Wpływ szkolnego zespolu sportowego na moralny i spoleczny rozwój jej czlonków.


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1
Funkcjonowanie zespolu sportowgo w kontekscie moralno-wychowawczym.

1.1. Istota i rodzaje grupy społecznej ………… 7
1.2. Wpływ grupy społecznej na proces socjalizacji i wychowania ………… 12
1.3. Znaczenie procesu kierowania grupa ………… 17
1.4. Społeczne i wychowawcze walory sportu ………… 22


Rozdzial 2
Pedagogiczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego

2.1. Znaczenie osobowosci nauczyciela w procesię wychowania i ksztalcenia fizycznego ………… 32
2.2. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego ………… 34
2.3. Nauczyciel wychowania fizycznego w badaniach empirycznych ………… 40


Rozdzial 3
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan………… 48
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze………… 50
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze …………,………… 54
3.4. Teren badan i ich organizacja………… 58


Rozdzial 4
Wpływ szkolnego zespolu sportowego na moralny i spoleczny młodzieży w świetle badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej populacji………… 60
4.2. Zainteresowania młodzieży i jej hierarchia ich wartosci ………… 62
4.3. Emocjonalny stosunek do zespolu sportowego………… 67
4.4. Wychowawcze znaczenie systemu nagród i kar ………… 78
4.5. Postrzeganie postaci trenera przez czlonków zespolu ………… 83


Podsumowanie i wnioski ………… 88
Bibliografia ………… 92
Spis wykresów ………… 95
Aneks ………… 96

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>