……..12 Rozdział III. Polityka Ekologiczna Polski……..17…

Opinie rolników o przystąpieniu Polski do UE. 4.88/5 (8)

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział 1. Omówienie problemu w literaturze naukowej ………3 1.1. Integracja Europejska ………3 1.2. Czym jest Unia Europejska ………14 1.3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ………26 1.3.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ………26 1.3.2. Finansowanie Wspólnej Polityki…

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym……..7 1.1 Geneza i istota marketingu…….7 1.2 Specyfikacja marketingu usług…….9 1.3 Koncepcje marketingu-mix…….13 Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej……..20 2.1 Organizacja służb marketingowych banku…….20 2.2 Produkt jako centralny…

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Zarządzanie zmianą i projektrem innowacyjnym………3 1.1. Innowacyjność produktu i siły napędowe innowacyjności………3 1.2. Ryzyko rozwoju nowego produktu………8 1.3. Fazy projektu innowacyjnego………10 1.4. Cykl życia projektu innowacyjnego………17 1.5. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt innowacyjny………19 1.6. Zakres i system…

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów…

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1. Planowanie zasobów ludzkich………5 Rozdział 2. Rekrutacja………13 2.1 Selekcja………21 2.2.Dobór………28 2.3.Wprowadzenie pracownika do pracy………30 2.4.Szkolenie i doskonalenie kadr………31 2.5.Ocenianie………42 2.6.Wynagradzanie………52 2.7.Awansowanie, przenoszenie i zwalnianie pracowników……….61 Rozdział 3. Dział personalny………67 3.1.Organizacja działu personalnego………67 3.2.Zadania nowoczesnego działu personalnego………71 3.3.Komputeryzacja działu personalnego………74…

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczeń społecznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I System ubezpieczeń społecznych………4 1.1. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń społecznych………5 1.2. Geneza i rozwój ubezpieczeń społecznych na świecie i w Polsce………9 1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16 1.4. Dotychczasowy system ubezpieczeń społecznych w Polsce………20 Rozdział II Model zrestrukturyzowanego systemu…