Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział I
Geneza policji polskiej – rys historyczny.

1.1. Policja Państwowa 1919-1939………..7
1.2. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa 1939- 1944………..12
1.3. Milicja Obywatelska w Polsce ludowej okresu 1944- 1990………..14
1.4. Policja w Polsce po transformacji ustrojowej po 1990………..18


Rozdział II
Prawne aspekty działania Policji.

2.1. Pojęcie Bezpieczeństwa wewnętrznego kraju………..30
2.2. Podstawy prawne działań Policji………..34
2.3. Uprawnienia funkcjonariuszy………..37
2.3.1. W zakresie wykonywania czynności służbowych………..38
2.3.2. W zakresie użycia środków przymusu………..40
2.3.3. W zakresie użycia broni palnej………..42


Rozdział III
Struktura organizacyjna Policji w Polsce.

3.1. Struktura organizacyjna Policji………..46
3.2. Centralne Biuro Śledcze Policji jako odrębna jednostka organizacyjna………..48
3.3. Zakres zadań Policji………..52
3.4. Formy działań policyjnych……….. 55


Rozdział IV
Policja a jednostki samorządu terytorialnego.

4.1. Rola, zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wpływ samorządów na działania Policji.
4.2. Realizacja zadań w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa………..63
4.3. Decentralizacja i dekoncentracja zadań Policji………..67


Rozdział V
Współpraca Policji z innymi organami bezpieczeństwa wewnętrznego.

5.1. Wybrane instytucje współpracujące z Policją.
5.1.1. Straże gminne i straże miejskie………..71
5.1.2. Straż Graniczna i Służba Celna………..74
5.1.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne………..79
5.2. Międzynarodowa współpraca Policji………..82


Rozdział VI
Zagrożenia w służbie policjanta – wybrane zagadnienia.

6.1. Zagrożenia bezpośrednie. Przestępstwa na szkodę funkcjonariuszy………..84
6.1.1. Naruszenie nietykalności i czynna napaść………..85
6.1.2. Zmuszanie do odstąpienia od czynności………..88
6.1.3. Znieważenie i pomówienie………..91
6.2. Zagrożenia pośrednie wynikające ze specyfiki służby………..95
6.2.1. Stres i mobbing………..96
6.2.2. Choroby zawodowe i wypadki w służbie………..103


Rodział VII
Policja jako instytucja zaufania społecznego.

7.1. Wskaźniki zaufania społecznego do Policji………..108
7.2. Zadowolenie społeczne z pracy Policji………..112
7.3. Skuteczność Policji w liczbach………..114


Zakończenie………..118
Spis tabel………..120
Bibliografia………..121

Oceń