Wpływ mediów na zachowania agresywne dzieci w placówkach opiekunczo-wychowawczych


Wstęp …………5

Rozdzial I.
Zjawisko agresji i rola mediów w jej powstawaniu w świetle literatury

1.1 Definicje i kryteria agresji………… 7
1.2 Geneza i rodzaje agresji …………10
1.2.1 Teorie powstawania agresji………… 10
1.2.2 Elementy i rodzaje agresji …………12
1.3 Sytuacja dziecka kierowanego do placówki opiekunczo-wychowawczych …………14
1.3.1 Funkcjonowanie w srodowisku szkolnym………… 17
1.3.2 Zdrowie fizyczne………… 18
1.3.3 Funkcjonowanie psychospołeczne …………18
1.4 Media jako źródłozachowan patologicznych …………20
1.4.1 Telewizja i reklama …………22
1.4.2 Internet i gry multimedialne …………25
1.4.3 Zapobieganie i wybrane metody terapii agresji …………26


Rozdzial II.
Metodologia przeprowadzonych badan

2.1 Przedmiot i cel badan………… 32
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………… 33
2.3 Metoda, technika i narzedzie badawcze………… 35
2.4 Organizacja i przebieg badan …………37
2.5. Zmienne i wskazniki …………37
2.6 Srodowisko badan i charakterystyka badanej grupy………… 39


Rozdzial III.
Analiza badan wlasnych

3.1. Charakterystyka badanej grupy …………41
3.2. Popularnosc poszczególnych mediów wśród podopiecznych Placówki Opiekunczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Golotczyznie …………48
3.3. Ulubione utwory medialne badanych………… 50
3.4. Wpływ mediów na zachowania agresywne………… 52
3.5. Zachowania bohaterów medialne stanowiace wzorce postępowania dla respondentów …. 57
3.6. Przemoc w życiu prywatnym badanych …………59
3.7. Stosowanie przemocy przez badanych …………63


Analiza wyników badan………… 69
Streszczenie …………71
Slowa kluczowe………… 72
Bibliografia …………72
Spis wykresów …………75
Spis tabel …………77
Aneks …………79


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>