Uwarunkowania hydrologiczne fitocenoz źródliskowych rzek Przymorza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wstęp……….4

2. Charakterystyka terenu badań

2.1. Położenie badanych obiektów……… 6
2.2. Geomorfologia i geologia……… 13
2.3. Warunki hydrogeologiczne……… 13
2.4. Mikroklimat źródlisk……… 14


3. Materiały i metody.

3.1. Metody badań warunków hydrologicznych……… 15
3.2. Metody badań szaty roślinnej……… 17
3.3. Metody analiz statystycznych……… 19
3.4. Terminologia……… 19


4. Wyniki

4.1. Zjawiska źródliskowe……… 23
4.2. Parametry hydrologiczne ………25
4.3. Flora……… 27
4.3.1. Wykaz i charakterystyka brioflory………. 27
4.3.2. Wykaz i charakterystyka flory naczyniowej……… 29
4.4. Zbiorowiska roślinne ………33
4.4.1. Wykaz systematyczny zbiorowisk roślinnych……… 34
4.2.2. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych……… 35
4.5. Uwarunkowania hydrologiczne fitocenoz źródliskowych……… 42


5. Dyskusja……… 44

Podsumowanie i wnioski……… 47
Streszczenie……… 49
Literatura……… 50
Załączniki……… 53

Oceń