Wpływ narkomanii na bezpieczeństwo firm i instytucji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Podstawowe aspekty problemu narkotykowego
1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja………. 7
1.2. Problematyka narkomanii ……….10
1.3. Narkotyki w świetle prawa………. 12

Rozdział 2
Sytuacja narkotykowa w Polsce
2.1. Popyt i podaż narkotyków ……….15
2.2. Skala i dynamika zjawiska………. 18
2.2.1. Postępowania wszczęte ……….18
2.2.2. Przestępstwa stwierdzone………. 19
2.2.3. Podejrzani ……….20
2.2.4. Działanie innych organów państwowych………. 21
2.3. Działania i inicjatywy państwa w przeciwdziałaniu narkomanii i przestępstwom narkotykowym………. 22
2.3.1. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii ……….22
2.3.2. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii ……….23
2.3.3. Zespoły robocze powołane Zarządzeniem przewodniczącego Rady do spraw Przeciwdziałania Narkomanii ……….25
2.3.4. Główny Inspektor Sanitarny ……….27
2.3.5. Działania resortu spraw wewnętrznych………. 27
2.3.6. Program Profilaktyka a Ty (PaT) ……….28

Rozdział 3
Wybrane problemy narkotykowe w bezpieczeństwie firm i instytucji
3.1. Uwarunkowania i czynniki wpływające na konsumpcję narkotyków w pracy ……….30
3.2. Rozwiązania prawne ……….36
3.3. Rozpoznawanie problemu i praktyka badań narkotykowych ……….41
3.4. Polityka antynarkotykowa organizacji ……….45

Podsumowanie i wnioski………. 48
Bibliografia………. 49

Oceń