Wspomaganie zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia osób niepelnosprawnych. Instytucje i instrumenty rynku pracy 4.35/5 (49)

11 października 2015 0 Przez administrator


Skróty……… 2
Wstęp……… 3

Rozdział 1.
Definicja niepełnosprawności

1.1. Pojęcie niepelnosprawnosci……… 4
1.2. Niepelnosprawnosc w świetle przepisów prawa……… 5
1.3. Rodzaje niepełnosprawności i możliwości zawodowe osób z poszczególnymi uposledzeniami sprawnosci………. 8
1.3.1. Niepelnosprawnosc motoryczna (ruchowa)………. 8
1.3.2. Niepelnosprawnosc narzadów wewnetrznych………. 11
1.3.3. Niepelnosprawnosc narzadów wzroku (slepota,niedowidzenie)………. 12
1.3.4. Gluchota………. 14
1.3.5. Uposledzenie umyslowe………. 15
1.3.6. Zaburzenia psychiczne………. 18
1.4. Organy orzekajace o niepelnosprawnosci……… 22

Rozdział 2.
Instytucje realizujace zadania na rzecz wspomagania zatrudnienia i integracji społecznej osób niepelnosprawnych. Zakres
przedmiotowych kompetencji.

2.1. Panstwowy fundusz rehabilitacji osób niepelnosprawnych(pfron) ………29
2.2. Pelnomocnik ds. osób niepelnosprawnych……… 31
2.3. Krajowa rada konsultacyjna ds. osób niepełnosprawnych ………31
2.4. Samorzadowe instytucje i organizacje realizujace zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej……… 32
2.4.1. Wojewódzkie jednostki wspomagania integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ………32
2.4.2. Powiatowe jednostki wspomagania integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ………34
2.5. Zaklad ubezpieczen społecznych ………36
2.6. Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego……… 39
2.7. Pomoc spoleczna……… 40

Rozdział 3.
Działania wspomagajace ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych

3.1. Rehabilitacja zawodowa (warsztaty i turnusy) ………48
3.1.1. Turnusy rehabilitacyjne………. 48
3.1.2.Osrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne ………50
3.1.3.Warsztaty terapii zajeciowej ………51
3.2. Ksztalcenie i szkolenie zawodowe ………53
3.3. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ………55
3.3.1. Zaklady aktywnosci zawodowej……… 55

Rozdział 4.
Instrumenty rynku pracy wspomagajace zatrudnienie niepelnosprawnych……… 59

4.1.Dofinansowanie do wynagrodzeń ………59
4.2. Dofinansowanie skladek na ubezpieczenia społeczne ………60
4.3. Refundacja kosztów doposazenia stanowiska pracy osoby niepelnosprawnej……… 62
4.3. Dofinansowanie samozatrudnienia ………63
4.4. Renty z ZUS……… 64

Podsumowanie……… 70
Bibliografia……… 71


Oceń