Zagrożenia demoralizacją osób kształcących się we współczesnym technikum 4.63/5 (8)

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………4

Rozdział 1
Problematyka demoralizacji młodzieży w literaturze przedmiotu

1.1. Pojęcie i etiologia demoralizacji, jej przejawy i możliwe skutki dla młodzieży szkolnej………… 6
1.2. Rodzina a demoralizacja młodzieży …………9
1.3. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie a demoralizacja młodzieży………… 10
1.4. Demoralizacja młodzieży uczącej się …………12


Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel pracy …………17
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 18
2.3. Metody i narzędzia badawcze …………20


Rozdział 3
Analiza i ocena wyników badań własnych

3.1. Cechy społeczno-demograficzne badanych osób………… 23
3.2. Przejawy demoralizacji młodzieży technikum w mieście średniej wielkości …………29
3.3. Wpływ środowiska szkolnego i grup rówieśniczych na podejmowane przez młodzież decyzje dotyczące udziału w zachowaniach demoralizujących………… 49
3.4. Czynniki wpływające na demoralizację młodzieży technikum………… 52
3.5. Analiza roli otoczenia w informowaniu i przeciwdziałaniu procesom demoralizacji………… 55
3.6. Wpływ zachowań demoralizujących badanej młodzieży na późniejsze zachowania przestępcze………… 57
4. Podsumowanie wyników badań i wnioski końcowe………… 60


Zakończenie………… 66
Summary …………69
Bibliografia………… 72
Spis tabel i wykresów………… 74
Załączniki

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.