Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ.

Wstęp ………5

Rozdzial I.
Geneza, cele i struktura UE

1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8
1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16
1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22
1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23
1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24
1.4.Tozsamosc europejska ………30


Rozdzial II.
Proces integracji Polski z UE

2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36
2.2.Etapy integracji z UE ………38
2.2.1.Etap przedstowarzyszeniowy ………39
2.2.2.Etap wdrazania Ukladu Europejskiego ……… 41
2.2.3.Etap wlasciwej procedury akcesyjnej ………43
2.3.Ramy instytucjonalne procesu integracji ………47
2.4.Strategia integracyjna Polski ………53


Rozdzial III.
Charaterystyka terenu badawczego

3.1.Charakterystyka powiatu XYZ ………57
3.1.1.Rys historyczny powiatu ………57
3.1.2.Powiat dzisiaj. Zycie społeczne i kulturalne regionu ………58
3.1.3.Zycie kulturalne powiatu ………60
3.1.4.Walory turystyczne powiatu XYZ ………62
3.2.Prezentacja badanej populacji ………63
3.3.Przebieg i organizacja badan ………66


Rozdzial IV.
Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków w świetle badan wlasncy

4.1.Tozsamosc narodowa a tozsamosc europejska w opinii badanych ………69
4.2.Poziom wiedzy respondentów o Unii Europejskiej ………74
4.3.Konsekwencje wstapienia Polski do UE w ocenie respondentów ………81


Podsumowanie.
Wnioski z badan ………94
Bibliografia ………98
Spis wykresów ………101
Zalaczniki ………102


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>