Zarządzanie zasobami pracowniczymi na przykładzie przedsiębiorstwa z barnży piekarniczej

Wprowadzenie

Rozdział 1
Rynek pracy w warce – uwarunkowania
      1.1. Warka – charakterystyka gospodarcza
1.1.1. Misja
1.1.2. Cele strategiczne
1.2. Piekarnia „Kazana” – rys rozwojowy
1.2.1. Charakterystyka i historia piekarni „Kazana” w warce
1.2.2. Przegląd kluczowych produktów piekarni „Kazana”
1.2.3. Analiza otoczenia piekarni „Kazana”
1.2.4. Analiza swot piekarni „Kazana”
1.3. Zabieganie o karierę zawodową
1.3.1. Publiczne służby zatrudnienia
1.3.2. Wybrane środki oddziaływania na postawy i zachowania ludzi na rynku pracy

Rozdział 2
Zatrudnienie na współczesnym rynku pracy
      2.1. Podstawowe formy działalności człowieka
2.2. Pojęcie motywacji do pracy
2.3. Teorie i systemy motywowania
2.4. Proces motywacyjny w polityce kadrowej
2.5. Rozwój personelu
2.6. Kariery zawodowe
2.7. Prognozy działań podejmowanych na rynku pracy

Rozdział 3
Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju rynku pracy
      3.1. Instytucje rozwoju przedsiębiorczości
3.2. Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
3.3. Formy prawne działalności gospodarczej
3.3.1. Spółki
3.3.2. Spółka cywilna
3.3.3. Spółka jawna
3.3.4. Spółka komandytowa
3.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.3.6. Spółka akcyjna
3.4. Tworzenie klimatu rozwoju msp

Rozdział 4
Elastyczne formy pracy – w warunkach współczesnej aranżacji
      4.1. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity
4.2. Szansa na upowszechnienie rozwiązań flexicurity w Polsce
4.3. Kontrakty kierownicze i ich znaczenie w procesie zarządzania
4.4. Zmiany – warunkiem rozwoju organizacji
4.5. Konieczność zmian
4.6. Przyczyny przeprowadzania zmian

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz fotografii
Wykaz rysunków
Wykaz schematów
Wykaz tabel