Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa. 4.24/5 (21)


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota plynnosci finansowej………4

1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4
1.2. Plynnosc a zyskownosc………6
1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych
sprawozdan finansowych………8
1.3.1. Bilans………8
1.3.2. Rachunek zysków i strat………14
1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków
i strat………17


Rozdzial II.
Pomiar plynnosci finansowej 19

2.1. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych
………19
2.2. Ocena plynnosci finansowej na podstawie
informacji o przeplywach gotówki………22
2.3. Dynamiczne metody pomiaru plynnosci finansowej
………23
2.4. Statyczne metody pomiaru plynnosci finansowej
………25


Rozdzial III.
Kształtowanie struktury kapitalów………29

3.1. Źródła pozyskiwania kapitalów………29
3.2. Wpływ struktury kapitalów na zyskownosc
przedsiębiorstwa………37
3.3. Optymalizacja struktury kapitalowej przedsiębiorstwa
………39
3.4. Zwiazki miedzy struktura kapitału i ryzykiem
……… 42


Rozdzial IV.
Zarządzanie majatkiem obrotowym………45

4.1. Kapital obrotowy i jego poziom………45
4.2. Polityka zarządzania kapitalem obrotowym………48
4.3. Kształtowanie wielkosci i struktury aktywów
obrotowych………51
4.3.1. Zarządzanie zapasami………51
4.3.1.1. Koszty zwiazane z zapasami………54
4.3.2. Zarządzanie naleznosciami………58
4.3.2.1. Warunki kredytu kupieckiego………59
4.3.2.2. Klasyfikacja kredytobiorców pod wzgledem
ich wiarygodnosci………64
4.3.2.3. Kontrola, zabezpieczenie i egzekwowanie splaty
naleznosci………67
4.3.3. Zarządzanie zasobami gotówkowymi………74
4.3.3.1. Lokowanie środków finansowych………77


Bibliografia………84

Oceń