Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Wstęp

Rozdział 1
Systemy wynagrodzeń w Polsce
      1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń
1.2. Funkcje wynagrodzeń
1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń

Rozdział 2
Polityka zatrudnienia w Polsce
      2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne
2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
2.3. Podmioty rynku pracy
2.4. Akty prawne regulujące wynagrodzenia w Polsce
2.5. Problem równowagi popytu i podaży na rynku pracy

Rozdział 3
Charakterystyka marketingu wielopoziomowego i przykład funkcjonowania firmy FM Group
      3.1. Pojęcie i istota marketingu wielopoziomowego
3.2. Ewolucja marketingu wielopoziomowego
3.3. Marketing wielopoziomowy na świecie i w Polsce
3.4. Historia i obszar działania firmy FM Group
3.5. Plan wynagrodzeń i systemy motywacyjne stosowane przez firmę FM Group
3.6. Nagrody przyznawane firmie FM Group i aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

Rozdział 4
System wynagrodzeń w mlm w świetle badań własnych
      4.1. Metodyka badań
4.2. Charakterystyka badanej grupy dystrybutorów FM Group
4.3. System wynagrodzeń w MLM w opinii badanych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Załączniki

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,