Zasady rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Ogólna charakterystyka rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozdział II
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę w świetle art. 52 Kodeksu pracy z winy pracownika

2.1 Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
2.2 Popełnienie przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę
2.3 Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku z winy pracownika


Rozdział III
Rozwiązanie umowy pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

3.1 Przesłanki dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
3.2 Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika


Rozdział IV
Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę

4.1 Uwagi wstępne
4.2 Pojęcie i zakres podmiotowy powszechnej ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
4.3 Zakres podmiotowy i instrumenty prawne służące szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia


Rozdział V
Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

5.1 Uwagi wstępne roszczeń stron z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
5.2 Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Zakończenie
Bibliografia

Oceń