Wybrane elementy strategii zarządzania kompleksem biurowym na przykładzie kompleksu X

7 grudnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp ………4

Rozdział 1
Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego……… 6

1.1. Istota strategii w procesie zarządzania ………9
1.1.1. Biznesplan ………14
1.1.2. Podstawowe metody planowania ………15
1.2. Główne koncepcje strategii rozwoju firmy……… 16
1.3. Etapy procesu zarządzania strategicznego……… 22
1.4. Plan strategiczny 27


Rozdział 2
Elementy zarządzania strategicznego nieruchomościami ………32

2.1. Strategia defensywna……… 35
2.2. Strategia rozwoju ………36
2.3. Strategia dywersyfikacji ………38
2.4. Strategia restrukturyzacyjna ………41


Rozdział 3
Zarządzanie strategiczne kompleksem biurowym ………43

3.1. Kompleks biurowy jako przedmiot zarządzania……… 47
3.2. Charakterystyka strategicznego kompleksu biurowego……… 48
3.3. Analiza SWOT ………52


Rozdział 4
Metodologia badań własnych……… 55

4.1. Cel badań ………55
4.2. Pytania badawcze ………55
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………55
4.4. Obszar badania ………56


Rozdział 5
Sylwetka kompleksu biurowego X……… 57

5.1. Strategia i misja kompleksu biurowego X ………58
5.2. Wpływ pandemii na badany podmiot……… 59
5.3. Analiza danych finansowych……… 61
5.4. Kierunki dalszego rozwoju……… 65
5.5. Wnioski ………66


Zakończenie ………69
Bibliografia ………71
Wykaz tabel, rysunków, wykresów i schematów ………74