Zarządzanie należnościami na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział I.
Charakterystyka i funkcjonowanie MSP w Polsce……….6

1.1. Definicja Małego i Średniego Przedsiębiorstwa
1.2. Stan i znaczenie sektora MSP w Polsce
1.3. Krótkoterminowe decyzje finansowe i ich charakterystyka
1.4. Podsumowanie


Rozdział II.
Płynność finansowa i metody jej pomiaru ………..23

2.1. Pojęcie płynności finansowej
2.2. Źródła informacji o płynności finansowej
2.2.1. Bilans
2.2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych
2.3. Poziom płynności MSP
2.4. Podsumowanie


Rozdział III.
Istota i znaczenie należności w przedsiębiorstwie………..41

3.1. Pojęcie i znaczenie należności
3.2. Ocena poziomu i struktury należności
3.3. Polityka przedsiębiorców w zakresie kredytu kupieckiego
3.3.1. Badanie wiarygodności kontrahentów
3.3.2. Instrumenty w zakresie polityki kredytowej
3.3.3. Strategie polityki kredytowej
3.4. Podsumowanie


Rozdział IV.
Znaczenie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie ………..66

4.1. Aspekty makroekonomiczne w zarządzaniu należnościami
4.2. Faktoring
4.3. Zabezpieczenia wierzytelności
4.3.1. Zabezpieczenia osobiste
4.3.2. Zabezpieczenia rzeczowe
4.4. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
4.5. Windykacja należności
4.5.1. Postępowanie negocjacyjne
4.5.2. Postępowanie windykacyjne
4.5.3. Postępowanie sądowe i egzekucyjne
4.5.4. Sprzedaż wierzytelności
4.5.5. Rynek usług windykacyjnych w Polsce
4.6. Podsumowanie


Rozdział V.
Zarządzanie należnościami w firmie XYZ………..106

5.1. Prezentacja badanego podmiotu
5.2. Ocena poziomu należności w badanym przedsiębiorstwie
5.3. Ocena jakości polityki kredytowej przedsiębiorstwa
5.4. Narzędzia wykorzystywane do skutecznego zarządzania należnościami
5.5. Podsumowanie


Zakończenie………..140
Bibliografia………..141
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki

Oceń