Zjawisko prostytucji jako przykład patologii społecznej w opinii społeczności internetowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Prostytucja jako patologia w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojęcie patologii
1.2. Pojęcie prostytucji i jej rodzaje
1.3. Historia prostytucji
1.3.1. Prostytucja w starożytności
1.3.2. Rozwój prostytucji w średniowieczu
1.3.3. Prostytucja w epoce renesansu
1.3.4. Rozkwit prostytucji w XVII i XVIII wieku
1.3.5. Rozpusta i pruderia w XIX i XX wieku
1.4. Prostytucja XXI wieku


Rozdział II
Etiologia i prawne regulacje zjawiska prostytucji

2.1. Czynniki sprzyjające wkroczeniu na ścieżkę prostytucji
2.2. Zagrożenia i skutki wynikające z uprawiania prostytucji
2.3. Prawne regulacje prostytucji
2.4. Przymusowa prostytucja i handel żywym towarem
2.5. Profilaktyka i resocjalizacja


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel badań i problemy badawcze
3.2. Hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Teren badań i dobór próby


Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych dotyczących wiedzy i opinii respondentów na temat zjawiska prostytucji

4.1. Przeprowadzenie badań pedagogicznych
4.2. Terminologia prostytucji w opinii respondentów
4.3. Przyczyny prostytucji w opinii badanych
4.4. Doświadczenia ankietowanych ze zjawiskiem prostytucji
4.5. Pojęcie sponsoringu według ankietowanych
4.6. Zakończenie procederu prostytucji w opinii badanych
4.7. Opinie ankietowanych na temat klientów prostytutek
4.8. Legalność i legalizacja procederu prostytucji w opinii respondentów
4.9. Weryfikacja hipotez i wnioski z badań


Zakończenie
Spis wykresów
Spis tabel
Bibliografia
Aneks

Oceń