Zarządzanie taborem kolejowym. Wybrane problemy z zakresu zarządzania taborem kolejowym w Polsce

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział I
Transport szynowy

1.1. Klasyfikacja taboru i definicje ………..7
1.2. Budowa taboru kolejowego ………..12
1.3. Podstawy prawne i certyfikacja ………..19

Rozdział II
Ciągłość w ruchu kolejowym

2.1. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym ………..27
2.2. Czynniki wpływające na ciągłość w ruchu kolejowym……….. 36
2.3. Zapobieganie trudnościom w prawidłowym ruchu kolejowym……….. 40

Rozdział III
Zarządzanie taborem kolejowym

3.1. Zarządzanie konfiguracją ………..46
3.2. Zarządzanie interfejsami……….. 51
3.3. Zarządzanie utrzymaniem………..54
3.4. Systemy zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego ………..57

Rozdział IV
Problemy związane z zarządzaniem taborem kolejowym – analiza sytuacji w Polskim transporcie kolejowym……….. 66

Rozdział V
Metodologia badań własnych

5.1. Przedmiot i cel badań ………..77
5.2. Problemy badawcze ………..78
5.3. Metody i techniki ………..79
5.4. Obszar badań i grupa badawcza ………..80

Rozdział VI
Ocena stanu taboru w świetle badań


6.1. Wyniki badań ………..83
6.2. Wnioski z badań………..91

Zakończenie……….. 93
Bibliografia……….. 95
Spis tabel ………..99
Spis rysunków………..100
Spis wykresów ………..101
Formularz ankiety ………..102