Zintegrowane modelowanie zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury 5/5 (1)

7 kwietnia 2020 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział 1
Zapobieganie powodziom w prawie europejskim i krajowym

1.1. Strategia Unii Europejskiej w zakresie przygotowania się do zmian klimatu………. 5
1.2. Strategiczny Plan Adaptacji do 2020 roku ……….6
1.3. Prawo polskie………. 7
1.4. Dokumenty miasta Bydgoszczy ……….10

Rozdział 2
Zmiany klimatu

2.1. Raport IPCC ……….13
2.2. Global Risks Report 2017 ……….14

Rozdział 3
Woda opadowa a miasto

3.1. Trendy w rozwoju miast – zieleń przeciwko szarości………. 19
3.2. Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi w mieście………. 22
3.3. Koncepcje zagospodarowania wód deszczowych………. 25

Rozdział 4
Infrastruktura zielono-błękitna

4.1. Infiltracja ……….28
4.1.1. Studnia chłonna ……….28
4.1.2. Podziemne rowy chłonne ……….30
4.1.3. Powierzchnie przepuszczalne i półprzepuszczalne………. 31
4.1.4. Wyprofilowanie i zazielenianie tkanki miejskiej………. 34
4.1.5. Skrzynki rozsączające………. 35
4.1.6. Muldy chłonne……….37
4.2. Retencja ……….38
4.2.1. Dachy „zielone” i „niebieskie” ……….38
4.2.2. System odzyskiwania i recyrkulacji wody deszczowej ……….41
4.2.3. Zbiorniki podziemne………. 42
4.2.4. Zbiorniki otwarte ……….44
4.2.5. Suche zbiorniki – place wodne………. 45
4.3. Podczyszczanie ……….46
4.3.1. Hydrofitowe oczyszczalnie………. 46
4.3.2. Pasaże roślinne ……….47
4.3.3. Ogrody i sadzawki deszczowe………. 49
4.4. Renaturyzacja cieków ……….51

Rozdział 5
Zintegrowany model zlewni zurbanizowanej

5.1. Specyfika zlewni cząstkowej ……….53
5.2. Kluczowe parametry modelu hydrodynamicznego ……….55

Rozdział 6
Opis terenu analizy

6.1. Lokalizacja zlewni ……….56
6.2. Charakterystyka zlewni ……….57

Rozdział 7
Dane wejściowe

7.1. Ortofotomapa ……….61
7.2. Cyfrowa mapa zasadnicza ……….62
7.3. Dane LIDAR – NMPT i NMT ……….63
7.4. Mapy glebowe i warunki przepuszczalności gruntów………. 64
7.5. Lokalny model opadu dla Bydgoszczy ……….65

Rozdział 8
Zintegrowany model hydrodynamiczny kanalizacji deszczowej na obszarze zlewni K25

8.1. Zastosowane oprogramowanie ……….67
8.2. Budowa modelu jednowymiarowego (1D) ……….67
8.2.1. Parametry kalibracyjne przewodów kanalizacyjnych ……….70
8.2.2. Parametry kalibracyjne zlewni cząstkowych………. 71
8.2.3. Warunki brzegowe ……….74
8.3. Budowa modelu dwuwymiarowego (2D)………. 75
8.3.1. Przygotowanie NMT ……….75
8.3.2. Budowa modelu powierzchni terenu 2D ……….76
8.4. Budowa modelu zintegrowanego (1D + 2D)………. 78

Rozdział 9
Symulacja działania kanalizacji deszczowej w połączeniu ze stanem w korycie rzeki Brdy

9.1. Realizowane scenariusze ……….80
9.2. Symulacja pracy modelu hydrodynamicznego – stan obecny ……….81
9.3. Wyniki analizy zagrożeń dla stanu obecnego ……….82
9.4. Symulacja pracy modelu hydrodynamicznego – stan koncepcyjny ……….89
9.5. Wyniki analizy zagrożeń dla stanu koncepcyjnego ……….92

Podsumowanie i wnioski końcowe ……….97
Bibliografia ……….99
Spis tabel ……….103
Spis rysunków ……….104
Spis załączników………. 107
Załączniki ……….108

Oceń