Warsztaty terapii zajęciowej u osób przewlekle chorych psychiczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


1. Wstęp ………..3

1.1. Pojęcie niepełnosprawności ………..4
1.2. Niepełnosprawność potwierdzona prawnie ………..6
1.3. Zaburzenia psychiczne jako szczególny rodzaj niepełnosprawności ………..8
1.4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie……….. 10
1.5. Warsztaty Terapii Zajęciowej ………..13
1.6. Rola pielęgniarki we wsparciu pacjenta przewlekle chorego ………..16

2. Materiał i metodyka

2.1. Charakterystyka badanej grupy……….. 18
2.2. Organizacja i przebieg badań ………..23

3. Cel badań

3.1. Problemy i hipotezy badawcze……….. 24
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 24

4. Wyniki badań własnych

4.1. Weryfikacja hipotez badawczych ………..32

5. Dyskusja……….. 55

6. Wnioski……….. 60

Streszczenie i słowa kluczowe ………..61
Summary and key word ………..62
Piśmiennictwo……….. 63
Spis tabel i rycin ………..67
Aneks……….. 70

Oceń