Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I.
Motywacja jako czynnik zwiększający
potencjał zasobów ludzkich………6

1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6
2. Motywacja a potrzeby pracowników………12
3. Narzędzia i metody motywacji………18
4. Płacowe środki motywowania pracowników………21
4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22
4.2. Budowa systemu wynagradzania………25
5. Pozapłacowe środki motywowania pracowników………28
5.1. Premie i nagrody niefinansowe………29
5.2. System pochwał i kar………32
5.3. Kontrola pracy i samokontrola pracownicza………34
5.4. Polityka awansowania………37


Rozdział II.
Płynność pracowników jako bariera w
kreowaniu kapitału
ludzkiego………39

1. Istota i znaczenie płynności dla organizacji………40
2. Wpływ polityki kadrowej na płynność personelu………
42
3. Błędy w ZZL jako źródło płynności personelu………
47
4. Finansowe skutki płynności kadr………51
5. Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji………56


Rozdział III.
Analiza zależności między
motywowaniem a płynnością kadr
– badania własne………61

1. Cel badań………61
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa………62
2.1. Polityka kadrowa w przedsiębiorstwie………64
2.2. Struktura badanej grupy pracowników………67
3. Metoda badawcza………69


Rozdział IV.
Analiza wyników przeprowadzonych badań
………70Zakończenie………83
Bibliografia………86
Spis rysunków i tabel………88
Załączniki………89