Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011


Wstęp………5

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7
1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12
1.3. Skutki bezrobocia ………16
1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21


Rozdzial II
Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27
2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27
2.1.2. Szkolenia……… 31
2.1.3. Staze ………32
2.2. Efektywność programów rynku pracy w zakresię przeciwdziałania bezrobociu……… 33
2.3. Instrumenty finansowe aktywizacji osób bezrobotnych ………35
2.3.1. Fundusz Pracy ………35
2.3.2. Europejski Fundusz Spoleczny……… 36


Rozdzial III
Istota, analiza i ocena zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka Powiatu XYZ ………39
3.2. Analiza rynku pracy w Powiecie XYZ ………40
3.3. Struktura bezrobocia w Powiecie XYZ……… 42
3.4. Wybrane strategie przeciwdziałania bezrobociu ………50


Zakończenie……… 56
Bibliografia ………58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>