Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych oraz nauczycieli przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……… 1

Rozdział 1.
Wypalenie zawodowe w świetle literatury……… 3

1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……… 6
1.2. Objawy wypalenia zawodowego……… 7
1.3. Przebieg procesu wypalania się……… 8
1.4. Praca jako źródło stresu……… 9
1.4.1. Następstwa stresu zawodowego……… 11
1.5. Charakterystyka profesji pomocowych……… 14


Rozdział 2.
Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Rodzaje stresorów i poziomu stresu w zawodzie nauczycielskim a wypalenie zawodowe……… 15

2.1. Rola oraz specyfika pracy nauczyciela……… 18
2.1.1. Wpływ obciążeń zawodowych na pracę pedagoga……… 21
2.2. Rola nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej……… 24
2.3. Kompetencje nauczyciela stymulującego i wspierającego rozwój uczniów w nauczaniu początkowym………26
2.4. Postawy nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnych w środowisku szkolnym……… 25
2.4.1. Odchylenia od normy u dzieci warunkujące specyfikę pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej………27
2.5. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedszkoli……… 29
2.6. Cele, założenia oraz formy integracji przedszkolnej……… 31
2.6.1. Edukacja wczesnoszkolna w Polsce i Europie……… 34
2.7.Cechy osobowości pedagogów specjalnych………35
2.8. Psychologiczna trudność roli pedagoga………37


Rozdział 3.
Cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze……… 40

3.1. Metody i techniki badawcze stosowane w pracy……… 42
3.2. Charakterystyka terenu oraz osób badanych……… 46
3.3. Organizacja i przebieg badań……… 49


Rozdział 4.
Analiza wyników własnych……… 51Zakończenie……… 58

Bibliografia……… 60
Źródła internetowe……… 62
Spis tabel……… 63
Narzędzia badawcze……… 70


Oceń