Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..9

Rozdział 1
Teoretyczny przegląd literatury
1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11
1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15
1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24
2.2. Metody i techniki badań…….. 24
2.3. Materiał i organizacja badań ……..24

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Charakterystyka grupy badanej…….. 25
3.2. Ocena wiedzy i zachowań z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanych…….. 27

Podsumowanie i wnioski…….. 41
Piśmiennictwo…….. 44
Spis rycin…….. 47
Aneks ……..49
Streszczenie ……..54

Oceń